Now showing items 1-53 of 53

  ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS - 28039 (64)
  ÀLGEBRA - 28000 (28)
  ALGORÍSMIA, COMPLEXITAT I CALCULABILITAT - 28037 (9)
  ALGORÍSMIA - 28044 (25)
  ANÀLISI I DISSENY D'ALGORISMES - 28021 (14)
  ARQUITECTURA DE COMPUTADORS - 28030 (7)
  ASPECTES SOCIALS I AMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA - 28018 (17)
  BASES DE DADES - 28023 (13)
  CÀLCUL - 28004 (30)
  COMPILADORS - 28032 (18)
  COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES - 28049 (3)
  COMPUTACIÓ NUMÈRICA - 28050 (8)
  CRIPTOGRAFIA - 28019 (10)
  DISSENY I ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES - 28054 (19)
  EMPRESA I ENTORN ECONÒMIC - 28012 (33)
  ENGINYERIA DEL SOFTWARE I - 28022 (39)
  ENGINYERIA DEL SOFTWARE II - 28025 (20)
  ESTADÍSTICA - 28008 (13)
  ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I - 28007 (26)
  ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II - 28011 (30)
  ESTRUCTURA I DISSENY DE SISTEMES OPERATIUS - 28056 (9)
  FÍSICA - 28001 (21)
  FÍSICA ORIENTADA A LA MODELITZACIÓ I L'ANIMACIÓ REALISTA - 28057 (12)
  FONAMENTS FÍSICS DE LES TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES - 28058 (7)
  INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 28013 (31)
  INTRODUCCIÓ A LA LÒGICA - 28005 (21)
  INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS - 28003 (21)
  MATEMÀTICA DISCRETA - 28009 (41)
  MODELS ESTOCÀSTICS DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA - 28063 (16)
  MULTIPROCESSADORS - 28064 (3)
  PERIFÈRICS I INTERFÍCIES - 28015 (12)
  PRÀCTIQUES DE PROGRAMACIÓ - 28006 (23)
  PRESA DE DECISIONS I GESTIÓ DE PROJECTES EMPRESARIALS - 28041 (14)
  PROGRAMACIÓ CONCURRENT I DISTRIBUÏDA - 28067 (14)
  PROGRAMACIÓ CONSCIENT DE L'ARQUITECTURA - 28068 (20)
  PROGRAMACIÓ DE SISTEMES - 28017 (9)
  PROGRAMACIÓ I - 28002 (20)
  RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 28071 (20)
  ROBÒTICA - 28072 (20)
  SEGURETAT EN SISTEMES INFORMÀTICS - 28073 (14)
  SERVEIS PÚBLICS DE DADES - 28074 (13)
  SIMULACIÓ - 28075 (16)
  SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES I D'OBJECTES - 28076 (11)
  SISTEMES DIGITALS I MICROCONTROLADORS - 28035 (24)
  SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS - 28078 (5)
  SISTEMES INFORMÀTICS PER A L'AUTOMATITZACIÓ - 28079 (1)
  SISTEMES OPERATIUS - 28014 (11)
  SISTEMES OPERATIUS DISTRIBUÏTS I EN XARXA - 28080 (24)
  TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ - 28020 (14)
  VISIÓ PER COMPUTADOR - 28084 (28)
  VISUALITZACIÓ AVANÇADA - 28085 (10)
  VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ GRÀFICA - 28029 (30)
  XARXES DE COMPUTADORS I APLICACIONS - 28036 (14)