Now showing items 1-134 of 134

ADMINISTRACIÓ D'ORGANITZACIONS - 12169 (11)
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS - 28039 (64)
ÀLGEBRA - 12081 (16)
ALGORISMES I SOFTWARE ESTADÍSTIC - 12127 (2)
ALGORÍSMIA - 28044 (25)
AMPLIACIÓ D'ANÀLISI MATEMÀTICA - 12200 (7)
AMPLIACIÓ DE FÍSICA - 12162 (16)
ANÀLISI MATEMÀTICA - 12084 (32)
ANÀLISI NUMÈRICA LINEAL - 12201 (6)
APLICACIONS DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 12173 (21)
APLICACIONS DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 28045 (2)
APRENENTATGE - 12175 (8)
APRENENTATGE - 28046 (7)
ARQUITECTURA D'APLICACIONS DISTRIBUÏDES - 12111 (10)
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS - 12108 (16)
ARQUITECTURES DE COMPUTADORS AVANÇADES - 28047 (3)
ARQUITECTURES VECTORIALS - 12122 (11)
ASPECTES SOCIALS I AMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA - 28018 (17)
BASES DE DADES AVANÇADES - 12195 (17)
COMPILADORS I - 12101 (21)
COMPILADORS II - 12102 (22)
COMPLEXITAT COMPUTACIONAL - 28048 (4)
COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES - 28049 (3)
COMPUTACIÓ NUMÈRICA - 28050 (8)
COMPUTADORS INDUSTRIALS - 12148 (1)
CONCEPTES AVANÇATS DE SISTEMA OPERATIU - 12114 (10)
CONCEPTES BÀSICS DE XARXES DE COMPUTADORS - 12106 (32)
CONFIGURACIÓ I AVALUACIÓ DEL RENDIMENT DE SISTEMES - 28051 (3)
CONTROL DE GESTIÓ - 12170 (13)
CONTROL INDUSTRIAL - 12144 (10)
CRIPTOGRAFIA - 12207 (14)
CRIPTOGRAFIA - 28019 (10)
DESCRIPCIÓ DE LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ - 12176 (19)
DISSENY BÀSIC VLSI - 12118 (21)
DISSENY DE BASES DE DADES - 12193 (11)
DISSENY DE MICROPROCESSADORS - 28052 (33)
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN LA WEB - 28053 (13)
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS - 12154 (2)
DISSENY DE SISTEMES OPERATIUS - 12116 (6)
DISSENY I ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES - 28054 (19)
DISSENY I AVALUACIÓ DE CONFIGURACIONS - 12112 (18)
ECONOMIA I - 12164 (12)
ECONOMIA II - 12165 (11)
ENGINYERIA DEL SOFTWARE: DISSENY I - 12104 (16)
ENGINYERIA DEL SOFTWARE: DISSENY II - 12105 (15)
ENGINYERIA DEL SOFTWARE: ESPECIFICACIÓ - 12103 (16)
ESQUEMES ALGORÍSMICS - 12180 (6)
ESTADÍSTICA I - 12089 (14)
ESTADÍSTICA II - 12094 (9)
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I - 12088 (23)
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II - 12093 (14)
ESTRUCTURA DE DADES I ALGORISMES - 12091 (13)
ESTRUCTURA I DISSENY DE SISTEMES OPERATIUS - 28056 (9)
ESTRUCTURA INTERNA D'UN SISTEMA OPERATIU - 12115 (14)
ESTRUCTURES ORGANITZATIVES - 12166 (11)
FABRICACIÓ ASSISTIDA PER ORDINADOR - 12160 (4)
FÍSICA - 12080 (35)
FÍSICA ORIENTADA A LA MODELITZACIÓ I L'ANIMACIÓ REALISTA - 28057 (12)
FITXERS I BASES DE DADES - 12192 (13)
FONAMENTS FÍSICS DE LES NOVES TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES. - 12163 (18)
FONAMENTS FÍSICS DE LES TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES - 28058 (7)
FONAMENTS TECNOLÒGICS DELS COMPUTADORS - 12149 (18)
GEOMETRIA COMPUTACIONAL - 28059 (4)
GEOMETRIA COMPUTACIONAL - 74062 (34)
GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 12167 (9)
GESTIÓ DE PROJECTES INFORMÀTICS - 12199 (10)
GESTIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ - 28042 (2)
GRÀFICS EN COMPUTADOR - 12187 (17)
HISTÒRIA DE LA INFORMÀTICA - 12171 (6)
IMPACTE SOCIAL I ÈTICA PROFESSIONAL DE LA INFORMÀTICA - 12172 (10)
INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ - 12083 (35)
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IIA+TMIA) - 12666 (2)
INTRODUCCIÓ A LA INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 12099 (37)
INTRODUCCIÓ A LA LÒGICA - 12086 (35)
INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES - 12097 (16)
INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS (91) - 12082 (36)
INTRODUCCIÓ ALS ESQUEMES ALGORÍSMICS - 12177 (9)
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS - 12092 (9)
LLENGUATGES, GRAMÀTIQUES I AUTÒMATS - 12090 (16)
LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ - 28060 (10)
LÒGICA A LA INFORMÀTICA - 28086 (6)
LÒGICA DE PRIMER ORDRE - 12186 (6)
MATEMÀTICA DISCRETA - 12085 (22)
MÈTODES NUMÈRICS BÀSICS - 12202 (3)
MODELATGE GEOMÈTRIC AMB COMPUTADOR - 12188 (15)
MODELS ABSTRACTES DE CÀLCUL - 12095 (34)
MODELS D'INVESTIGACIÓ OPERATIVA PER A LA PRESA DE DECISIONS - 28062 (19)
MODELS DETERMINISTES DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA I - 12137 (24)
MODELS ESTOCÀSTICS DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA - 12133 (47)
MODELS ESTOCÀSTICS DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA - 28063 (16)
MULTIPROCESSADORS - 12121 (9)
MULTIPROCESSADORS - 28064 (3)
PERIFÈRICS - 12150 (23)
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES I SISTEMES INFORMÀTICS - 28065 (14)
PRESA DE DECISIONS I GESTIÓ DE PROJECTES EMPRESARIALS - 28041 (14)
PROCESSAMENT DEL LLENGUATGE NATURAL - 28066 (14)
PROGRAMACIÓ CONCURRENT - 12178 (9)
PROGRAMACIÓ CONCURRENT I DISTRIBUÏDA - 28067 (14)
PROGRAMACIÓ CONSCIENT DE L'ARQUITECTURA - 28068 (20)
PROGRAMACIÓ DECLARATIVA - 12179 (18)
PROGRAMACIÓ METÒDICA - 12087 (31)
PROJECTE DE PROGRAMACIÓ - 12096 (4)
PROTOCOLS D'INTERNET I APLICACIONS MULTIMÈDIA - 28070 (23)
RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 28071 (20)
REQUERIMENTS I ESPECIFICACIONS DE SISTEMES D'INFORMACIÓ - 12197 (2)
ROBÒTICA - 12158 (35)
ROBÒTICA - 28072 (20)
SEGURETAT EN SISTEMES INFORMÀTICS - 28073 (14)
SERVEIS PÚBLICS DE DADES - 12110 (14)
SERVEIS PÚBLICS DE DADES - 28074 (13)
SIMULACIÓ - 28075 (16)
SIMULACIÓ I - 12134 (5)
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS - 28077 (14)
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A ORGANITZACIONS - 12196 (13)
SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES - 12194 (8)
SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES I D'OBJECTES - 28076 (11)
SISTEMES DE TRANSPORT DE DADES - 12107 (18)
SISTEMES DIGITALS - 12151 (11)
SISTEMES DIGITALS I MICROCONTROLADORS - 28035 (24)
SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS - 28078 (5)
SISTEMES INFORMÀTICS PER A L'AUTOMATITZACIÓ - 28079 (1)
SISTEMES OPERATIUS - 12098 (20)
SISTEMES OPERATIUS DISTRIBUÏTS I EN XARXA - 28080 (24)
SUPERCOMPUTACIÓ - 12126 (4)
TÈCNIQUES I MÈTODES D'INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 12100 (13)
TÈCNIQUES I PROCESSOS DE GESTIÓ EMPRESARIAL - 28082 (9)
TEORIA DE LA COMPLEXITAT - 12190 (2)
TEORIA DE LA DECISIÓ - 12168 (9)
TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ - 12206 (17)
TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ - 28020 (14)
VISIÓ PER COMPUTADOR - 28084 (28)
VISIÓ PER ORDINADOR - 12161 (13)
VISUALITZACIÓ AVANÇADA - 28085 (10)
VISUALITZACIÓ REALISTA EN COMPUTADOR - 12189 (15)