Show simple item record

dc.contributorOlle Oriol, Daniel
dc.contributor.authorMolina Rodriguez, Juan
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Telemàtica
dc.date.accessioned2012-01-16T13:21:02Z
dc.date.available2012-01-16T13:21:02Z
dc.date.issued2012-01-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2099.1/13900
dc.descriptionAccèssit al Premi Càtedra CMT-UPC al millor Projecte Final de Carrera per a estudiants de l’ETSETB i de l’EEATC, en l’àmbit de regulació del mercat de les telecomunicacions (curs 2011-2012)
dc.description.abstractEnglish: Net neutrality promotes some principles aimed at maintaining an open Internet, including specially the idea of granting the same treatment to all packets flowing through the network. This approach has been triggered because of the controversy surrounding the private interests shown by operators and ISPs facing the ones of service, applications and content providers. This discussion can be synthesized in a return of investment problem in the Internet infrastructure and management. This situation is leading to different approaches in the economic field, ranging from charging service providers so that they contribute to the cost of infrastructure, to the development of tariff models to distribute better the costs on users, which may result in plans to limit the access to some services or offering different QoS Levels. Trends on implementing QoS levels are also powered by the requirements of multimedia and interactive services. They are increasingly common and frequent on the Internet. In both cases is required the application of traffic management, which is also being used to solve congestion problems. For its correct application is necessary to identify and classify packets, which requires sophisticated analysis techniques because certain protocols are masked or obfuscated to prevent its subsequent handing. Due to the importance of the outcome of this situation, this paper aims to present the discussion of Net Neutrality, study the state of the art of the existing techniques for traffic management through DPI/DFI, understand their potential and judge its role. Finally a set of recommendations are proposed, which could form a basis for a future regulation. Therefore, in an introductory way various aspects related to the focus of the discussion of Net Neutrality are exposed and some traffic management techniques are discussed in depth. In this context, the document reviews some of the most relevant NGN architectures with inherent abilities to grant different QoS levels through analysis of packets by DPI/DFI, with particular emphasis on the practical aspects of these by performing a real traffic analysis exercise by means of a DPI tool. The general perception on the use of traffic management techniques through DPI/DFI on the Internet is that they implies an aggressive action against users rights and privacy and also that suppose a threat to the Internet as an open and neutral platform. We will see in this document that this view does not correspond to the possibilities that a proper use of it can provide. It allows a better efficiency in terms of both technical and economic aspects and also may promote a successful Internet model covering all services and users.
dc.description.abstractCastellano: La Neutralidad de Red promueve una serie de principios orientados a mantener un Internet abierto, entre los que destaca el de otorgar un mismo trato a todos los paquetes que circulan por éste. Su planteamiento se ha desencadenado en relación a la controversia surgida en torno a los intereses privados que muestran operadores e ISPs frente a los de proveedores de servicio, aplicaciones y contenidos, y que se puede sintetizar en un problema de inversión y retorno de ésta en la infraestructura y gestión de Internet. Esta problemática está derivando en el planteamiento de diferentes propuestas en el ámbito económico que van desde el cobro a proveedores de servicio para que contribuyan al coste de la infraestructura, hasta la aparición de modelos tarifarios que repartan mejor los costes sobre los usuarios, pudiendo dar lugar a planes de limitación de servicios o a la comercialización de diferentes niveles de QoS. La tendencia de aplicación de niveles de QoS se potencia además con las necesidades requeridas por los servicios multimedia e interactivos cada vez más comunes y asiduos en Internet. En ambos casos se requiere de una aplicación de gestión de tráfico, que por otra parte, es cada vez más empleada para dar solución a problemas de congestión. Para la correcta aplicación de ésta se hace necesaria la identificación y clasificación de paquetes, lo cual requiere de técnicas sofisticadas de análisis fundamentalmente debido a que ciertos protocolos son enmascarados u ofuscados para evitar su posterior gestión. Debido a la importancia del desenlace de esta situación, este documento tiene como objetivo el de exponer la discusión de Neutralidad de Red para posteriormente realizar un estudio del estado del arte de las técnicas existentes para la gestión de tráfico mediante DPI/DFI, conocer sus posibilidades y juzgar su papel, y finalmente proponer una serie de recomendaciones para su empleo, que podrían sentar las bases de una futura regulación. Así, de modo introductorio se analizan varios aspectos relacionados con el foco de la discusión de Neutralidad de Red y de forma algo más profunda se analizan algunas técnicas de gestión de tráfico. En este ámbito, se estudian las arquitecturas NGN más relevantes con capacidades inherentes de otorgar diferentes niveles de QoS. También se analizan las técnicas de análisis profundo de paquetes DPI/DFI, haciendo especial hincapié en los aspectos prácticos de éstas mediante la realización de un ejercicio de análisis de tráfico real con una herramienta DPI. La visión general que se suele tener sobre el empleo de técnicas de gestión de tráfico mediante DPI/DFI en Internet es la de una acción agresiva que va en contra de los derechos y la privacidad de los usuarios, además de representar una amenaza para que Internet sea una plataforma abierta y neutral. Veremos en este documento que esta visión no se corresponde con las posibilidades que su buen uso puede aportar en términos de eficiencia tanto a nivel técnico como económico, pudiendo dar paso a un modelo de Internet satisfactorio para todos los servicios y usuarios.
