Now showing items 1-134 of 134

  ADMINISTRACIÓ D'ORGANITZACIONS - 12169 (11)
  ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS - 28039 (64)
  ÀLGEBRA - 12081 (16)
  ALGORISMES I SOFTWARE ESTADÍSTIC - 12127 (2)
  ALGORÍSMIA - 28044 (25)
  AMPLIACIÓ D'ANÀLISI MATEMÀTICA - 12200 (7)
  AMPLIACIÓ DE FÍSICA - 12162 (16)
  ANÀLISI MATEMÀTICA - 12084 (32)
  ANÀLISI NUMÈRICA LINEAL - 12201 (6)
  APLICACIONS DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 12173 (21)
  APLICACIONS DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 28045 (2)
  APRENENTATGE - 12175 (8)
  APRENENTATGE - 28046 (7)
  ARQUITECTURA D'APLICACIONS DISTRIBUÏDES - 12111 (10)
  ARQUITECTURA DE COMPUTADORS - 12108 (16)
  ARQUITECTURES DE COMPUTADORS AVANÇADES - 28047 (3)
  ARQUITECTURES VECTORIALS - 12122 (11)
  ASPECTES SOCIALS I AMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA - 28018 (17)
  BASES DE DADES AVANÇADES - 12195 (17)
  COMPILADORS I - 12101 (21)
  COMPILADORS II - 12102 (22)
  COMPLEXITAT COMPUTACIONAL - 28048 (4)
  COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES - 28049 (3)
  COMPUTACIÓ NUMÈRICA - 28050 (8)
  COMPUTADORS INDUSTRIALS - 12148 (1)
  CONCEPTES AVANÇATS DE SISTEMA OPERATIU - 12114 (10)
  CONCEPTES BÀSICS DE XARXES DE COMPUTADORS - 12106 (32)
  CONFIGURACIÓ I AVALUACIÓ DEL RENDIMENT DE SISTEMES - 28051 (3)
  CONTROL DE GESTIÓ - 12170 (13)
  CONTROL INDUSTRIAL - 12144 (10)
  CRIPTOGRAFIA - 12207 (14)
  CRIPTOGRAFIA - 28019 (10)
  DESCRIPCIÓ DE LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ - 12176 (19)
  DISSENY BÀSIC VLSI - 12118 (21)
  DISSENY DE BASES DE DADES - 12193 (11)
  DISSENY DE MICROPROCESSADORS - 28052 (33)
  DISSENY DE SISTEMES BASATS EN LA WEB - 28053 (13)
  DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS - 12154 (2)
  DISSENY DE SISTEMES OPERATIUS - 12116 (6)
  DISSENY I ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES - 28054 (19)
  DISSENY I AVALUACIÓ DE CONFIGURACIONS - 12112 (18)
  ECONOMIA I - 12164 (12)
  ECONOMIA II - 12165 (11)
  ENGINYERIA DEL SOFTWARE: DISSENY I - 12104 (16)
  ENGINYERIA DEL SOFTWARE: DISSENY II - 12105 (15)
  ENGINYERIA DEL SOFTWARE: ESPECIFICACIÓ - 12103 (16)
  ESQUEMES ALGORÍSMICS - 12180 (6)
  ESTADÍSTICA I - 12089 (14)
  ESTADÍSTICA II - 12094 (9)
  ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I - 12088 (23)
  ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II - 12093 (14)
  ESTRUCTURA DE DADES I ALGORISMES - 12091 (13)
  ESTRUCTURA I DISSENY DE SISTEMES OPERATIUS - 28056 (9)
  ESTRUCTURA INTERNA D'UN SISTEMA OPERATIU - 12115 (14)
  ESTRUCTURES ORGANITZATIVES - 12166 (11)
  FABRICACIÓ ASSISTIDA PER ORDINADOR - 12160 (4)
  FÍSICA - 12080 (35)
  FÍSICA ORIENTADA A LA MODELITZACIÓ I L'ANIMACIÓ REALISTA - 28057 (12)
  FITXERS I BASES DE DADES - 12192 (13)
  FONAMENTS FÍSICS DE LES NOVES TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES. - 12163 (18)
  FONAMENTS FÍSICS DE LES TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES - 28058 (7)
  FONAMENTS TECNOLÒGICS DELS COMPUTADORS - 12149 (18)
  GEOMETRIA COMPUTACIONAL - 28059 (4)
  GEOMETRIA COMPUTACIONAL - 74062 (34)
  GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 12167 (9)
  GESTIÓ DE PROJECTES INFORMÀTICS - 12199 (10)
  GESTIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ - 28042 (2)
  GRÀFICS EN COMPUTADOR - 12187 (17)
  HISTÒRIA DE LA INFORMÀTICA - 12171 (6)
  IMPACTE SOCIAL I ÈTICA PROFESSIONAL DE LA INFORMÀTICA - 12172 (10)
  INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ - 12083 (35)
  INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IIA+TMIA) - 12666 (2)
  INTRODUCCIÓ A LA INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 12099 (37)
  INTRODUCCIÓ A LA LÒGICA - 12086 (35)
  INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES - 12097 (16)
  INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS (91) - 12082 (36)
  INTRODUCCIÓ ALS ESQUEMES ALGORÍSMICS - 12177 (9)
  INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS - 12092 (9)
  LLENGUATGES, GRAMÀTIQUES I AUTÒMATS - 12090 (16)
  LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ - 28060 (10)
  LÒGICA A LA INFORMÀTICA - 28086 (6)
  LÒGICA DE PRIMER ORDRE - 12186 (6)
  MATEMÀTICA DISCRETA - 12085 (22)
  MÈTODES NUMÈRICS BÀSICS - 12202 (3)
  MODELATGE GEOMÈTRIC AMB COMPUTADOR - 12188 (15)
  MODELS ABSTRACTES DE CÀLCUL - 12095 (34)
  MODELS D'INVESTIGACIÓ OPERATIVA PER A LA PRESA DE DECISIONS - 28062 (19)
  MODELS DETERMINISTES DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA I - 12137 (24)
  MODELS ESTOCÀSTICS DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA - 12133 (47)
  MODELS ESTOCÀSTICS DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA - 28063 (16)
  MULTIPROCESSADORS - 12121 (9)
  MULTIPROCESSADORS - 28064 (3)
  PERIFÈRICS - 12150 (23)
  PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES I SISTEMES INFORMÀTICS - 28065 (14)
  PRESA DE DECISIONS I GESTIÓ DE PROJECTES EMPRESARIALS - 28041 (14)
  PROCESSAMENT DEL LLENGUATGE NATURAL - 28066 (14)
  PROGRAMACIÓ CONCURRENT - 12178 (9)
  PROGRAMACIÓ CONCURRENT I DISTRIBUÏDA - 28067 (14)
  PROGRAMACIÓ CONSCIENT DE L'ARQUITECTURA - 28068 (20)
  PROGRAMACIÓ DECLARATIVA - 12179 (18)
  PROGRAMACIÓ METÒDICA - 12087 (31)
  PROJECTE DE PROGRAMACIÓ - 12096 (4)
  PROTOCOLS D'INTERNET I APLICACIONS MULTIMÈDIA - 28070 (23)
  RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 28071 (20)
  REQUERIMENTS I ESPECIFICACIONS DE SISTEMES D'INFORMACIÓ - 12197 (2)
  ROBÒTICA - 12158 (35)
  ROBÒTICA - 28072 (20)
  SEGURETAT EN SISTEMES INFORMÀTICS - 28073 (14)
  SERVEIS PÚBLICS DE DADES - 12110 (14)
  SERVEIS PÚBLICS DE DADES - 28074 (13)
  SIMULACIÓ - 28075 (16)
  SIMULACIÓ I - 12134 (5)
  SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS - 28077 (14)
  SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A ORGANITZACIONS - 12196 (13)
  SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES - 12194 (8)
  SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES I D'OBJECTES - 28076 (11)
  SISTEMES DE TRANSPORT DE DADES - 12107 (18)
  SISTEMES DIGITALS - 12151 (11)
  SISTEMES DIGITALS I MICROCONTROLADORS - 28035 (24)
  SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS - 28078 (5)
  SISTEMES INFORMÀTICS PER A L'AUTOMATITZACIÓ - 28079 (1)
  SISTEMES OPERATIUS - 12098 (20)
  SISTEMES OPERATIUS DISTRIBUÏTS I EN XARXA - 28080 (24)
  SUPERCOMPUTACIÓ - 12126 (4)
  TÈCNIQUES I MÈTODES D'INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 12100 (13)
  TÈCNIQUES I PROCESSOS DE GESTIÓ EMPRESARIAL - 28082 (9)
  TEORIA DE LA COMPLEXITAT - 12190 (2)
  TEORIA DE LA DECISIÓ - 12168 (9)
  TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ - 12206 (17)
  TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ - 28020 (14)
  VISIÓ PER COMPUTADOR - 28084 (28)
  VISIÓ PER ORDINADOR - 12161 (13)
  VISUALITZACIÓ AVANÇADA - 28085 (10)
  VISUALITZACIÓ REALISTA EN COMPUTADOR - 12189 (15)