Recent Submissions

 • Interpretació analítica d’estratificacions pel polinomi de Bernstein-Sato 

  Morella Giménez, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball de final de grau ens centrarem en el problema de classificació analítica de branques amb un exponent característic. El nostre objectiu és construir una estratificació per un invariant analític concret: ...
 • Recent trends in mean-field limits: optimal transport and further applications 

  Martínez Tomás, Nicolas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La tasca central d'aquest treball de final de grau és estudiar el límit de camp mitjà de sistemes de primer ordre de partícules que interactuen entre elles. Aquest manuscrit es divideix en tres parts principals. Comencem ...
 • Locomotion at the small scale to design artificial micro-swimmers 

  Gutiérrez Moya, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El "Three-Sphere micro-swimmer" és un "swimmer" artificial a micro-escala, amb potencials aplicacions en la biomedicina, que consisteix en tres esferes unides per dos braços rígids les longituds dels quals varien entre dos ...
 • El teorema de Freiman-Ruzsa en combinatòria aritmètica, i aplicacions 

  Alcañiz Moya, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El Teorema de Freiman és possiblement un dels teoremes més important de combinatòria aritmètica inversa: dona l'estructura d'un conjunt d'enters A sota la condició de que el cardinal del conjunt suma A+A sigui petit en ...
 • Graph limits and applications 

  Gil Pina, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu principal d'aquest treball és estudiar el grafó, l'objecte límit per a seqüències de grafs densos convergents sota dues nocions equivalents de convergència, definides, respectivament, a partir de la distància ...
 • Funcions de Dehn i el grup de Baumslag i Solitar 

  Peña Royuela, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'enfocament principal d'aquest projecte se centra en el grup de Baumslag i Solitar (BS) i la relació amb la funció de Dehn. El nostre objectiu fonamental és investigar l'estructura i la presentació del grup BS, així ...
 • An excursion into differential machine learning and applications to finance 

  Simón i Ribas, Amàlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-09-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El paper "Differential Machine Learning", publicat el 2020 per Antoine Savine i Brian Huge obre una nova porta al càlcul de derivats financers a través d'un disseny d'una nova Xarxa Neuronal, nucli del Deep Learning, creant ...
 • Introducció als tipus d'homotopia d'ordre superior a 1: grups d'homotopia de conjunts simplicials 

  Pi Roca, Joana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els grups d'homotopia s'utilitzen en la topologia algebraica per classificar els espais topològics. Mitjançant l'associació de grups amb espais topològics i emprant les valuoses eines de la teoria de grups, enregistren ...
 • Map enumeration on surfaces: from bijective techniques to asymptotic counting 

  Arribas Basora, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu principal del treball és l'enumeració de mapes a superfícies orientables amb l'ús majoritari de tècniques bijectives. Deduirem la fórmula exacta per mapes planars amb n arestes amb 3 mètodes diferents. Un d'ells ...
 • El mapa de la separatriu i les seves aplicacions 

  Lluch Palomino, Claudia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’estudi del caos en sistemes dinàmics, en particular hamiltonians, va motivar la creació del mapa de la separatriu. Aquest es va originar a la segona meitat del segle XX gràcies als físics Zaslavskii i Shilnikov, que ...
 • Szeméredi Regularity Lemma and applications 

  Sánchez Alcázar, Mariona (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  In 1978, Endre Szemerédi stated that every sufficiently large graph can be well approximated by a bounded number of random subgraphs. This result is known as the Regularity lemma, and it is one of the most powerful tools ...
 • Constrained minimal surfaces with differential adhesion 

  Muñoz Castro, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu d'aquest treball és l'estudi de la forma d'una única cèl·lula respectant alguns paràmetres presentats en el funcional d'energia, així com l'anàlisi de sistemes de dues cèl·lules, s'imposin o no condicions de ...

View more