En aquesta publicació es recullen una sèrie de recorreguts geològics, mineralògics i naturalístics realitzats arreu de la península ibèrica. Es tracta de recorreguts de recerca i d’experimentació educativa i geològica alhora. És a dir, recullen la praxis d'aquesta recerca.

e-ISSN: 2013-5106

DL: B.27569-2009 (versió electrònica)

Summary