Now showing items 1-104 of 104

  ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES - 270105 (9)
  ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS - 270120 (42)
  ALGORÍSMIA - 270021 (29)
  AMPLIACIÓ D'ALGORÍSMIA - 270027 (6)
  ANÀLISI DE DADES I EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 270100 (68)
  APLICACIONS DISTRIBUÏDES - 270126 (14)
  APLICACIONS I SERVEIS TELEMÀTICS - 230020 (15)
  APLICACIONS I SERVEIS WEB - 270081 (33)
  APRENENTATGE AUTOMÀTIC - 270029 (4)
  ARQUITECTURA DE COMPUTADORS - 270018 (66)
  ARQUITECTURA DE COMPUTADORS II - 270060 (19)
  ARQUITECTURA DEL PC - 270160 (3)
  ARQUITECTURA DEL SOFTWARE - 270080 (50)
  ASPECTES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA - 270162 (7)
  BASES DE DADES - 270010 (19)
  CENTRES DE PROCESSAMENT DE DADES - 270067 (1)
  CERCA I ANÀLISI D'INFORMACIÓ MASSIVA - 270028 (17)
  COMPILADORS - 270030 (16)
  COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES - 270133 (8)
  COMPUTACIÓ I CRIPTOGRAFIA QUÀNTIQUES - 270170 (21)
  COMPUTACIÓ NUMÈRICA - 270031 (2)
  CONCEPTES AVANÇATS DE PROGRAMACIÓ - 270086 (17)
  CONCEPTES AVANÇATS DE SISTEMES OPERATIUS - 270066 (22)
  CONCEPTES DE SISTEMES D'INFORMACIÓ - 270088 (9)
  CONCEPTES PER A BASES DE DADES ESPECIALITZADES - 270087 (11)
  CONTROL AUTOMÀTIC - 240172 (14)
  CRIPTOGRAFIA - 270131 (13)
  DISSENY DE BASES DE DADES - 270082 (16)
  DISSENY DE CORBES I SUPERFÍCIES - 270180 (3)
  DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROCOMPUTADORS - 270061 (26)
  ELECTROMAGNETISME - 230465 (17)
  ELECTRÒNICA FÍSICA - 230471 (14)
  EMPRESA I ENTORN ECONÒMIC - 270014 (4)
  ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT I SISTEMES DISTRIBUÏTS INTEL·LIGENTS - 270089 (8)
  ESTRATÈGIA DIGITAL A LES ORGANITZACIONS - 270106 (2)
  ESTRUCTURA DE COMPUTADORS - 270006 (60)
  ESTRUCTURES DE DADES I ALGORISMES - 270012 (170)
  FÍSICA - 270003 (96)
  FÍSICA DELS DISPOSITIUS DE MEMÒRIA - 270171 (4)
  FÍSICA ESTADÍSTICA - 230473 (17)
  FÍSICA II - 220009 (6)
  FÍSICA ORIENTADA A LA MODELITZACIÓ I L'ANIMACIÓ REALISTA - 270151 (13)
  FONAMENTS MATEMÀTICS - 270002 (57)
  GEOMETRIA COMPUTACIONAL - 270182 (3)
  GEOMETRIA MÈTRICA I SISTEMES DE REPRESENTACIÓ - 250107 (6)
  GESTIÓ DE LA CIBERSEGURETAT - 270134 (5)
  GESTIÓ DE PROJECTES - 240071 (1)
  GRÀFICS - 270022 (20)
  HABILITATS ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS D'EXPRESSIÓ ORAL EN ANGLÈS - 270191 (8)
  HABILITATS ACADÈMIQUES PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN ANGLÈS - 270190 (4)
  HABILITATS D'EXPRESSIÓ ESCRITA EN ANGLÈS PER A L'ENGINYERIA - 270192 (4)
  INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 270023 (25)
  INTERACCIÓ I DISSENY D'INTERFÍCIES - 270019 (34)
  INTERFÍCIES DE COMPUTADORS - 270013 (43)
  INTERNET MÒBIL - 270129 (8)
  INTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA DEL SOFTWARE - 270015 (57)
  INTRODUCCIÓ A LES COMUNICACIONS - 230018 (18)
  INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT AUDIOVISUAL - 230089 (7)
  INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS - 270004 (244)
  INVESTIGACIÓ OPERATIVA - 270032 (22)
  LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ - 270025 (23)
  LÒGICA A LA INFORMÀTICA - 270024 (35)
  MARQUÈTING A INTERNET - 270108 (16)
  MATEMÀTIQUES I - 270007 (65)
  MATEMÀTIQUES II - 270008 (65)
  MECÀNICA - 162006 (2)
  MECÀNICA II - 220051 (4)
  MÈTODES NUMÈRICS I COMPUTACIONALS 2 - 230464 (17)
  MULTIPROCESSADORS - 270062 (20)
  NEGOCI ELECTRÒNIC - 270102 (17)
  ONES ELECTROMAGNÈTIQUES - 230470 (16)
  PARAL·LELISME - 270020 (51)
  PROBABILITAT I ESTADÍSTICA - 270009 (83)
  PROCESSAMENT DE SENYAL AUDIOVISUAL I DE COMUNICACIONS - 230092 (9)
  PROGRAMACIÓ CONSCIENT DE L'ARQUITECTURA - 270069 (11)
  PROGRAMACIÓ I - 270001 (133)
  PROGRAMACIÓ I ARQUITECTURES PARAL·LELES - 270068 (13)
  PROGRAMACIÓ II - 270005 (46)
  PROJECTES DE PROGRAMACIÓ - 270017 (18)
  PROTOCOLS D'INTERNET - 270121 (38)
  RADIACIÓ I PROPAGACIÓ - 230013 (16)
  ROBÒTICA - 270130 (6)
  SEGURETAT INFORMÀTICA - 270123 (31)
  SIMULACIÓ - 270090 (4)
  SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS - 270104 (1)
  SISTEMES DE TEMPS REAL - 270071 (13)
  SISTEMES DISTRIBUÏTS EN XARXA - 270127 (47)
  SISTEMES INFORMÀTICS - 270R01 (1)
  SISTEMES INTEL·LIGENTS DISTRIBUÏTS - 270033 (11)
  SISTEMES OPERATIUS - 270011 (62)
  SISTEMES OPERATIUS AVANÇATS - 270124 (38)
  SISTEMES OPERATIUS II - 270063 (113)
  SOFTWARE LLIURE I DESENVOLUPAMENT SOCIAL - 270161 (1)
  TARGETES GRÀFIQUES I ACCELERADORS - 270150 (5)
  TECNOLOGIES DE XARXES DE COMPUTADORS - 270125 (40)
  TEORIA DE CONTROL - 230475 (16)
  TEORIA DE LA COMPUTACIÓ - 270026 (23)
  TEORIA DEL SENYAL - 230474 (16)
  TRANSMISSIÓ I CODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 270128 (18)
  VIDEOJOCS - 270152 (20)
  VISIÓ PER COMPUTADOR - 270181 (8)
  VLSI - 270072 (8)
  XARXES DE COMPUTADORS - 270016 (178)
  XARXES DE COMPUTADORS II - 270064 (85)