Show simple item record

dc.contributorFreixas Bosch, Josep
dc.contributorGrau Vilalta, Maria Dolors
dc.contributor.authorTorras Melenchón, Núria
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC
dc.date.accessioned2018-02-26T01:30:58Z
dc.date.available2018-02-26T01:30:58Z
dc.date.issued2017-11-16
dc.identifier.citationTorras Melenchón, N. "Metodologies singulars per a l'aprenentatge en l'aprofitament tecnològic dels recursos de la natura". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC, 2017.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/114438
dc.description.abstractFor years, we are in the middle of a crisis of scientific and technological vocations, which is found year after year in the number of students enrolled in science and technology studies. If that trend continues, there will be a lack of qualified professionals to meet future labour demands in these sectors, as well as the scientific literacy of the citizens could be jeopardized. Entities and institutions throughout the country have promoted actions and initiatives focused on addressing the current crisis of scientific and technical vocations. In general, they are about dissemination activities that bring science and technology closer to society and initiatives that want to introduce a methodological change, with the objective of improving the teaching of science and technology. However, very few studies evaluate and quantify the impact of these actions in terms of vocations. The research developed in this doctoral thesis has focused on studying the quality and impact of three initiatives that have the common purpose of encouraging scientific-technical vocations among pre-university students: the EXPLORA courses, including the courses of the Nature Summer Catalan University, the Knowledge Fair and the project Activities with the Exploratori. The Knowledge Fair is a scientific communication event, while the EXPLORA courses and the Activities with the Exploratori project promote some methodologies for teaching/learning in science and technology. All of them are organized by the Exploratori: Natural Resources and take the natural resources and their technological exploitation as a guiding thread. The chosen research design consisted of taking measures before and after the actions to evaluate the differences. However, since the characteristics and format of the three actions are very different, the type of research done was differentiated in each separated case. The evaluation of the EXPLORA courses has been based on a descriptive non-experimental research design, that of the Knowledge Fair in a pre-test-post-test quasi-experimental design and, finally, the quantitative evaluation of the impact of the Activities with the Exploratori project was based on a pre-test-post-test quasi-experimental design with control groups. The study of this last action is completed by a qualitative research technique; the discussion groups. Data collection was carried out through questionnaires, distributed to all the participants in the actions object of study during the academic years 2013-2014 and 2014-2015. The information collected through the questionnaires was stored and managed in a database specifically designed for this purpose. Quantitative data were estimated using statistical techniques of a univariate type (frequency distributions, descriptive position and dispersion characteristics, etc.), bivariate (Pearson¿s chi-squared test, Student¿s t-test, etc.) and multivariate (multiple and logistic regression analysis). The statistical analysis of the data collected confirms that the actions studied had a certain impact on the participants in many evaluated aspects. The EXPLORA courses provided knowledge, information and useful ideas which will be favourably impact in the teaching of the secondary school teachers. In addition, the secondary school teachers who attended the EXPLORA courses will contribute to making the subjects of the STEM area more attractive. The Knowledge Fair was able to encourage some of the students to continue studying in the future in the scientific or technological field. The study of the Activities with the Exploratori project, in which more complex statistical techniques have been applied, shows that some of the students who participated in the project made the decision to choose a career in the STEM field at the end of the study, and the reason of this choice was the participation in the activities of the project.
