El Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (DEIO-UPC) va ser creat el 1987 com a conseqüència de la Llei de Reforma Universitària, ajuntant els diversos grups de la Universitat que fins aleshores havien estat treballant separadament en les àrees de la Estadística i la Investigació Operativa.

El Departament te una plantilla de 40 professors que treballen a l'Escola d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), l'Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ETSEIAAT), la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) i la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME). El departament té el seu propi programa de doctorat i duu a terme cursos de màster i de postgrau.

A més a més, el Departament EIO-UPC està involucrat en gran mesura en activitats de recerca, principalment en el camp de l'Enginyeria Industrial, el desenvolupament d'interfícies intel·ligents i sistemes automàtics de processament de dades, la optimització i simulació de fluxos en xarxes i aplicacions de tot l'anterior.

Sub-communities within this community