Show simple item record

dc.contributorPérez Martínez, M. (Marco)
dc.contributorGil Espert, Lluís
dc.contributor.authorSerra López, Roger
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Mecànica de Fluids
dc.date.accessioned2018-07-03T09:50:06Z
dc.date.available2018-07-03T09:50:06Z
dc.date.issued2018-05-22
dc.identifier.citationSerra López, R. Numerical and experimental investigation of spectral domain vibration based indicators for structural health monitoring. Tesi doctoral, UPC, Departament de Mecànica de Fluids, 2018. DOI 10.5821/dissertation-2117-119096.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/119096
dc.description.abstractStructural health monitoring has been defined as the acquisition, validation and analysis of technical data to facilitate life- cycle management decisions. It is the result of a convergent path from many previous existing disciplines the two most influential being condition monitoring for rotary machinery and non-destructive testing. Vibration based testing presents the greatest stage of maturity of all non-destructive techniques applied to structural health monitoring. Although modal domain use is convention, spectral domain data is by nature more complete in information and requires less manipulation. The use of spectral-domain measurements brings the need to develop new damage detection indicators, as much of the literature existing is focused on modal derived damage indicators. In this work, an integrated methodology for the evaluation of some spectral domain vibration based indicators for structural health monitoring is proposed. These indicators, namely the CFDAC and SCIs, are based on the correlation between covariance matrices of frequency response functions obtained from experimental modal analysis. An extensive numerical campaign is performed on a simple structure (consisting on a 1-edge clamped square aluminium plate) over multiple structural alteration scenarios to assess the sensibility and stability of the proposed indexes in front of common acquisition parameters. The ability of the proposed indicators to assess structural alteration progression is also evaluated. This numerical analysis is used as well to observe the relationship between proposed indicators and the residual stiffness of the simple structure evaluated in terms of relative shift from the pristine condition. Finally, the numerical methodology proposed is applied to a different and more complex typology of structure, a 3d latticed and downscaled power transmission tower to investigate the validity of the methodology for other structural configurations. Some of the cases studied in the numeric campaign are later reproduced in experimental scenarios using two specimens of aluminium plates and a downscaled prototype of a power transmission tower. Stability analysis on the indicators are reproduced and confirmed. For the aluminium plates, the relationship between indicators and residual stiffness is also obtained, showing close agreement with numerical data. Sensibility of the indicators to detect different damage typologies is found to be very similar to the one obtained in the initial numerical analysis. Results for the downscaled prototype model tower shown more dispersion than the results observed in the numerical investigation due to the influence of the boundary conditions in the model. The research finally applies the structural damage alteration indexes studied to the detection of degradation in a real scale structure in an operational environment. An installation consisting of 3 full-scale medium-voltage power transmission towers is constructed. An experimental modal analysis campaign is performed on the central tower of the installation by introducing a series of intentionally made structural alterations on the structure. Spectral indicators developed are applied to the detection of those structural modifications with noticeable success. Cases involving changes in the structural components of the tower are successfully detected. Changes in the interface between power lines and their supports of the tower are hardly noticeable using this methodology. Results of this investigation show that spectral domain damage indicators present some advantages over modal domain and temporal domain based indicators such as convenient condensing procedures without loss of information through the Fourier transform, added post-process simplicity and enhanced sensitivity to degradation that state of the art indexes.
dc.description.abstractEs coneix com monitorització de la salut estructural a l'adquisició, validació i anàlisis de dades tècniques que faciliten la presa de decisions al llarg del cicle de vida d'un sistema. Aquesta tecnologia és resultat de la convergència tecnològica d'altres disciplines, com la monitorització operacional per màquines rotatòries i les tècniques d'assaig no destructiu. Els mètodes d'assaig basats en vibracions presenten el major grau de maduresa d'entre totes elles. Malgrat que la pràctica industrial sovint usa informació condensada en el domini modal, les dades en domini espectral son per naturalesa més completes i requereixen de menys post-procés. La utilització del domini espectral requereix desenvolupar nous indicadors d'alteració ja que la major part de la literatura existent se centra en indicadors basats en el domini modal. Es proposa una metodologia integrada per a la avaluació d'alguns indicadors d'alteració estructural en domini modal basats en vibració i aplicats a la monitorització de la salut estructural. Aquests indicadors, referits com a CFDAC i SCIs, estan basats en la correlació entre les matrius de covariància generades a partir de les funcions de resposta en freqüència obtingudes mitjançant anàlisi modal experimental. Es realitza una extensa campanya numèrica en una estructura senzilla (una placa d'alumini quadrada i encastada) a través d'una multitud d'estats estructuralment alterats per avaluar la sensibilitat i l'estabilitat dels indicadors enfront els paràmetres d?adquisició més comuns. En segon lloc, també s?avalua la capacitat dels indicadors per avaluar l'alteració estructural introduïda en cada cas. L'anàlisi numèrica s'utilitza a continuació per observar una possible relació entre els indicadors proposats i la rigidesa residual avaluada com a variació relativa respecte el seu valor intacte. Finalment, la metodologia numèric proposada s'aplica a una tipologia estructural diferent i més complexa, una estructura reticulada 3d que reprodueix una torre de transmissió d'energia elèctrica a escala per investigar la validesa de la metodologia en altres configuracions estructurals. Alguns dels casos estudiats a la campanya numèrica es reprodueixen experimentalment en un parell d?espècimens de placa d'alumini i en un prototip a escala de torre de transmissió elèctrica. Els anàlisis d'estabilitat numèrics sobre els indicadors es reprodueixen experimentalment, tot confirmant els resultats obtinguts. Per les plaques d'alumini, s'estudia la relació entre els indicadors i la rigidesa residual mostrant una correlació molt propera amb els resultats numèrics. La sensibilitat dels indicadors en la detecció de diferents tipologies de dany també s'observa molt similar als casos numèrics. Pere altra banda, els resultats experimentals sobre el prototip de torre a escala presenten més dispersió respecte a la corresponent campanya numèrica degut a la variabilitat en les condicions de contorn. Els indicadors proposats s'apliquen finalment en la detecció d'alteracions estructurals en una torre a escala real en condicions operacionals. Es construeix una línia que consisteix en tres torres de mitja tensió i s'executen anàlisis modals experimentals en la torre central de la mencionada instal·lació tot introduint una sèrie d'alteracions estructurals intencionals. Els indicadors espectrals presentats s'apliquen a la detecció de dites alteracions amb un èxit apreciable. Els casos que incorporen canvis en els membres de l'estructura son detectats amb èxit, mentre que la detecció en els casos que incorporen modificacions sobre les interfícies cable-estructura son més difusament detectables. Els resultats de la investigació mostren que els indicadors estructurals espectrals estudiats presenten algunes avantatges sobre els indicadors basats en domini com ara un procés de condensació més senzill sense pèrdua d'informació vibratòria (...)
dc.format.extent288 p.
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria dels materials
dc.titleNumerical and experimental investigation of spectral domain vibration based indicators for structural health monitoring
dc.typeDoctoral thesis
dc.identifier.doi10.5821/dissertation-2117-119096
dc.rights.accessOpen Access
dc.description.versionPostprint (published version)
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/586170


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record