Show simple item record

dc.contributorCampos Cacheda, Jose Magin
dc.contributor.authorCabrerizo Sinca, Julián
dc.contributor.otherEscola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
dc.date.accessioned2017-12-25T01:30:53Z
dc.date.available2017-12-25T01:30:53Z
dc.date.issued2017-09-07
dc.identifier.citationCabrerizo Sinca, J. "Anàlisi quantitatiu de la velocitat dels vehicles a motor participants en atropellaments en zona urbana : modelització de la sensibilitat de la variable evitabilitat a les variacions de la velocitat específica del vehicle i de la velocitat màxima permesa de la via". Tesi doctoral, UPC, Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, 2017.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/112417
dc.description.abstractRoad traffic accidents lead to a number of significant problems, which are clearly reflected in the social costs (injuries, repercussions, deaths, etc.) and economic costs (prevention, healthcare, lost profits, etc.). This search analyses the road traffic accidents involving pedestrians occurring in urban areas in order to extract conclusions on their causes, as well as the conditions of the road, people and vehicles involved. The main goal is focused on a quantitative analysis of the influence had by motor vehicle speed in urban areas and how a change to the specific speed of the vehicle and/or the maximum speed limit influence the preventability of the accident itself. Achieving this goal is based on four stages, which are defined as secondary objectives but which also contribute significant value within the search. 1) Historic report on how mobility and accident rates have undergone various changes over time and in different scenarios. 2) Presentation of the knowledge held by a professional community - road traffic accident reconstruction experts - for its inclusion in the scientific debate. The data have been extracted (collected, deduced, calculated, etc.) using techniques inherent to the discipline, and listing and cataloguing them is essential to this search. 3) Design of a database containing all the significant variables allowing them to be inter-related for analysis of a road traffic accident. At most, this includes up to 250 records per case, distributed among highly distinct categories. 4) Categoric definition of the ¿preventability¿ concept, an essential variable in the road traffic accident reconstruction discipline. The concept of ¿preventability¿ in the field of this study is defined as the endogenous potential of the subject driver to avoid contact between a mechanical traction vehicle and a pedestrian exposed to the risk stemming from interaction between: a) the relative positions and prior speed of the pedestrian and vehicle; b) the perceptive and reactive capacity of the driver; and c) the surrounding environmental circumstances. Determining these significant variables enables the design of a preventability algorithm and preventability indices based on the maximum speed limit and the initial speed of the vehicle. Achieving the secondary objectives culminates in statistical models that can explain aspects related to the concept of preventability and its sensitivity to the speed involved in road traffic accidents involving pedestrians. Preventability modelling has been measured for three variables, i.e.: preventability, the preventability/vehicle speed index, and the preventability speed/maximum speed limit index. Six fundamental variables have been used to explain measurements relating to preventability: initial vehicle movement speed, maximum speed limit, risk exposure time of the pedestrian, maximum preventability speed, pedestrian movement speed and driver reaction time. The statistical models chosen depend on the type of variable to be explained: a logistic regression model has been used for the preventability variable (this being a dichotomous variable (0/1)) that allows the effect of each explanatory variable on the response variable (preventability) to be explained. In contrast, multiple linear regression models have been used for the preventability indices because these are capable of modelling continuous numeric variables in the response. The main contribution from the search is focused on modelling the influence had by motor vehicle speed in urban areas and how a change to the speed might influence the preventability of the accident itself. Modelling the sensitivity of preventability to speed, whether the initial movement speed or maximum speed limit.
dc.description.abstractLa problemàtica de l'accidentalitat de transit té una importància rellevant: els costos socials (ferits, seqüeles, morts, etc.) i econòmics (prevenció, sanitaris, lucre cessant, etc.), així ho justifiquen. En aquesta recerca s'analitza els atropellaments produïts en entorns urbans per extreure conclusions relatives a les causes, circumstàncies de la via i de les persones i vehicles implicats. L'objectiu principal esta central en l’anàlisi quantitatiu de la influencia de la velocitat deis vehicles a motor en zona urbana i de com una variació de la velocitat específica del vehicle i/o de la velocitat màxima permesa, influeixen l'evitabilitat del propi accident. La consecució de l'objectiu, es desenvolupa en base a quatre etapes establertes com objectius secundaris, però que també són contribucions de vàlua significativa dins de la recerca efectuada . 1) Informe històric de com la mobilitat i l'accidentalitat han experimentat diverses mutacions cronològiques ien escenaris diferenciats. 2) Presentació del coneixement d'una comunitat professional -els reconstructors d'accidents de transit- per a la seva introducció al debat científic. L'extracció de dades (recollides, deduïdes, calculades, etc.) ha estat efectuada utilitzant tècniques pròpies de la disciplina i per desenvolupar aquesta recerca resulta imprescindible enumerar-les i catalogar-les. 3) Disseny d'una base de dades que conté toles les variables significatives i permet relacionar-les per analitzar un accident de transit. La versió maximalista ascendeix fins a uns 250 registres per cas , distribuïts per categories ben diferenciades. 4) Definició categòrica del concepte "Evitabilitat', variable fonamental en la disciplina de la Reconstrucció d'accidents. El concepte "Evitabilitat" a l’àmbit d'aquest estudi, esta definit com la potencialitat endògena del subjecte conductor, per eludir el contacte entre un vehicle de tracció mecànica i un vianant exposat al risc, que es deriva de la interacció entre :a) Les posicions relatives i velocitat prèvies de vianant i vehicle. b) La capacitat perceptiva i reactiva del conductor. c) Les circumstancies ambientals de l'entorn. La determinació de les variables significatives, habilita el disseny de l'algoritme de l'evitabilitar i els índexs d'evitabilitat en funció de velocitat màxima permesa i de la velocitat inicial del vehicle. La consecució deis objectius secundari, culminen en models estadístics que expliquen aspectes relacionats amb el concepte de l'evitabilitat i la seva sensibilitat a la velocitat deis atropellaments . La modelització de l'evitabilitat s'ha mesurat per tres variables que són: l'evitabilitat , l'índex d'evitabilitat a velocitat del vehicle i l'índex de la velocitat d'evitabilitat a velocitat màxima permesa. Per explicar les mesures relatives a l'evitabilitat, s'han utilitzat 6 variables fonamentals: velocitat de circulació Inicial del vehicle ; velocitat màxima permesa; temps d'exposició risc del vianant; velocitat màxima d'evitabilitat; velocitat desplaçament del vianant i temps de reacció del conductor. El models estadístics utilitzats depenen del tipus de variable a explicar: per la variable evitabilitat, al ser de tipus dicotòmic (0/1), s'ha utilitzat un model de regressió logística que permet explicar l'efecte que té cadascuna de les variables explicatives sobre la variable resposta (evitabilitat).En canvi, pels índex d'evitabilitat, s'han utilitzat models de regressió lineal múltiple, capaços de modelitzar variables numèriques contínues. La recerca, esta centrada en la modelització de la influencia de la velocitat deis vehicles a motor en zona urbana i de com una variació de la velocitat influeix en l'evitabilitat de l'accident. Modelitzem la sensibilitat de l'evitabilitat a la velocitat, ja sigui la velocitat de circulació Inicial o la màxima permesa.
dc.format.extent363 p.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil
dc.titleAnàlisi quantitatiu de la velocitat dels vehicles a motor participants en atropellaments en zona urbana : modelització de la sensibilitat de la variable evitabilitat a les variacions de la velocitat específica del vehicle i de la velocitat màxima permesa de la via
dc.typeDoctoral thesis
dc.rights.accessOpen Access
dc.description.versionPostprint (published version)
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/458374


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder