Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributorFàbregas Bargalló, Xavier
dc.contributor.authorLatorre Gasull, Clara
dc.coverage.spatialeast=2.086515400000053; north=41.4720702; name=Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Espanya
dc.date.accessioned2017-10-02T11:35:37Z
dc.date.issued2017-09-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/108270
dc.description.abstractThe neighborhood of Mira-sol, in the municipality of Sant Cugat del Vallès, has grown without giving importance, like many other urban areas, to the rivers that run over it. Two of these courses are the Torrent Xoriguer and the Torrent de Can Cabassa, two urban water courses subjected to a strong urban pressure and on which there is a strong citizen reivindication on making some action on them. The majority will of the neighbors is the burial of the torrents in order to avoid the problems of flood associated to them and the bad image they have. This document aims to provide an alternative solution to the will of neighbors but focused on mitigating the problems and discomforts reported by them. The aim is to provide solutions to change the population's perspective in front of the torrent, seeking, on the one hand, a reduction on the flood risk and, on the other, an ecological and environmental improvement of the river courses. It is tried, on this document, that the neighbors take refuge in its torrents and that they give value to them and give them a social use. Solutions are proposed based on the treatment of water on its origin instead of the rapid evacuation of the same. Thus, the solutions proposed are based on sustainable urban drainage systems focused on increasing the permeability of the system, thus reducing the flow and improving the ambiental and ecological issue related to the fluvial courses. An initial hydraulic diagnosis is carried out in which the values of the velocities and voltages registered in the torrents are obtained, as well as the extension of the floodable zone. This analysis serves as a reference element to determine, along with the visual inspection of the torrents, problematic points. Likewise, the flood spots obtained serve as a reference to validate the actions, confirming that under no circumstances, the actions can worsen the conditions of flooding of the system. Once the twelve improvement actions are proposed and defined, a new hydraulic simulation is carried out. In this simulation it is verified that, although the proposals seem to be effective from the environmental, ecological and social point of view, these have a certain influence on the improvement of the flooding conditions but inferior to what was expected at first. Flood conditions vary locally and, although the flood stain is practically the same, the flood thresholds obtained are slightly reduced. It is concluded that the proposed actions are totally justifiable from an ecological, environmental and social point of view but would not be considered justifiable, exclusively, for its improvements on the flood risk conditions. All the proposed actions are presented as a remediation of an existing problem being aware that the best and maybe the only solution to avoid the type of problems that are discussed in this document is respecting the river's space and its natural dynamics.
dc.description.abstractEl barri de Mira-sol, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, ha crescut d'esquena, com molts altres indrets urbans, als cursos hídrics que discorren pel mateix. Dos d'aquests cursos són el Torrent Xoriguer i el Torrent de Can Cabassa, dos torrents urbans sotmesos a una forta pressió urbanística i sobre els quals hi ha una forta reivindicació ciutadana pel que fa a l'actuació sobre els mateixos. La voluntat majoritària dels veïns és el soterrament dels torrents per tal d'evitar els problemes d'inundació associats als torrents i la mala imatge dels mateixos. En aquest document es pretén donar una solució alternativa a la voluntat dels veïns però enfocada a mitigar les problemàtiques i molèsties reportades pels mateixos. S'intenta donar solucions per canviar la perspectiva de la població front els torrent buscant, per una part, una disminució de la inundabilitat i, per altra, una millora ecològica i ambiental dels mateixos. S'intenta, així, que els veïns es facin seus els torrents, que els vegin com un el valor afegit que són i els dotin d'un ús social. Es plantegen solucions basades en el tractament de l'aigua en origen en vers de la ràpida evacuació de la mateixa, paradigma funcional que s'ha estat realitzant en els últims anys. Així, les solucions plantejades estan basades en sistemes de drenatge urbans sostenibles enfocats a incrementar la permeabilitat del sistema, disminuint així el cabal circulant i millorant paisatgísticament la zona d'actuació. Es realitza una diagnosi hidràulica inicial en la que es determinen els valors de les velocitats i tensions registrades en els torrents així com l'extensió de la zona inundable. Aquest anàlisi serveix com a element de referència per determinar, junt amb la inspecció visual dels torrents, punts problemàtic i d'especial atenció. Així mateix, les taques d'inundació obtingudes serveixen de referència per validar les actuacions tot confirmant que en cap cas les actuacions poden empitjorar les condicions d'inundabilitat del sistema. Un cop proposades i definides les dotze actuacions de millora es fa una nova simulació hidràulica del funcionament dels cursos hídrics. En aquesta simulació es comprova que, tot i que les propostes semblen efectives des del punt de vista ambiental, ecològic i social, aquestes tenen certa influència reduccionista de les condicions d'inundabilitat dels torrents però inferior de la que s'esperava en un principi. Les condicions d'inundabilitat varien localment i, tot i que la taca d'inundació es manté pràcticament igual, els calats d'inundació obtinguts sí que es veuen lleugerament reduïts. Per a que l'efecte de les basses fos més notori sobre la inundabilitat del sistema caldria que aquestes fossin molt més grans i això ja seria massa costós al afectar a zones edificades. Es conclou que les actuacions proposades són totalment justificables des d'un punt de vista ecològic, ambiental i social però no ho serien tenint en compte, exclusivament, la millora de les condicions d'inudabilitat. Totes les actuacions proposades es plantegen a mode de remediació d'una problemàtica ja existent essent molt conscients que la millor sinó la única solució per evitar el tipus de problemes dels que es parla en aquest document és el respecte a l'espai propi dels cursos fluvials i a la seva dinàmica.
