Show simple item record

dc.contributorGuasch Murillo, Daniel
dc.contributor.authorTomasa Pons, Ferran
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Càtedra d'Accessibilitat: Arquitectura, Disseny i Tecnologia per a Tothom
dc.date.accessioned2019-02-25T10:29:11Z
dc.date.available2019-02-25T10:29:11Z
dc.date.issued2018-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/129612
dc.description.abstract[CATALÀ] L'Easy Communicator, o ECO, és una aplicació per a tauleta que s'emmarca dins el conjunt dels SAAC, o Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació. L'ECO ha estat dissenyat al llarg dels anys per diferents estudiants, sempre sota la tutela de la Càtedra d'Accessibilitat de l'EPSEVG, i ha estat provada amb èxit en col·lectius diversos, des de nens amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), fins a adults amb problemes en la parla. L'objectiu d'aquest Projecte és avaluar l'ECO en un entorn assistencial real amb gent gran, concretament en dos centres geriàtrics situats a Santpedor i a Sant Fruitós de Bages, a la comarca del Bages. Un cop avaluada, l'ECO serà sotmesa a millores fruit de les experiències recollides pels participants. L'avaluació es durà a terme en usuaris reals dels centres geriàtrics amb algun problema en la comunicació, ja sigui per un deteriorament en la parla o una patologia que afecti lleument les capacitats cognitives, mitjançant la intervenció directa de diferents tècnics treballadors dels centres, experts en diferents especialitats de l'àmbit social i sanitari. Seguint la metodologia MPIU+A, base i guia d'aquest Projecte, es parteix d'un prototip totalment funcional i ja provat de l'ECO, es seleccionen els tècnics a participar en l'estudi, i sota el seu criteri i experiència professional, es du a terme una Fase de Requisits i de Disseny de funcions específiques per a cada centre i tècnic, que son incloses a l'ECO per sumar-les a les seves funcions ja existents. Participen en l'estudi un total de 8 tècnics de les especialitats d'infermeria, fisioteràpia, educació social, teràpia ocupacional, psicologia i coordinació. Un cop l'ECO ha estat personalitzada per cada tècnic i centre, es du a terme una Fase de Proves de 30 dies de durada, on els tècnics posen en pràctica l'ECO en situacions reals en les que s'usa per interactuar amb els usuaris, i usar l'ECO com a eina comunicativa bidireccional. Al finalitzar la Fase de Proves, es du a terme l'Avaluació, on els tècnics avaluen l'experiència, les diferents funcions de l'ECO i proposen millores per adequar l'eina a un entorn assistencial real. Per fer-ho, es du a terme una entrevista individualitzada i un qüestionari de valoració, on d'una banda s'extreu informació qualitativa sobre l'acceptació de l'ECO per part dels usuaris o la valoració global de les funcions per part dels tècnics, i de l'altra s'extreu informació qualitativa, fruit del criteri professional dels tècnics participants. La valoració resulta molt positiva, ja que permet identificar quins aspectes de l'ECO segueixen sent viables amb el canvi de context, i quines han de ser modificades. Es reconeix l'ECO com una eina molt interessant per ajudar a comunicar-se amb persones que actualment no poden fer-ho, i es plantegen nous protocols d'actuació als centres per incloure a usuaris que no poden expressar-se verbalment en activitats i decisions diàries. Finalment, recollint els resultats de l'Avaluació, es proposen millores concretes a l'ECO, per adequar-la a les valoracions aportades per cada tècnic. S'afegeixen noves funcions, se n'eliminen d'existents i es complementen aspectes de l'ECO per tal de fer-la més viable tenint en compte el grup d'usuaris estudiats. Un cop implementades les millores, justificades en base a les proves i l'avaluació, s'assegura que l'ECO és una eina més viable i més enfocada a usuaris de centres geriàtrics, complint l'objectiu plantejat a l'inici del Projecte.
