Show simple item record

dc.contributorCasals Gelpi, Alicia
dc.contributor.authorAvilés Rivero, Angélica Ivone
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials
dc.date.accessioned2018-04-30T00:30:22Z
dc.date.available2018-04-30T00:30:22Z
dc.date.issued2017-05-18
dc.identifier.citationAvilés Rivero, A.I. Estimating and understanding motion : from diagnostic to robotic surgery. Tesi doctoral, UPC, Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials, 2017.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/116820
dc.description.abstractEstimating and understanding motion from an image sequence is a central topic in computer vision. The high interest in this topic is because we are living in a world where many events that occur in the environment are dynamic. This makes motion estimation and understanding a natural component and a key factor in a widespread of applications including object recognition , 3D shape reconstruction, autonomous navigation and medica! diagnosis. Particularly, we focus on the medical domain in which understanding the human body for clinical purposes requires retrieving the organs' complex motion patterns, which is in general a hard problem when using only image data. In this thesis, we cope with this problem by posing the question - How to achieve a realistic motion estimation to offer a better clinical understanding? We focus this thesis on answering this question by using a variational formulation as a basis to understand one of the most complex motions in the human's body, the heart motion, through three different applications: (i) cardiac motion estimation for diagnostic, (ii) force estimation and (iii) motion prediction, both for robotic surgery. Firstly, we focus on a central topic in cardiac imaging that is the estimation of the cardiac motion. The main aim is to offer objective and understandable measures to physicians for helping them in the diagnostic of cardiovascular diseases. We employ ultrafast ultrasound data and tools for imaging motion drawn from diverse areas such as low-rank analysis and variational deformation to perform a realistic cardiac motion estimation. The significance is that by taking low-rank data with carefully chosen penalization, synergies in this complex variational problem can be created. We demonstrate how our proposed solution deals with complex deformations through careful numerical experiments using realistic and simulated data. We then move from diagnostic to robotic surgeries where surgeons perform delicate procedures remotely through robotic manipulators without directly interacting with the patients. As a result, they lack force feedback, which is an important primary sense for increasing surgeon-patient transparency and avoiding injuries and high mental workload. To solve this problem, we follow the conservation principies of continuum mechanics in which it is clear that the change in shape of an elastic object is directly proportional to the force applied. Thus, we create a variational framework to acquire the deformation that the tissues undergo due to an applied force. Then, this information is used in a learning system to find the nonlinear relationship between the given data and the applied force. We carried out experiments with in-vivo and ex-vivo data and combined statistical, graphical and perceptual analyses to demonstrate the strength of our solution. Finally, we explore robotic cardiac surgery, which allows carrying out complex procedures including Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting (OPCABG). This procedure avoids the associated complications of using Cardiopulmonary Bypass (CPB) since the heart is not arrested while performing the surgery on a beating heart. Thus, surgeons have to deal with a dynamic target that compromisetheir dexterity and the surgery's precision. To compensate the heart motion, we propase a solution composed of three elements: an energy function to estimate the 3D heart motion, a specular highlight detection strategy and a prediction approach for increasing the robustness of the solution. We conduct evaluation of our solution using phantom and realistic datasets. We conclude the thesis by reporting our findings on these three applications and highlight the dependency between motion estimation and motion understanding at any dynamic event, particularly in clinical scenarios.
