Massilia és el nom del vapor en el qual Le Corbusier va viatjar per primera vegada cap al nou món el 1929. Aquest és el nom seleccionat avui per reunir, en una mena de viatge anual de retorn, escrits i treballs diversos, heterogenis per la seva procedència però compartint tots un mateix objectiu i un mateix estil.
L’objectiu de Massilia és intentar comprendre el treball de Le Corbusier, l’arquitecte que possiblement millor que cap altre representa la consciència de la necessitat d’estar a l’alçada de les circumstàncies de l’època en què un està obligat a viure, consciència que constitueix la condició, el motor, l’objectiu mateix de l’existència humana. Veu personal d’un clima col•lectiu, intentar comprendre Le Corbusier significa en resum intentar comprendre què pot ser, què hauria de ser, qualsevol arquitecte.
L’estil de Massilia és el d’una anàlisi on la precisió, el rigor i la meticulositat volen ser aplicades en l’observació específica d’un ofici, l’arquitectura, lluny de l’erudició retòrica i el preciosisme acadèmic. Es tracta d’escapar de la producció d’escrits que venen d’escrits, capaços nomès de generar altres escrits, per arribar a concebre la nostra paraula com un pont – sòlid, discret i simple – portant d’un projecte d’arquitectura a un altre: des dels projectes de Le Corbusier als futurs projectes potencials.

Massilia es el nombre del vapor con el cual Le Corbusier viajó por primera vez al nuevo mundo en 1929. Éste es el nombre seleccionado hoy para reunir, en una especie de viaje anual de retorno, escritos y trabajos diversos, heterogéneos por su procedencia pero compartiendo todos un mismo espíritu y un mismo estilo.El objetivo de Massilia es intentar comprender el trabajo de Le Corbusier, el arquitecto que posiblemente mejor que ningún otro representa la conciencia de la necesidad de estar a la altura de las circunstancias de la época en que uno está obligado a vivir, conciencia que constituye la condición, el motor, el objetivo mismo de la existencia humana. Voz personal de un clima colectivo, intentar comprender a Le Corbusier significa en resumen intentar comprender qué puede ser, qué debería ser, cualquier arquitecto.
El estilo de Massilia es el de un análisis donde la precisión, el rigor y la meticulosidad quieren ser aplicadas en la observación específica de un oficio, la arquitectura, lejos de la erudición retórica y el preciosismo académico. Se trata de escapar de la producción de escritos que vienen de escritos, capaces sólo de generar otros escritos, para llegar a concebir nuestra palabra como un puente – sólido, discreto i simple- llevando de un proyecto de arquitectura a otro: desde los proyectos de Le Corbusier a los futuros proyectos potenciales.


Massilia est le nom du paquebot sur lequel Le Corbusier voyagea pour la première fois vers le nouveau monde en 1929.
C'est aujourd'hui celui choisi pour réunir, en une sorte d'annuel voyage de retour, des écrits et travaux divers, hétérogènes par leur provenance mais partageant tous un même objectif et un même style.
L'objectif de Massilia est de chercher à comprendre l'œuvre de Le Corbusier, l'architecte qui, probablement mieux que tout autre, représente la conscience de la nécessité d'être à la hauteur des circonstances de l'époque dans laquelle on est contraint de vivre, conscience qui constitue la condition, le moteur, l'objectif même de l'existence humaine. Voix personnelle d'un climat collectif, chercher à comprendre Le Corbusier signifie en somme chercher à comprendre ce que peut être, ce que devrait tendre à être, tout architecte.
Le style de Massilia est celui d'une analyse où précision, rigueur et minutie veulent être appliquées au regard spécifique d'un métier, l'architecture, loin de l'érudition rhétorique et de la préciosité académique.
Il s'agit d'échapper à la production d'écrits venant d'écrits, et capables seulement de générer d'autres écrits encore, pour arriver à concevoir notre parole comme un pont -solide, discret et simple- menant d'un projet d'architecture à l'autre : des projets de Le Corbusier à tous les projets potentiels à venir.


Massilia was the name of the paquebot in which Le Corbusier travelled for the first time to the New World in 1929.
It is now the name chosen to collect, in a yearly return journey, writings and other pieces of heterogeneous origin, but all sharing the same aim and style.
The aim of Massilia is to try to understand Le Corbusier's work, probably the architect that has best presented individual effort, rising to the occasion, confronting the times that one has to live in, as the condition, incentive and goal of human existence. Personal voice of a collective atmosphere. To try to understand Le Corbusier means, somehow, to try to understand what an architect could be, what an architect should be.
The style of Massilia is that of someone who practises a craft, architecture, which is clearly different from the rhetorical erudition and the literary floweriness.
We attempt to escape from the production of writings that come from writings and that are unable to produce anything other than writings, and try to use words as the bridge -solid, discreet and simple- that goes from certain architectural projects to other ones, from Le Corbusier's projects to the potential new projects that will spring from their stimulus.


Josep Quetglas
josep.quetglas@upc.edue-ISSN: 1988-1274

DL: B.30413-2007 (versió electrònica)

Web de l'anuari

Collections in this community

Recent Submissions

View more