Les Jornades de recerca 2013 es programen, dissenyen i realitzen amb l'objectiu d'afavorir l'assistència dels estudiants, així com la seva participació activa. Inicialment, les jornades eren reunions entre investigadors per ara esdevenir trobades obertes a tota la comunitat acadèmica. En aquestes es visibilitza l'activitat dels investigadors i la seva contextualització amb la docència reglada a l'EUETIB posant a la seva disposició dels dos col·lectius (PDI i estudiants) nous marcs de col·laboració

Summary