dc.description.abstractDes de fa anys, ens trobem enmig d'una crisi de vocacions científiques i tecnològiques, que es constata any rere any en el nombre d'estudiants que es matriculen en carreres de ciència i tecnologia. Si segueix la tendència actual, hi podria haver una manca de professionals qualificats per cobrir les futures demandes laborals d'aquests sectors i es podria posar en risc l'alfabetització científica dels ciutadans. Entitats i institucions d'arreu del territori han impulsat accions i iniciatives per redreçar la crisi de vocacions cientificotècniques. En general es tracten d'accions de divulgació que apropen la ciència i la tecnologia a la societat i d'iniciatives que volen introduir un canvi metodològic a l'aula, amb l'objectiu de millorar l'ensenyament de la ciència i la tecnologia. Tanmateix, molt pocs estudis avaluen i quantifiquen l'impacte d'aquestes accions en termes de vocacions. La recerca desenvolupada en aquesta tesi doctoral s'ha centrat en estudiar la qualitat i l'impacte de tres iniciatives que tenen com a finalitat comuna incentivar les vocacions cientificotècniques entre els estudiants preuniversitaris: els cursos EXPLORA, incloent-hi els cursos de la Universitat Catalana d'Estiu de la Natura, la Fira del Coneixement i el projecte Activitats amb l'Exploratori. La Fira del Coneixement és un esdeveniment de comunicació científica, mentre que els cursos EXPLORA i el projecte Activitats amb l'Exploratori promouen unes metodologies singulars d'ensenyament/aprenentatge de la ciència i la tecnologia. Totes elles són organitzades per l'Exploratori dels Recursos de la Natura i prenen com a fil conductor els recursos naturals i el seu aprofitament tecnològic. El disseny d'investigació escollit ha consistit en prendre mesures abans i després de les accions per posteriorment avaluar-ne les diferències. No obstant això, com que les característiques i el format de les tres accions són ben diferents, la modalitat de la investigació ha estat diferent en cada cas. L'avaluació dels cursos EXPLORA s'ha basat en un disseny de recerca no experimental de caire descriptiu, la de la Fira del Coneixement en un disseny quasiexperimental de pretest-posttest i, finalment, l'avaluació del projecte Activitats amb l'Exploratori s'ha basat en un disseny quasiexperimental de pretest-posttest amb grups de comparació. L'estudi d'aquesta darrera acció es completa amb una tècnica d'investigació qualitativa; els grups de discussió. La recollida de dades es va realitzar a través de qüestionaris, repartits a tots els participants a les accions d'estudi durant els cursos acadèmics 2013-2014 i 2014-2015. La informació recollida es va emmagatzemar i gestionar en una base de dades dissenyada específicament amb aquesta finalitat. Les dades quantitatives s'han estimat amb tècniques estadístiques de tipus univariant (distribucions de freqüències, característiques descriptives de posició i de dispersió, etc.), bivariant (prova khi quadrat de Pearson, la t de Student, etc.) i multivariant (anàlisi de regressió múltiple i logística binària múltiple). L'anàlisi estadística de les dades recollides confirma que les accions estudiades van tenir un cert impacte en els participants en molts aspectes avaluats. Els cursos EXPLORA van aportar coneixements, informació i idees útils que revertiran favorablement en la docència dels professors de secundària que van assistir-hi i a fer més atractives les assignatures de l'àmbit STEM; i no només pel que fa a als continguts que van aprendre, sinó també a l'enfocament interdisciplinari que caracteritza aquests cursos. La Fira del Coneixement va aconseguir animar a alguns dels estudiants a seguir estudiant en un futur dins l'àmbit científic o tecnològic. L'estudi del projecte Activitats amb l'Exploratori demostra que alguns dels alumnes que van participar al projecte van prendre la decisió d'escollir una carrera en l'àmbit STEM al final de l'estudi i que la causa d'aquesta va ser la participació a les activitats del projecte.
dc.format.extent275 p.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Ensenyament i aprenentatge
dc.subject.otherVocacions cientificotècniques
dc.subject.otherMetodologies singulars
dc.subject.otherAccions de divulgació
dc.subject.otherRecursos naturals
dc.subject.otherSTEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)
dc.subject.otherScientific-technical vocations
dc.subject.otherSingular methodologies
dc.subject.otherDissemination activities
dc.subject.otherNatural resources
dc.titleMetodologies singulars per a l'aprenentatge en l'aprofitament tecnològic dels recursos de la natura
dc.typeDoctoral thesis
dc.rights.accessOpen Access
dc.description.versionPostprint (published version)
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/461745


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license: Attribution-ShareAlike 4.0 Generic