dc.description.abstractL’estimació i comprensió del moviment dins d’una seqüència d’imatges és un tema central en la visió per ordinador, el que genera un gran interès perquè vivim en un entorn ple d’esdeveniments dinàmics. Per aquest motiu és considerat com un component natural i factor clau dins d’un ampli ventall d’aplicacions, el qual inclou el reconeixement d’objectes, la reconstrucció de formes tridimensionals, la navegació autònoma i el diagnòstic de malalties. En particular, ens situem en l’àmbit mèdic en el qual la comprensió del cos humà, amb finalitats clíniques, requereix l’obtenció de patrons complexos de moviment dels òrgans. Aquesta és, en general, una tasca difícil quan s’utilitzen només dades de tipus visual. En aquesta tesi afrontem el problema plantejant-nos la pregunta - Com es pot aconseguir una estimació realista del moviment amb l’objectiu d’oferir una millor comprensió clínica? La tesi se centra en la resposta mitjançant l’ús d’una formulació variacional com a base per entendre un dels moviments més complexos del cos humà, el del cor, a través de tres aplicacions: (i) estimació del moviment cardíac per al diagnòstic, (ii) estimació de forces i (iii) predicció del moviment, orientant-se les dues últimes en cirurgia robòtica. En primer lloc, ens centrem en un tema principal en la imatge cardíaca, que és l’estimació del moviment cardíac. L’objectiu principal és oferir als metges mesures objectives i comprensibles per ajudar-los en el diagnòstic de les malalties cardiovasculars. Fem servir dades d’ultrasons ultraràpids i eines per al moviment d’imatges procedents de diverses àrees, com ara l’anàlisi de baix rang i la deformació variacional, per fer una estimació realista del moviment cardíac. La importància rau en que, en prendre les dades de baix rang amb una penalització acurada, es poden crear sinergies en aquest problema variacional complex. Mitjançant acurats experiments numèrics, amb dades realístiques i simulades, hem demostrat com les nostres propostes solucionen deformacions complexes. Després passem del diagnòstic a la cirurgia robòtica, on els cirurgians realitzen procediments delicats remotament, a través de manipuladors robòtics, sense interactuar directament amb els pacients. Com a conseqüència, no tenen la percepció de la força com a resposta, que és un sentit primari important per augmentar la transparència entre el cirurgià i el pacient, per evitar lesions i per reduir la càrrega de treball mental. Resolem aquest problema seguint els principis de conservació de la mecànica del medi continu, en els quals està clar que el canvi en la forma d’un objecte elàstic és directament proporcional a la força aplicada. Per això hem creat un marc variacional que adquireix la deformació que pateixen els teixits per l’aplicació d’una força. Aquesta informació s’utilitza en un sistema d’aprenentatge, per trobar la relació no lineal entre les dades donades i la força aplicada. Hem dut a terme experiments amb dades in-vivo i ex-vivo i hem combinat l’anàlisi estadístic, gràfic i de percepció que demostren la robustesa de la nostra solució. Finalment, explorem la cirurgia cardíaca robòtica, la qual cosa permet realitzar procediments complexos, incloent la cirurgia coronària sense bomba (off-pump coronary artery bypass grafting o OPCAB). Aquest procediment evita les complicacions associades a l’ús de circulació extracorpòria (Cardiopulmonary Bypass o CPB), ja que el cor no s’atura mentre es realitza la cirurgia. Això comporta que els cirurgians han de tractar amb un objectiu dinàmic que compromet la seva destresa i la precisió de la cirurgia. Per compensar el moviment del cor, proposem una solució composta de tres elements: un funcional d’energia per estimar el moviment tridimensional del cor, una estratègia de detecció de les reflexions especulars i una aproximació basada en mètodes de predicció, per tal d’augmentar la robustesa de la solució. L’avaluació de la nostra solució s’ha dut a terme mitjançant conjunts de dades sintètiques i realistes. La tesi conclou informant dels nostres resultats en aquestes tres aplicacions i posant de relleu la dependència entre l’estimació i la comprensió del moviment en qualsevol esdeveniment dinàmic, especialment en escenaris clínics.
dc.format.extent185 p.
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria biomèdica
dc.subject.otherCardiac imaging
dc.subject.otherRobotic-assisted surgery
dc.subject.otherTopology preservation
dc.subject.otherSupervised learning
dc.subject.otherImatge cardíaca
dc.subject.otherCirurgia robòtica
dc.subject.otherPreservació de la topologia
dc.subject.otherAprenentatge supervisat
dc.titleEstimating and understanding motion : from diagnostic to robotic surgery
dc.typeDoctoral thesis
dc.rights.accessOpen Access
dc.description.versionPostprint (published version)
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/482209


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder