Instrumentation viewpoint is a periodic publication that aims to teach the activities that take place within the research group SARTI (Technological Development Centre of Remote Acquisition and Data Processing Systems) and other research groups working on the same thematic areas. SARTI’s main objectives are about: technology transferring to companies, training in advanced techniques of instrumentation control, distributed instrumentation design for industrial processes, and other services and studies for enterprises. Usually works on research and oceanographic instrumentation development in collaboration with the CSIC (Scientific Research Council).

Instrumentation Viewpoint és una publicació periòdica que vol donar a conèixer les activitats que es fan en el si del grup de investigació SARTI (Sistemes de Adquisició Remota i Tractament de la Informació) i d'altres grups de recerca de la mateixa temàtica. SARTI té com objectius: transferència de la tecnologia cap les empreses, formació en tècniques avançades de control de la instrumentació, disseny de instrumentació distribuïda per processos industrials, i altres serveis i estudis per les empreses. També treballa d'una manera habitual en recerca i desenvolupament de instrumentació Oceanogràfica especialment en col·laboració amb el CSIC (Consell Superior d'Investigacions Científiques).

e-ISSN: 1886-4864

DL: B.32814-2006 (versió electrònica)

Recent Submissions

View more