dc.description.abstractEl barrio de Mirasol, en el término municipal de Sant Cugat del Vallès, ha crecido de espaldas, como muchos otros lugares urbanos, a los cursos hídricos que discurren por el mismo. Dos de estos cursos son el Torrent Xoriguer y el Torrent de Can Cabassa, dos torrentes urbanos sometidos a una fuerte presión urbanística y sobre los que hay una fuerte reivindicación ciudadana con respecto a la actuación sobre los mismos. La voluntad mayoritaria de los vecinos es el soterramiento de los torrentes para evitar los problemas de inundación asociados a los torrentes y la mala imagen de los mismos. En este documento se pretende dar una solución alternativa a la voluntad de los vecinos pero enfocada a mitigar las problemáticas y molestias reportadas por los mismos. Se intenta dar soluciones para cambiar la perspectiva de la población frente a los torrente buscando, por una parte, una disminución de la inundabilidad y, por otra, una mejora ecológica y ambiental de los mismos. Se intenta, así, que los vecinos se hagan suyos los torrentes, que los vean como el valor añadido que son y los doten de un uso social. Se plantean soluciones basadas en el tratamiento del agua en origen en detrimiento de la rápida evacuación de la misma, paradigma funcional que se ha estado realizando en los últimos años. Así, las soluciones planteadas están basadas en sistemas de drenaje urbanos sostenibles enfocados a incrementar la permeabilidad del sistema, disminuyendo así el caudal circulante y mejorando paisajísticamente la zona de actuación. Se realiza una diagnosis hidráulica inicial en la que se determinan los valores de las velocidades y tensiones registradas en los torrentes así como la extensión de la zona inundable. Este análisis sirve como elemento de referencia para determinar, junto con la inspección visual de los torrentes, puntos problemático y de especial atención. Asimismo, las manchas de inundación obtenidas sirven de referencia para validar las actuaciones confirmando que en ningún caso las actuaciones pueden empeorar las condiciones de inundabilidad del sistema. Una vez propuestas y definidas las doce actuaciones de mejora se hace una nueva simulación hidráulica del funcionamiento de los cursos hídricos. En esta simulación se comprueba que, aunque las propuestas parecen ser efectivas desde el punto de vista ambiental, ecológico y social, éstas tienen cierta influencia reduccionista de las condiciones de inundabilidad de los torrentes pero inferior de la que se esperaba en un principio. Las condiciones de inundabilidad varían localmente y, aunque la mancha de inundación se mantiene prácticamente igual, los calados de inundación obtenidos sí se ven ligeramente reducidos. Para que el efecto de las balsas fuera más notorio sobre la inundabilidad del sistema sería necesario que estas fueran mucho más grandes y eso ya sería demasiado costoso al afectar a zonas edificadas. Se concluye que las actuaciones propuestas son totalmente justificables desde un punto de vista ecológico, ambiental y social pero no lo serían teniendo en cuenta, exclusivamente, la mejora de las condiciones de inundabilidad. Todas las actuaciones propuestas se plantean a modo de remediación de una problemática ya existente siendo muy conscientes de que la major, sino la única, solución para evitar el tipo de problemas de los que se habla en este documento es el respeto al espacio propio de los cursos fluviales ya su dinámica.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Enginyeria hidràulica, marítima i sanitària::Canals i regadius
dc.subject.lcshHydraulic circuits
dc.subject.otherRestauració
dc.subject.otherRevegetació
dc.subject.otherHidrologia
dc.titleMillora hidráulica del torrent Xoriguer i la Riera de Can Cabassa al terme municipal de Sant Cugat del Vallès
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacHidràulica -- Canals
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.lift10000-01-01
dc.date.updated2017-09-18T06:51:36Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Superior d'Agricultura de Barcelona


Ficheros en el ítem

Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Todos los derechos reservados.Esta obra está protegida por los derechos de propiedad intelectual e industrial. Sin perjuicio de las exenciones legales existentes, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación sin la autorización del titular de los derechos