dc.description.abstractCatalà: La Neutralitat de Xarxa promou un conjunt de principis orientats a mantenir un Internet obert, entre els quals destaca el d'atorgar un mateix tracte a tots els paquets que circulen per la xarxa. El seu plantejament s'ha desencadenat en relació a la controvèrsia sorgida al voltant dels interessos privats que mostren operadors i ISPs enfront dels de proveïdors de servei, aplicacions i continguts, i que es pot sintetitzar en un problema d'inversió i retorn d'aquesta en la infraestructura i gestió d'Internet. Aquesta problemàtica està derivant en el plantejament de diferents propostes en l'àmbit econòmic que van des del cobrament a proveïdors de servei perquè contribueixin al cost de la infraestructura, fins a l'aparició de models tarifaris que reparteixin millor els costos sobre els usuaris, podent donar lloc a plans de limitació de serveis o la comercialització de diferents nivells de QoS. La tendència d'aplicació de nivells de QoS es potencia a més amb les necessitats requerides pels serveis multimèdia i interactius cada vegada més comuns i assidus a Internet. En ambdós casos es requereix d'una aplicació de gestió de trànsit, que d'altra banda, és cada vegada més emprada per a donar solució a problemes de congestió. Per a la correcta aplicació d'aquesta es fa necessària la identificació i classificació de paquets, la qual cosa requereix de tècniques sofisticades d'anàlisi fonamentalment degut a que certs protocols són emmascarats o ofuscats per evitar la seva posterior gestió. A causa de la importància del desenllaç d'aquesta situació, aquest document té com a objectiu el d'exposar la discussió de Neutralitat de Xarxa per a posteriorment realitzar un estudi de l'estat de l'art de les tècniques existents per a la gestió de trànsit mitjançant DPI/DFI, conèixer les seves possibilitats i jutjar el seu paper, i finalment proposar una sèrie de recomanacions per a la seva utilització, que podrien establir les bases d'una futura regulació. Així, de manera introductòria s'analitzen diversos aspectes relacionats amb el focus de la discussió de Neutralitat de Xarxa i de forma una mica més profunda s'analitzen algunes tècniques de gestió de trànsit. En aquest àmbit, s'estudien les arquitectures NGN mes rellevants amb capacitats inherents d'atorgar diferents nivells de QoS. També s'analitzen les tècniques d'anàlisi profund de paquets DPI/DFI, fent especial èmfasi en els aspectes pràctics d'aquestes amb la realització d'un exercici d'anàlisi de trànsit real amb una eina DPI. La visió general que se sol tenir sobre l'ús de tècniques de gestió de trànsit mitjançant DPI/DFI a Internet és la d'una acció agressiva que va en contra dels drets i la privacitat dels usuaris, a més de representar una amenaça per tal que Internet sigui una plataforma oberta i neutral. Veurem en aquest document que aquesta visió no es correspon amb les possibilitats que el seu bon ús pot aportar en termes d'eficiència tant a nivell tècnic com econòmic, podent donar lloc a un model d'Internet satisfactori per a tots els serveis i usuaris.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria de la telecomunicació::Telemàtica i xarxes d'ordinadors::Trànsit de dades
dc.subject.lcshTelecommunication--Traffic
dc.subject.otherNet neutrality
dc.subject.otherTraffic management
dc.subject.otherRegulation
dc.subject.otherQoS
dc.subject.otherDPI (Deep Packet Inspection)
dc.subject.otherDFI (Deep Flow Inspection)
dc.subject.otherNeutralidad de Red
dc.subject.otherGestión de tráfico
dc.subject.otherRegulación
dc.subject.otherQoS
dc.titleLa neutralidad de red: gestión de tráfico mediante DPI/DFI
dc.title.alternativeNet Neutrality: Traffic management through DPI/DFI
dc.title.alternativeLa Neutralitat de Xarxa: Gestió de tràfic mitjançant DPI/DFI
dc.typeMaster thesis (pre-Bologna period)
dc.subject.lemacTelecomunicació -- Tràfic
dc.description.awardwinningAward-winning
dc.identifier.slugETSETB-230.79134
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2012-01-13T07:00:43Z
dc.audience.educationlevelEstudis de primer/segon cicle
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
dc.audience.degreeENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (Pla 1992)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain