Show simple item record

dc.contributorLópez Membrilla, Manuel
dc.contributor.authorSangenís Pedrola, Ricard
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria
dc.date.accessioned2018-02-28T13:50:31Z
dc.date.issued2018-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/114639
dc.description.abstract[CATALÀ] La finalitat fonamental d’aquest projecte ha sigut desenvolupar un piano que mitjançant tecnologia i medis contemporanis, apropi aquest producte a un major nombre d’usuaris, ja que ens trobem que és un instrument que els darrers dos segles no ha variat ni estètica ni funcionalment, donant una certa percepció de quelcom arcaic a la gran majoria. El repte ha sigut mantenir el classicisme implícit del piano, aplicant-li aquests medis i una certa modernitat de forma elegant. Primerament, s’han avaluar quines són les dificultats que impedeixen que moltes persones puguin fer ús del piano, algunes poden ser tan evidents com el seu preu o el seu pes/dimensions, de cara al transport i espai per poder posar-lo, però altres que no són tan clares (on es focalitza el treball) però igual o més transcendentals, com lo difícil que és aprendre a tocar el piano. Així doncs, es va concebre la idea de dirigir el piano a un àmbit acadèmic/pedagògic. El pas següent, conèixer l’entorn: escoles de música, músics professionals, afinadors, estudiants, mercat, productes existents,... per a poder conèixer opinions, solucions actuals o premisses fonamentals de cara al disseny del piano a desenvolupar. Tenint una visió més amplia del que significava el piano com a instrument, tot el que gira al voltant seu, els diferents figurants i les seves diferents característiques, i per últim, la tècnica que hi ha darrere de la construcció d’un piano, es va començar a estructurar quines serien les línies de disseny del piano, a nivell funcional es va voler incorporar nous elements que facilitessin el procés d’aprenentatge o lectura musical i també el procés d’escriptura, és a dir, tocar les notes correctes que surten en una determinada partitura i per altra banda, la composició d’obres musicals, respectivament. Això es realitza mitjançant uns sensors de pressió incorporats sota cada tecla, que envien la informació de la tecla polsada (to, intensitat, tempo,...) a una tauleta integrada en el piano on està representada la partitura a interpretar i la contrasta amb les notes que toca el usuari, mostrant així en que s’ha equivocat, fent possible l’autoaprenentatge. Aquesta funció s’ajuda d’un micròfon que facilita la correcció i també, podent enregistrar les interpretacions del usuari. Tanmateix, la tauleta et permet descarregar, escoltar i mostrar les partitures així evitant haver de comprar-les en un lloc físic i fer servir paper. I com es mencionava referent a la composició, aquests sensors aconsegueixen transcriure en la pantalla els acords i compassos que el usuari desitgi registrar. Un cop es va tenir el piano dimensionat i les funcions definides, s’escullen els materials per a cada tipus de component i els processos de fabricació més idonis tenint en compte aspectes com la sostenibilitat, la viabilitat econòmica o la qualitat del producte. Per últim, de cara a una hipotètica comercialització i entrada en el mercat, es treballa en un procés de branding amb la finalitat de comunicar tant el producte final com l’empresa.
dc.description.abstract[ANGLÈS] The fundamental purpose of this project has been to develop a piano that, through contemporary technology, approach this product to a greater number of users, it’s a fact that it is an instrument that has not changed neither aesthetically nor functionally in the last two centuries, giving a certain perception of something archaic to the vast majority. The challenge has been to maintain the implicit classicism of the piano, applying these mediums and a certain modernity in an elegant way. First of all, it is necessary to evaluate the difficulties that prevent many people from using the piano, some can be as obvious as their price or weight/ dimensions, with a view to transport and space to put it on, but others which are not so clear (where the project focuses) but equally or more transcendental, such as how difficult it is to learn to play the piano. Consequently, the idea of directing the piano to an academic / pedagogical field was conceived. The next step, know the surroundings: music schools, professional musicians, tuners, students, market, existing products, ... to be able to know opinions, current solutions or fundamental premises with a view to the design of the piano to develop. Having a wider view of what the piano means as an instrument and as a product, everything that revolves around it, the different users and their different characteristics, and finally, the technique behind the construction of a piano, this is the beginning to structure what would be the design lines of the piano to develop, functionally, was wanted to incorporate new elements that facilitated the process of learning or musical reading and also the writing process, that is, touching the correct notes that are represented in the music sheet and on the other hand, the composition of musical pieces, respectively. This is done through pressure sensors incorporated under each key, which send the information of the pulsed key (tone, intensity, tempo ...) to a tablet integrated in the piano where the music sheet is shown to interpret and contrasts it with the notes that the user touches, thus showing which mistakes has done, making selflearning possible. This feature is supported by a microphone that facilitates correction and also enables to record the user's interpretations. However, the tablet permits you to download, listen and display whatever music sheet, thereby avoiding having to buy them in a physical store and use paper. And as mentioned regarding the composition, these sensors allow to transpose on the screen the chords and pieces that the user wishes to register. Once the piano was dimensioned and its functions determined, the materials for each component are selected and the fabrication processes which are more efficient taking into account aspects as the sustainability, the economic viability or the quality of the product. Finally, facing a hypothetical integration into the market and commercialization, a work of Branding is created with the reason to communicate the product.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Arquitectura::Disseny::Disseny industrial
dc.subject.lcshPiano -- Construction
dc.subject.otherPiano
dc.subject.otherMúsica
dc.subject.otherInstrument
dc.subject.otherAudició
dc.subject.otherArt
dc.subject.otherEnsenyament
dc.subject.otherComposició
dc.subject.otherTecnologia
dc.subject.otherMusic
dc.subject.otherHearing
dc.subject.otherTeaching
dc.subject.otherComposition
dc.subject.otherTechnology
dc.titleDisseny i desenvolupament d’un piano integrant tecnologies i mitjans contemporanis
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacPiano -- Fabricació
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.lift10000-01-01
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Pla 2009)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record