Now showing items 1-51 of 51

  ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS - 28039 (64)
  ALGORÍSMIA - 28044 (25)
  APLICACIONS DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 28045 (2)
  APRENENTATGE - 28046 (7)
  ARQUITECTURA DE COMPUTADORS - 28030 (7)
  ARQUITECTURES DE COMPUTADORS AVANÇADES - 28047 (3)
  ASPECTES SOCIALS I AMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA - 28018 (17)
  COMPILADORS - 28032 (18)
  COMPLEXITAT COMPUTACIONAL - 28048 (4)
  COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES - 28049 (3)
  COMPUTACIÓ NUMÈRICA - 28050 (8)
  CONFIGURACIÓ I AVALUACIÓ DEL RENDIMENT DE SISTEMES - 28051 (3)
  CRIPTOGRAFIA - 28019 (10)
  DISSENY DE MICROPROCESSADORS - 28052 (33)
  DISSENY DE SISTEMES BASATS EN LA WEB - 28053 (13)
  DISSENY I ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES - 28054 (19)
  ENGINYERIA DEL SOFTWARE I - 28022 (39)
  ENGINYERIA DEL SOFTWARE II - 28025 (20)
  ESTRUCTURA I DISSENY DE SISTEMES OPERATIUS - 28056 (9)
  FÍSICA ORIENTADA A LA MODELITZACIÓ I L'ANIMACIÓ REALISTA - 28057 (12)
  FONAMENTS FÍSICS DE LES TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES - 28058 (7)
  GEOMETRIA COMPUTACIONAL - 28059 (4)
  INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 28013 (31)
  LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ - 28060 (10)
  LÒGICA A LA INFORMÀTICA - 28086 (6)
  MODELS D'INVESTIGACIÓ OPERATIVA PER A LA PRESA DE DECISIONS - 28062 (19)
  MODELS ESTOCÀSTICS DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA - 28063 (16)
  MULTIPROCESSADORS - 28064 (3)
  PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES I SISTEMES INFORMÀTICS - 28065 (14)
  PRESA DE DECISIONS I GESTIÓ DE PROJECTES EMPRESARIALS - 28041 (14)
  PROCESSAMENT DEL LLENGUATGE NATURAL - 28066 (14)
  PROGRAMACIÓ CONCURRENT I DISTRIBUÏDA - 28067 (14)
  PROGRAMACIÓ CONSCIENT DE L'ARQUITECTURA - 28068 (20)
  PROTOCOLS D'INTERNET I APLICACIONS MULTIMÈDIA - 28070 (23)
  RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 28071 (20)
  ROBÒTICA - 28072 (20)
  SEGURETAT EN SISTEMES INFORMÀTICS - 28073 (14)
  SERVEIS PÚBLICS DE DADES - 28074 (13)
  SIMULACIÓ - 28075 (16)
  SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS - 28077 (14)
  SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES I D'OBJECTES - 28076 (11)
  SISTEMES DIGITALS I MICROCONTROLADORS - 28035 (24)
  SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS - 28078 (5)
  SISTEMES INFORMÀTICS PER A L'AUTOMATITZACIÓ - 28079 (1)
  SISTEMES OPERATIUS DISTRIBUÏTS I EN XARXA - 28080 (24)
  TÈCNIQUES I PROCESSOS DE GESTIÓ EMPRESARIAL - 28082 (9)
  TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ - 28020 (14)
  VISIÓ PER COMPUTADOR - 28084 (28)
  VISUALITZACIÓ AVANÇADA - 28085 (10)
  VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ GRÀFICA - 28029 (30)
  XARXES DE COMPUTADORS - 28031 (15)