Show simple item record

dc.contributorCruellas Ibarz, Juan Carlos
dc.contributor.authorLópez García, Alfonso José
dc.date.accessioned2017-09-29T12:17:52Z
dc.date.available2017-09-29T12:17:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/108194
dc.description.abstractEls departaments TIC de les companyies han de donar resposta als requeriments de negoci amb una clara vocació de lliurar uns Serveis TIC que, més enllà de donar suport als seus processos de producció i suport, ajudin a l’empresa d’una forma destacada en el seu posicionament competitiu. Per tal de lliurar aquests serveis innovadors, àgils, confiables i escalables, aquests departaments incorren en costos que podem classificar en els següents capítols: - Serveis professionals i personal tècnic encarregat del desenvolupament de servis i aplicacions, el suport a usuaris i a la gestió i administració de les infraestructures, en particular les infraestructures de sistemes i xarxes hostatjades en els Centre de Dades. - Llicenciament, manteniment i actualització de software. - Amortització de les inversions. - Consum elèctric, tant del Centre de Dades com de la resta d’equips. - Altres costos associats als Centre de Dades: cost d’espais físics, seguretat d’accessos, condicionament tèrmic i sistemes antiincendis. L’atenció a requeriments de negoci contínuament canviants així com la irrupció de tecnologies que tenen caràcter disruptius implica que els departaments TIC estiguin sotmesos a una tensió contínua entre la necessitat de donar resposta i els canvis continus. Aquests canvis no només són de caràcter tecnològic, també ho són en la presa de decisions referents a la forma en la que es doten dels recursos necessaris per a poder lliurar serveis de qualitat. És aquest desafiament associat a la selecció de modalitat d’adquisició d’actius i contractació dels serveis necessaris per a la prestació de serveis TIC on es posiciona aquest projecte. En el present treball es relacionen les diverses modalitats d’adquisició d’actius i serveis i es desenvolupa un tractament metodològic en l’anàlisi de la contractació de Serveis en modalitat Cloud Computing. En aquest marc, s’introdueixen tots els elements que cal considerar en aquesta presa de decisions, amb objecte de maximitzar els avantatges que implica aquest tipus de contractació i minimitzar els riscos associats. En qualsevol cas, els departaments TIC i, en particular, els CIO’s dins de les seves responsabilitats, han de desenvolupar habilitats per la presa de decisions en els àmbits de: selecció de modalitats d’aprovisionament, selecció de proveïdors, contractació de serveis i gestió d’aquest tipus d’outsourcing. Tot això, tenint en compte els impactes que representa sobre: - Responsabilitats sobre els Serveis. - La gestió de Seguretat. - Els models de despesa. - L’organització corporativa. - El desplegament de nous serveis. - El suport a usuaris. - Les persones. - La gestió de riscos. En general, el CIO ha d’entendre la necessitat de liderar i executar una Gestió del Canvi amb les garanties suficients per minimitzar els riscos inherents a la contractació d’aquests tipus de servei. Aquest treball pretén aportar ajuda en aquest procés i recopilar elements de coneixement que, en base a l’experiència personal, puguin servir d’ajuda a un Departament TIC que es trobi immers en aquest tipus decisió.
dc.description.abstractLos departamentos TIC de las compañías deben dar respuesta a los requerimientos de negocio con una clara vocación de entregar unos servicios TIC que, más allá de dar soporte a los procesos de producción y soporte, ayudan a la empresa de una forma destacada en su posicionamiento competitivo. Para entregar estos Servicios innovadores, ágiles, confiables y escalables, estos departamentos incurren en costes que se pueden clasificar en los siguientes capítulos: - Servicios profesionales y personal técnico encargados del desarrollo de servicios y aplicaciones, el soporte a los usuarios y a la gestión y administración de las infraestructuras, en particular las infraestructuras de sistemas y redes hospedadas en Centros de Datos. - Licenciamiento, mantenimiento y actualización de software. - Amortización de las Inversiones. - Consumo eléctrico, tanto del Centro de Datos como del resto de equipos. - Otros costes Asociados al Centro de Datos: coste de espacios físicos, Seguridad de accesos, sistemas antincendios y acondicionamiento térmico. La atención a requerimientos de negocio continuamente cambiantes, así como la irrupción de tecnología que tiene carácter disruptivo, implica que los departamentos TIC estén sometidos a una tensión continua entre la necesidad de dar respuesta y los cambios continuos. Estos cambios no son solo de carácter tecnológico, también lo son en la toma de decisiones referentes a la forma en la que se dotan los recursos necesarios para poder entregar servicios de calidad. Es en este desafío que implica la selección de la modalidad de adquisición de activos y contratación de los servicios necesarios para la prestación de servicios TIC donde se posiciona este proyecto. En este trabajo se relacionan las diversas modalidades de adquisición de activos y servicio y se desarrolla un tratamiento metodológico en el análisis de la contratación de servicios en la modalidad Cloud Computing. En este marco, se introducen todos los elementos que deben ser considerados en la toma de decisiones con objeto de maximizar las ventajas que implica este tipo de contratación y minimizar los riesgos asociados. En cualquier caso, los departamentos TIC y, en particular, los CIO’s dentro de sus responsabilidades, tienen que desarrollar habilidades para la toma de decisiones en los ámbitos de: selección de modalidades de suministro, selección de proveedores, contratación de servicios y gestión de este tipo de outsourcing. Todo ello, teniendo en cuenta los impactos que representa sobre: - Responsabilidades sobre los Servicios. - La gestión de Seguridad. - Los modelos de coste. - La organización corporativa. - El despliegue de nuevos servicios. - El soporte a usuarios. - Las personas. - La gestión de riesgos. En general, el CIO debe entender la necesidad de liderar y ejecutar una Gestión del Cambio con las garantías suficientes para minimizar los riesgos inherentes a la contratación de este tipo de servicios. Este trabajo pretende aportar ayuda en este proceso y recopilar elementos de conocimiento que, en base a la experiencia personal, puedan servir de guía a un Departamentos TIC que se encuentre inmerso en este tipo de decisión.
