En aquesta publicació es recullen una sèrie de recorreguts geològics, mineralògics i naturalístics realitzats arreu de Catalunya i del conjunt dels Països Catalans. Es tracta de recorreguts de recerca i d’experimentació educativa i geològica alhora. És a dir, recullen la praxis d'aquesta recerca. Així, de bell antuvi es faciliten uns itineraris als participants a la recerca col•lectiva, tot seguit se surt al camp i posteriorment es tornen a escriure els itineraris a partir de l’inicial, de les aportacions dels assistents amb les discussions generades i tanmateix de les observacions fetes al camp. Es podria dir que es tracta d’uns itineraris de síntesi entre la teoria i la pràctica.

Editor: Museu de Geologia "Valentí Masachs"

e-ISSN: 2013-4479

DL: B.21483-2009 (versió electrònica)

Summary