dc.description.abstract[ANGLÈS] Easy Communicator, or ECO, is an application for tablet that is part of the AACS group, or Augmentative and Alternative Communication Systems. ECO has been designed over the years by different students, always under the tutelage of the Accessibility Chair of the EPSEVG, and has been successfully tested in diverse groups, from children with Spectrum Disorder Autistic (TEA), to adults with speech problems. The objective of this Project is to evaluate ECO in a real geriatric environment with the elderly, specifically in two geriatric centres located in Santpedor and in Sant Fruitós de Bages, in the Bages region. Once evaluated, the ECO will be subject to improvements resulting from the experiences collected by the participants. The assessment will be carried out in real users of geriatric centres with a communication problem, either due to speech impairment or a pathology that slightly affects cognitive abilities, through the direct intervention of different technical personnel from the centres, experts in different specialties of the social and health field. Following the MPIU+A methodology, the basis and guide of this Project, the evaluation is based on a fully functional prototype and already tested ECO version, and then the technicians are selected to participate in the study, and at their criterion and professional experience, a Phase of Requirements and Design of specific functions for each centre and technician is carried out, which are included in the ECO to add them to their already existing functions. A total of 8 specialists in the specialties of nursing, physiotherapy, social education, occupational therapy, psychology and coordination participate in the study. Once the ECO has been customized by each technician and centre, a 30-Day Trial Phase is carried out, where technicians put into practice the ECO in real situations in which they are used to interact with the users and use the ECO as a two-way communication tool. At the end of the Test Phase, the Evaluation is carried out, where the technicians evaluate the experience, the different functions of the ECO and propose improvements to adapt the tool to a real health environment. To do this, an individualized interview and assessment questionnaire is carried out, on the one hand, it extracts qualitative information about the acceptance of the ECO by users or the overall assessment of the functions by the technicians, and on the other hand, qualitative information is extracted, as a result of the professional criteria of the participating technicians. The assessment is very positive, as it allows to identify which aspects of the ECO are still viable with the change of context, and which must be modified. ECO is recognized as a very interesting tool to help you communicate with people who are not currently able to do so, and new protocols of action are proposed in the centres to include users who cannot express themselves verbally in activities and daily decisions. Finally, collecting the results of the Evaluation, concrete improvements are proposed to the ECO, to adapt it to the assessments provided by each technician. New features are added, others are eliminated, and some others are complimented to make it more viable considering the group of users studied. Once improvements are implemented, based on evidence and evaluation, it ensures that ECO is a more viable and more focused tool for users of geriatric centres, meeting the objective set at the beginning of the Project.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Informàtica::Sistemes d'informació::Interacció home-màquina
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::So, imatge i multimèdia::Creació multimèdia::Interfícies i sistemes interactius
dc.subject.lcshHuman-machine systems
dc.subject.lcshMobile apps
dc.subject.lcshOlder people
dc.subject.otherComunicació
dc.subject.otherGeriatria
dc.subject.otherAplicació
dc.subject.otherTauleta
dc.subject.otherAccessibilitat
dc.subject.otherUsuari
dc.subject.otherTècnic
dc.subject.otherProves
dc.subject.otherAvaluació
dc.subject.otherMillores
dc.subject.otherCommunication
dc.subject.otherGeriatrics
dc.subject.otherApplication
dc.subject.otherTablet
dc.subject.otherAccessibility
dc.subject.otherUser
dc.subject.otherTechnician
dc.subject.otherTests
dc.subject.otherAvaluation
dc.subject.otherImprovements
dc.titleAvaluació del sistema de comunicació augmentatiu i alternatiu 'Easy Communicator' en un entorn assistencial amb gent gran
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacSistemes persona-màquina
dc.subject.lemacAplicacions mòbils
dc.subject.lemacPersones grans
dc.rights.accessOpen Access
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Pla 2009)
dc.contributor.covenanteeL'Onada Serveis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record