dc.description.abstractThe ICT departments of the companies must respond to the business The ICT departments must respond to the business requirements with a clear vocation to deliver ICT services that beyond supporting the production and support processes can help the companies to position themselves. To deliver these innovative, agile, reliable and scalable services, that departments assume costs that can be classified in the following chapters: - Professional services and technical staff in charge of developing services and applications, support service and management and administration of infrastructures. Specifically, the systems and networks infrastructures hosted in Data Centers. - Licensing, maintenance and updating software. - Investment amortization. - Electricity consumption in the Data Center and other equipment. - Other costs associated to the Data Center: cost of physical spaces, access security, anti-ignition systems and thermal conditioning. Attending to the changeable business requirements, as well as the emergence of disruptive technology, ICT departments must respond to continuous changes. These changes are not coming only from technological areas, they are also important in decision-making regarding the way in which the necessary resources are provided to deliver quality services. Within this general framework, all the elements that must be considered in this decision-making are introduced to maximize the advantages of this kind of contracting. Also to minimize the associated risks. Either way, ICT departments and mainly their CIOs have as a responsibility the decision-making skill development in the following issues: supply modalities selection, provider selection, services contracting and outsourcing management. All this understanding the impacts that it represents: - Responsibilities on Services - Security management - Cost models - Corporate organization - New services deployment - Users Support - People - Risk management In general, a CIO must understand the need to lead and execute Change Management with enough assurance to minimize the inherent risks in the contracting of this kind of services. This paper aims to provide help in that processes and to collect knowledge elements based on personal experience. It can be used as a guide by ICT Departments in the decision-making processes.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsS'autoritza la difusió de l'obra mitjançant la llicència Creative Commons o similar 'Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada'
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria de la telecomunicació
dc.subject.lcshManagement information systems
dc.subject.lcshManagerial economics
dc.subject.lcshInternet service providers
dc.subject.othere-commerce
dc.subject.otherbusiness economics
dc.subject.othercompanies
dc.subject.othersystems engineering
dc.subject.otherproject management
dc.subject.otherInternet access providers
dc.subject.otherinformation management system
dc.subject.othertelecommunication services
dc.subject.othertelecommunication systems
dc.subject.othercomercio electrónico
dc.subject.othereconomía de empresa
dc.subject.otherempresas
dc.subject.otheringeniería de sistemas
dc.subject.othergestión de proyectos
dc.subject.otherpreveedores de accesos a internet
dc.subject.othersistema de información para la gestión
dc.subject.otherservicios de Telecomunicación
dc.subject.othersistemas de telecomunicación
dc.subject.otherTelecomunicació
dc.subject.otherComerç electrònic
dc.subject.otherGestió de projectes
dc.subject.otherEnginyeria de sistemes
dc.titleEstudi d'alternatives de contractació i aprovisionament en Serveis TIC
dc.title.alternativeStudy of alternative procurement and provision in ICT Services
dc.title.alternativeEstudio de alternativas de contratación y aprovisionamiento en Servicios TIC
dc.typeMaster thesis (pre-Bologna period)
dc.subject.lemacSistemes d'informació per a la gestió
dc.subject.lemacEconomia d'empresa
dc.subject.lemacProveïdors d'accés a Internet
dc.identifier.slugETSETB-230.121475
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2017-09-29T05:51:11Z
dc.audience.educationlevelEstudis de primer/segon cicle
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain