Now showing items 1-101 of 101

ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES - 270105 (7)
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS - 270120 (34)
ALGORÍSMIA - 270021 (24)
AMPLIACIÓ D'ALGORÍSMIA - 270027 (5)
ANÀLISI DE DADES I EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 270100 (52)
APLICACIONS DISTRIBUÏDES - 270126 (12)
APLICACIONS I SERVEIS TELEMÀTICS - 230020 (13)
APLICACIONS I SERVEIS WEB - 270081 (27)
APRENENTATGE AUTOMÀTIC - 270029 (4)
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS - 270018 (63)
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS II - 270060 (16)
ARQUITECTURA DEL PC - 270160 (3)
ARQUITECTURA DEL SOFTWARE - 270080 (47)
ASPECTES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA - 270162 (6)
BASES DE DADES - 270010 (12)
CENTRES DE PROCESSAMENT DE DADES - 270067 (1)
CERCA I ANÀLISI D'INFORMACIÓ MASSIVA - 270028 (15)
COMPILADORS - 270030 (10)
COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES - 270133 (6)
COMPUTACIÓ I CRIPTOGRAFIA QUÀNTIQUES - 270170 (20)
COMPUTACIÓ NUMÈRICA - 270031 (2)
CONCEPTES AVANÇATS DE PROGRAMACIÓ - 270086 (13)
CONCEPTES AVANÇATS DE SISTEMES OPERATIUS - 270066 (22)
CONCEPTES DE SISTEMES D'INFORMACIÓ - 270088 (7)
CONCEPTES PER A BASES DE DADES ESPECIALITZADES - 270087 (10)
CONTROL AUTOMÀTIC - 240172 (14)
CRIPTOGRAFIA - 270131 (11)
DISSENY DE BASES DE DADES - 270082 (14)
DISSENY DE CORBES I SUPERFÍCIES - 270180 (2)
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROCOMPUTADORS - 270061 (26)
ELECTROMAGNETISME - 230465 (14)
ELECTRÒNICA FÍSICA - 230471 (12)
EMPRESA I ENTORN ECONÒMIC - 270014 (4)
ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT I SISTEMES DISTRIBUÏTS INTEL·LIGENTS - 270089 (5)
ESTRATÈGIA DIGITAL A LES ORGANITZACIONS - 270106 (2)
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS - 270006 (50)
ESTRUCTURES DE DADES I ALGORISMES - 270012 (143)
FÍSICA - 270003 (85)
FÍSICA DELS DISPOSITIUS DE MEMÒRIA - 270171 (2)
FÍSICA ESTADÍSTICA - 230473 (14)
FÍSICA II - 220009 (6)
FÍSICA ORIENTADA A LA MODELITZACIÓ I L'ANIMACIÓ REALISTA - 270151 (11)
FONAMENTS MATEMÀTICS - 270002 (52)
GEOMETRIA COMPUTACIONAL - 270182 (1)
GEOMETRIA MÈTRICA I SISTEMES DE REPRESENTACIÓ - 250107 (6)
GESTIÓ DE PROJECTES - 240071 (1)
GRÀFICS - 270022 (17)
HABILITATS ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS D'EXPRESSIÓ ORAL EN ANGLÈS - 270191 (8)
HABILITATS ACADÈMIQUES PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN ANGLÈS - 270190 (4)
HABILITATS D'EXPRESSIÓ ESCRITA EN ANGLÈS PER A L'ENGINYERIA - 270192 (4)
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 270023 (19)
INTERACCIÓ I DISSENY D'INTERFÍCIES - 270019 (27)
INTERFÍCIES DE COMPUTADORS - 270013 (41)
INTERNET MÒBIL - 270129 (5)
INTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA DEL SOFTWARE - 270015 (48)
INTRODUCCIÓ A LES COMUNICACIONS - 230018 (15)
INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT AUDIOVISUAL - 230089 (5)
INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS - 270004 (238)
INVESTIGACIÓ OPERATIVA - 270032 (16)
LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ - 270025 (15)
LÒGICA A LA INFORMÀTICA - 270024 (27)
MARQUÈTING A INTERNET - 270108 (15)
MATEMÀTIQUES I - 270007 (51)
MATEMÀTIQUES II - 270008 (53)
MECÀNICA II - 220051 (4)
MÈTODES NUMÈRICS I COMPUTACIONALS 2 - 230464 (14)
MULTIPROCESSADORS - 270062 (16)
NEGOCI ELECTRÒNIC - 270102 (13)
ONES ELECTROMAGNÈTIQUES - 230470 (12)
PARAL·LELISME - 270020 (44)
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA - 270009 (70)
PROCESSAMENT DE SENYAL AUDIOVISUAL I DE COMUNICACIONS - 230092 (6)
PROGRAMACIÓ CONSCIENT DE L'ARQUITECTURA - 270069 (8)
PROGRAMACIÓ I - 270001 (88)
PROGRAMACIÓ I ARQUITECTURES PARAL·LELES - 270068 (13)
PROGRAMACIÓ II - 270005 (42)
PROJECTES DE PROGRAMACIÓ - 270017 (18)
PROTOCOLS D'INTERNET - 270121 (33)
RADIACIÓ I PROPAGACIÓ - 230013 (14)
ROBÒTICA - 270130 (6)
SEGURETAT INFORMÀTICA - 270123 (7)
SIMULACIÓ - 270090 (4)
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS - 270104 (1)
SISTEMES DE TEMPS REAL - 270071 (10)
SISTEMES DISTRIBUÏTS EN XARXA - 270127 (31)
SISTEMES INTEL·LIGENTS DISTRIBUÏTS - 270033 (5)
SISTEMES OPERATIUS - 270011 (58)
SISTEMES OPERATIUS AVANÇATS - 270124 (33)
SISTEMES OPERATIUS II - 270063 (101)
SOFTWARE LLIURE I DESENVOLUPAMENT SOCIAL - 270161 (1)
TARGETES GRÀFIQUES I ACCELERADORS - 270150 (3)
TECNOLOGIES DE XARXES DE COMPUTADORS - 270125 (36)
TEORIA DE CONTROL - 230475 (12)
TEORIA DE LA COMPUTACIÓ - 270026 (17)
TEORIA DEL SENYAL - 230474 (12)
TRANSMISSIÓ I CODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 270128 (17)
VIDEOJOCS - 270152 (15)
VISIÓ PER COMPUTADOR - 270181 (8)
VLSI - 270072 (6)
XARXES DE COMPUTADORS - 270016 (155)
XARXES DE COMPUTADORS II - 270064 (62)