Show simple item record

dc.contributor.authorMoreno Osuna, Sònia
dc.date.accessioned2011-12-02T19:47:23Z
dc.date.available2011-12-02T19:47:23Z
dc.date.issued2009-06
dc.identifier.citationMoreno Osuna, Sònia. Avaluació ambiental estratègica: estudi del cas POUM de Besalú. A: International Conference Virtual City and Territory. "5th International Conference Virtual City and Territory, Barcelona, 2,3 and 4 June 2009". Barcelona: Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2009, p. 325-336.
dc.identifier.isbn978-84-8157-601-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2099/11391
dc.description.abstractSegons la legislació vigent a Catalunya, cal fer un procés d’avaluació ambiental de plans i programes públics, com a eina de prevenció, que permeti integrar els aspectes ambientals en la presa de decisions. Els plans d’ordenació urbanística municipal queden inclosos com a plans públics i han de tenir en compte l’execució d’aquesta avaluació ambiental i, concretament, les actuacions i la documentació que exigeix la normativa vigent (article 7 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient). El Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant, POUM) de Besalú, 2007, ha tingut, com a instrument d’avaluació ambiental, l’Informe de sostenibilitat ambiental (en endavant, ISA), el qual té per objectiu oferir un seguit de criteris sostenibles que serveixin de base per al desenvolupament urbanístic del municipi, basant-se en la integració dels principis de sostenibilitat establerts pel Decret 305/2006, la Llei estatal 9/2006, la Directiva 2001/42/CE i la nova Llei d’avaluació ambiental de plans i programes (AAPP) de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 15 d’abril de 2009. La Llei d’urbanisme i el seu Reglament es pronuncien clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de la utilització racional del territori, per compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessaris amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions actuals i futures. Segons la Directiva 2001/42/CE, els elements ambientals de sostenibilitat que ha d’incorporar un Pla d’ordenació urbanística municipal s’han d’integrar des del primer moment en la presa de decisions que comporta la formulació del planejament. Per aquest motiu, és necessari fixar uns objectius ambientals, que són els següents: * Diagnòstic ambiental del territori. * Fixació d’objectius ambientals. * Determinació d’indicadors del compliment dels objectius marcats. * Incorporació dels objectius ambientals en les determinacions del planejament: d’ordenació, de normatives, de programació i de finançament. * Validació del compliment dels objectius establerts. * Mesures de desplegament i de seguiment. Segons l’art. 3.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, d’urbanisme, s’entén per principi de sostenibilitat relacionat amb el planejament urbanístic: “El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures”. Aquest estudi de cas vol destacar la importància que va tenir l’anàlisi ambiental i l’avaluació de les característiques socioambientals més significatives dels nous sectors de creixement proposats i de les àrees objecte de modificació i/o transformació, així com les del seu context territorial immediat (mesura requerida al document de referència, emès per l’òrgan ambiental competent: “Oficina territorial d’avaluació ambiental estratègica de Girona”), per tal de justificar l’ordenació urbanística d’acord amb uns criteris urbanístics i socioambientals sostenibles.
dc.description.abstractStrategic environmental evaluation: Case study, Urban Plan, POUM Besalú (Catalonia). According to the existing legislation in Catalonia it is necessary as a preventative method to carry out a process of environmental evaluation for planning and for public programmes which would allow for the integration of environment issues in the decision making processes. The urban town plans are considered to be public plans and therefore they must take into account this environmental evaluation. In particular they must consider the necessary actions as well as the specific documentation which the existing regulation requires (article 7 of the 9/2006 Regulation of 28 April relating to the effects of certain plans and programmes on the environment). As an instrument for environmental evaluation, the Urban Town Plan (POUM) Besalú 2007, has done a report on environmental sustainability, (ISA). The objective of this report is to offer a series of sustainable criterion which serve as a basis for the town planning development, basing itself upon the integration of the sustainable principals established in: The 305/2006 Decree, the State Legislation 9/2006, the Directive 2001/42/CE and the blueprint of the Catalan Environmental Evaluation Legislation for Plans and Programmes (AAPP). The urbanistic Legislation and its Regulations indicate to be clearly in favour of a sustainable urban development based upon the rational use of land in order to create compatibility between growth and the necessary economic dynamism together with social cohesion, respect towards the environment and the quality of life of the present and future generations. According to the Directive 2001/42/CE, the sustainable environmental elements which ought to be incorporated into the Urban Town Plan need to be integrated from the beginning of the decision making process which is required in the establishing of the general layout plan. For this reason it is necessary to establish the following environmental objectives: * Environmental diagnosis of the site. * Establishment of environmental objectives. * Setting up of pointers for compliance of the established objectives. * Incorporation of environmental objectives in the setting up of town plans, regulations, programming and financing. * Verification of compliance with established objectives. * Deployment measures and follow up. According to the Town Planning article 3.1 of the Legislative Decree 1/2005 dated 26 July, the concept of sustainability related to urban layout is understood as the following: ”Sustainable urban development is defined as the rational use of land and the environment and it involves the combination of the needs of expansion with the preservation of natural resources while taking into consideration landscape, arqueological, historic and cultural values with the intention of guaranteeing the quality of life of present and future generations.” This case study wishes to highlight the importance of the environmental analysis and the evaluation of the most important social-environmental characteristics in the new sectors of proposed growth and in the areas subject to modification and/or transformation the same as those in the immediate territorial context(this measure is required in the reference Document emited by the appropriate environmental body “Girona Land strategic environmental evaluation Office”) in order to justify the urban plan in accordance with urbanistic and sustainable social-environmental criterion.
dc.format.extent12 p.
dc.language.isocat
dc.publisherCentre de Política de Sòl i Valoracions
dc.relation.ispartofInternational Conference Virtual City and Territory (5è: 2009: Barcelona)
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Urbanisme
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Desenvolupament humà i sostenible
dc.subject.lcshCity planning -- Spain -- Besalu
dc.subject.lcshCity planning -- Environmental aspects
dc.subject.otherAvaluació ambiental estratègica
dc.subject.otherDesenvolupament urbanístic sostenible
dc.subject.otherVulnerabilitat territorial
dc.subject.otherInforme de sostenibilitat ambiental (ISA)
dc.subject.otherStrategic environmental evaluation
dc.subject.otherSustainable urban development
dc.subject.otherTerritorial vulnerability
dc.subject.otherSustainable environmental report
dc.titleAvaluació ambiental estratègica: estudi del cas POUM de Besalú
dc.typeConference report
dc.subject.lemacUrbanisme -- Catalunya -- Besalú
dc.subject.lemacUrbanisme -- Aspectes ambientals
dc.description.peerreviewedPeer Reviewed
dc.rights.accessOpen Access
upcommons.citation.authorMoreno Osuna, Sònia
upcommons.citation.contributorInternational Conference Virtual City and Territory
upcommons.citation.pubplaceBarcelona
upcommons.citation.publishedtrue
upcommons.citation.publicationName5th International Conference Virtual City and Territory, Barcelona, 2,3 and 4 June 2009
upcommons.citation.startingPage325
upcommons.citation.endingPage336


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain