L'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona data de 1911. Ja en el seu reglament d'inici del segle passat diu que per a complir íntegrament la seva funció, ha de satisfer les necessitats següent: d) Publicació d'uns Arixus que recullin la tasca científica de l'Escola. Es considera primera serie d 'Arxius a un conjunt de monografies sobre temes específics que es van publicar entre els anys 1921 i 1924. Ara bé, segons hem pogut esbrinar , malgrat la relació que s'especifica a L 'Obra realitzada (Mancomunitat, 1923), només es varen publicar 4 fascicles. Una segona serie , en forma de publicació periódica amb diverses seccions anomenada nova serie, va ser publicada entre els anys 1934 i 1938. Després, la revista deixa de publicar-se per reprendre 's, ja en castella, l'any 1941. Aquesta tercera serie , la qual abarca els anys 1941 a 1960 canvia tres vegades de nom. Finalment, després d'un període de 20 anys sense publicar-se, s'inicia la quarta serie de la revista, el títol de la qual ja ha estat modificat tres vegades . Seguidament ressenyem cada serie, tenint en compte pero que la menció de "serie" només apareix a la segona (nova serie) i a la quarta (quarta serie) .

e-ISSN: 2013-6331

DL: B.6914-2010 (versió electrònica)

Recent Submissions

View more