Now showing items 1-55 of 55

  ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS - 270120 (51)
  ÀLGEBRA - 220001 (2)
  ALGORÍSMIA - 270021 (39)
  AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES - 220012 (3)
  ANÀLISI DE DADES I EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 270100 (80)
  APLICACIONS I SERVEIS WEB - 270081 (41)
  ARQUITECTURA DE COMPUTADORS II - 270060 (25)
  ARQUITECTURA DEL SOFTWARE - 270080 (61)
  CÀLCUL I - 220002 (5)
  CÀLCUL II - 220007 (3)
  CIÈNCIA DE MATERIALS - 220017 (6)
  CIRCUITS ELECTRÒNICS - 220023 (2)
  CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TECNOLOGIES DE TRACTAMENT - 320071 (12)
  CONTROL AUTOMÀTIC - 220021 (2)
  DINÀMICA DE GASOS I TRANSFERÈNCIA DE CALOR I MASSA - 220026 (1)
  DISSENY DE BASES DE DADES - 270082 (20)
  DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROCOMPUTADORS - 270061 (26)
  DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS - 230091 (8)
  DISSENY DE SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS - 230120 (1)
  DISSENY DIGITAL - 230019 (5)
  EMPRESA - 220003 (3)
  ESPAI AERI, NAVEGACIÓ I INFRAESTRUCTURES - 220008 (5)
  ESTRUCTURES AEROESPACIALS - 220025 (1)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA - 220010 (5)
  FÍSICA I - 220004 (5)
  FÍSICA II - 220009 (6)
  FÍSICA III - 220014 (7)
  FÍSICA QUÀNTICA - 230463 (23)
  FOTÒNICA - 230478 (19)
  GRÀFICS - 270022 (20)
  INFORMÀTICA - 220005 (8)
  INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA - 320192 (8)
  INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 270023 (32)
  MECÀNICA - 220016 (3)
  MECÀNICA DE FLUIDS - 220020 (2)
  MECÀNICA II - 220051 (4)
  MECÀNICA QUÀNTICA - 230468 (18)
  MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT - 320164 (3)
  MULTIPROCESSADORS - 270062 (24)
  POLÍMERS A L'ENGINYERIA - 320165 (10)
  PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID - 320166 (2)
  PROTOCOLS D'INTERNET - 270121 (46)
  QUÍMICA - 220006 (15)
  QUÍMICA DE MATERIALS - 220059 (2)
  ROBÒTICA BÀSICA - 320191 (1)
  SENYALS I SISTEMES - 230088 (57)
  SENYALS I SISTEMES - 230913 (55)
  SENYALS I SISTEMES - 270211 (55)
  SENYALS I SISTEMES - 320102 (55)
  SISTEMES AVANÇATS DE CONTROL - 220072 (1)
  SISTEMES PROPULSIUS - 220018 (1)
  TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI - 320028 (13)
  TEORIA D'ESTRUCTURES - 220022 (3)
  TERMODINÀMICA - 220015 (2)
  VEHICLES AEROESPACIALS - 220013 (2)