El nou butlletí del Departament de Física i Enginyeria Nuclear.

Editor: Departament de Física i Enginyeria Nuclear (DFEN). Universitat Politècnica de Catalunya.

e-ISSN:

2013-0570

Dipòsit Legal:

B.25304-2008 (versió electrònica)

Recent Submissions

View more