Now showing items 1-47 of 47

  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 28598 (11)
  ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS - 28589 (19)
  APLICACIONS DE CONTROL NUMÈRIC - 28612 (5)
  APLICACIONS DE TALLER MECÀNIC - 28609 (5)
  BESCANVIADORS I EQUIPS TÈRMICS - 28613 (11)
  CAD MECÀNIC - 28610 (2)
  CÀLCUL DIFERENCIAL I INTEGRAL - 28584 (19)
  CIRCUITS I ACTUADORS ELÈCTRICS - 28600 (12)
  CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL - 28605 (14)
  DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS. GESTIÓ DE LA QUALITAT - 28625 (12)
  DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 28628 (11)
  DIBUIX INDUSTRIAL MECÀNIC I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR - 28597 (9)
  DISSENY D'INSTAL.LACIONS FLUIDOTÈRMIQUES - 28617 (7)
  DISSENY DE COMPONENTS DE PLÀSTICS - 28623 (3)
  DISSENY DE MÀQUINES - 28599 (13)
  DISSENY DE MOTLLES - 28624 (2)
  ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS - 28593 (21)
  ELEMENTS DE CONTROL ELÈCTRICS - 28603 (15)
  ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA - 28592 (19)
  ESTRUCTURA I PROPIETATS DELS MATERIALS PLÀSTICS - 28619 (15)
  ESTRUCTURES DE DADES I ORIENTACIÓ A OBJECTES - 28632 (9)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR - 28586 (9)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 28590 (15)
  FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS - 28588 (16)
  FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA - 28585 (20)
  GESTIÓ DEL NEGOCI - 28627 (14)
  INSTAL.LACIONS DE FLUIDS - 28615 (13)
  INSTRUMENTACIÓ - 28618 (4)
  MÀQUINES DE FLUIDS - 28614 (11)
  MÀQUINES I MECANISMES - 28594 (18)
  MÀRQUETING INDUSTRIAL - 28626 (12)
  MATERIALS COMPÒSITS - 28622 (10)
  MECÀNICA - 28587 (27)
  MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA - 28591 (17)
  OFICINA TÈCNICA - 28602 (14)
  PROCESSAT DE PLÀSTICS - 28621 (11)
  PROJECTE DE MÀQUINES I MECANISMES - 28611 (4)
  REFRIGERACIÓ I CLIMATITZACIÓ - 28616 (9)
  SELECCIÓ I TRACTAMENT DE MATERIALS - 28608 (15)
  TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACIÓ - 28631 (7)
  TECNOLOGIA DE PLÀSTICS I RECICLATGE - 28620 (14)
  TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT - 28629 (8)
  TECNOLOGIA MECÀNICA - 28601 (11)
  TEORIA DE LES ESTRUCTURES - 28604 (17)
  TERMODINÀMICA TÈCNICA - 28596 (12)
  TRANSMISSIÓ DE CALOR - 28595 (13)
  TRANSMISSIONS MECÀNIQUES - 28607 (13)