Desenvolupament i anàlisi de tècniques avançades de processament digital del senyal amb èmfasi en la seva aplicació a sistemes de comunicacions i/o localització. Àrees d'interès especial són les comunicacions sense fils en tots els seus àmbits, des del personal, local i cel·lular i ampliant el seu abast fins a les comunicacions per satèl·lit i d'espai profund, així com els sistemes de localització adequats a tots aquests entorns. Les tècniques en les quals el grup acumula una experiència considerable i en què és previsible una participació més significativa en el futur són les següents: disseny de sistemes de comunicacions per satèl·lit avançats, desenvolupament de sistemes de comunicacions sense fils amb múltiples antenes en transmissió i/o recepció, desenvolupament de sistemes avançats de localització i navegació i optimització d'esquemes d’assignació de recursos per a sistemes i xarxes de comunicacions sense fils no centralitzades.

Development and analysis of advanced signal processing techniques with emphasis on their application to communication and location systems. Wireless communication networks at the personal, local and cellular levels up to satellite and deep space communications constitute areas of special interest, as well as location and navigation systems adequate to these environments. The fields in which our research group enjoys considerably experience and in which we will foreseeably be engaged in the future are the following: design of advanced satellite communication systems, development of wireless communication systems with multiple transmitting/receiving antennas, development of advanced location and navigation systems and optimization of resource allocation schemes for decentralized wireless communication systems and networks.

Recent Submissions

View more