L'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona es un centre de 130 anys d'existència i amb profondes arrels en el seu entorn social.

El grau d'activitat de l'Escola en tasques de recerca es realment important i tots els que esmercen el seu esforç en això senten de fa temps la necessitat de difondre el fruit del seu treball als seus companys, tant de la nostra Universitat com d'altres Centres, i a l'entorn industrial, per tal d'incrementar el grau d'intercomunicació amb ells.

Com un dels mitjans per aconseguir la difusió de la feina dels diferents equips que treballen al Centre ha sorgit la idea de promoure una publicació periòdica que faci possible la divulgació de les línies segons las quals s'orienti la recerca a la nostra E.T.S.E.I.B. i els resultats que van assolint. Hom creu que de més a més, aquesta publicació pot ésser emprada com a canal de comunicació per tots els que, sense pertanyer a l'Escola vulguin fer-ne ús. Es d'esperar que no li mancaran a "Quaderns d'enginyeria" les col·laboracions de tothom, de l'escola i de fora d'ella, de manera que la publicació esdevingui una tribuna pública de comunicació entre els que treballen a àrees afins.

e-ISSN: 2385-5533

DL: B 27945-2014 versió electrònica)

Recent Submissions

View more