Now showing items 1-44 of 44

  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 28698 (11)
  ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS - 28689 (21)
  CÀLCUL DIFERENCIAL I INTEGRAL - 28684 (19)
  CARACTERITZACIÓ D'AIGÜES - 28718 (10)
  CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TRACTAMENT DE GASOS - 28721 (8)
  DEPURACIÓ D'AIGÜES - 28711 (9)
  DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS. GESTIÓ DE LA QUALITAT - 28724 (14)
  DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 28727 (13)
  DISSENY DE PECES DE VESTIR I ALTRES PRODUCTES TÈXTILS - 28717 (8)
  ENGINYERIA TÈXTIL I SOSTENIBILITAT - 28696 (17)
  ESTAMPACIÓ: TECNOLOGIES NETES I QUALITAT - 28709 (5)
  ESTRUCTURES DE DADES I ORIENTACIÓ A OBJECTES - 28731 (10)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR - 28686 (13)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 28699 (10)
  FONAMENTS DE QUÍMICA TÈXTIL - 28691 (18)
  FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA - 28685 (17)
  FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA - 28687 (15)
  GESTIÓ AMBIENTAL I TECNOLOGIES NETES - 28722 (10)
  GESTIÓ DEL NEGOCI - 28726 (14)
  INSTAL.LACIONS I EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS - 28693 (17)
  INSTAL.LACIONS I PROCESSOS DE PREPARACIÓ I BLANQUEIG - 28706 (13)
  MÀRQUETING INDUSTRIAL - 28725 (10)
  MATERIALS TÈXTILS I FIBROLOGIA - 28688 (20)
  MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA - 28690 (16)
  MILLORES TÈCNIQUES DISPONIBLES EN TINTORERIA I COLORIMETRIA - 28708 (11)
  NOVES TECNOLOGIES PER DISSENYAR FILS - 28713 (1)
  OFICINA TÈCNICA - 28702 (12)
  OPERACIONS BÀSIQUES D'APRESTS I ACABATS - 28700 (10)
  OPERACIONS BÀSIQUES DE CONFECCIÓ INDUSTRIAL - 28703 (6)
  OPERACIONS BÀSIQUES DE FILATURA - 28692 (14)
  OPERACIONS BÀSIQUES DE PREPARACIÓ I BLANQUEIG, TINTURA I ESTAMPACIÓ - 28694 (13)
  OPERACIONS BÀSIQUES DE TISSATGE - 28695 (14)
  PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - 28723 (11)
  PROCESSOS AVANÇATS DE TISSATGE - 28716 (9)
  PROCESSOS D'APRESTS I ACABATS. INNOVACIÓ DE PRODUCTES - 28710 (11)
  QUALITAT I PRODUCCIÓ EN MERCATS GLOBALS - 28707 (3)
  RESIDUS - 28719 (12)
  TÈCNIQUES D'ANÀLISI QUÍMICA APLICADES A LA INDÚSTRIA TÈXTIL - 28697 (11)
  TECNOLOGIA DE LA CONFECCIÓ INDUSTRIAL - 28714 (8)
  TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACIÓ - 28730 (9)
  TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT - 28728 (8)
  TEIXITS DE PUNT - 28701 (5)
  TÈXTILS D'ÚS TÈCNIC - 28704 (14)
  TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS - 28720 (8)