Now showing items 13-24 of 119

  • Peritos judiciales y peritos de parte: aplicación a un caso práctico 

   Gesto Madriles, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente Trabajo Fin de Grado trata sobre la actuación del Ingeniero en Geomática y To-pográfica en el campo de la Administración de Justicia. En él se pretenden analizar los cono-cimientos y habilidades que se han de ...
  • Levantamiento 3D con escáner láser del casco del barco "Rocca II" 

   Fernández Gutiérrez, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El proyecto consiste en realizar el levantamiento 3D del casco del barco "Roca II" mediante un escáner laser terrestre Leica P40 con el fin de realizar una evaluación de su estado, conocer su geometría y analizar su ...
  • Estudio geométrico de ejecución del dique sur del puerto de Barcelona: aplicación previa al control constructivo de la banqueta de protección del Dique de Escollera 

   Martín Alonso, Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El desarrollo de este proyecto se ubica en el Puerto de Barcelona, por lo que se hace indispensable hablar de forma preliminar de su marco histórico y fí-sico. Dentro de este recinto, también es necesario situar y ...
  • Disseny i implantació de vials sobre sector urbanizable de Sant Adrià del Besòs 

   Pizarro Gómez, José Martín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Ce document vise à mettre en évidence le travail de topographie nécessaire à la conception et la mise en oeuvre des différentes voies du secteur de développement de La Catalana, à Sant Adrià del Besòs. Les travaux de ...
  • Delimitació del terme municipal de Barcelona 

   Ferret Buruaga, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   A Catalunya el municipi és l'entitat bàsica d'organització territorial i el terme municipal és el territori en el qual l'ajuntament exerceix les seves competències. Per tant, la definició precisa dels termes municipals ...
  • Estudi topogràfic i proposta del projecte de condicionament de la carretera Ma-2130 del PK 1+380 al PK 6+350. 

   Sanz Vaquer, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El propòsit d’aquest treball és la de demostrar la importància de la feina de l’enginyer en geomàtica i topografia tan en l’estudi inicial com en el seguiment de l’obra. En el nostre cas, ens centrarem en l’estudi previ, ...
  • Treballs de control geomètric en una obra d'edificació : descripció dels treballs d'Oficina Tècnica i els treballs de topografia 

   Pérez Ramos, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   RESUM Aquest projecte final de grau descriu el control geomètric realitzat en una obra d’edificació diferenciant entre els treballs de l’oficina tècnica i la topografia. En primer lloc s’exposa la influència que té el ...
  • Database Engineer tasks to certify a consistent and healthy Data Base 

   Garcia-luengo Lluch, Laia; Ferreyra Soriano, Stella Maris (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-23)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   HERE Technologies
   The goal of this “Trabajo final de Grado” is to highlight part of the responsibilities and daily tasks a Database Engineer is in charge to support the permanent update/expansion of a database with global specifications ...
  • Línea 5 metro de Riyadh: obra civil y túnel 

   Riu Mato, Albert; Toledo Pascual, Eduardo Barbaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente proyecto explica nuestras tareas realizadas como topógrafos en túnel y en obra civil en la Línea 5 del Metro de Riyadh. En él trataremos de explicar que tareas hemos realizado y de qué manera las hemos llevado ...
  • Epipolarització d'un parell fotogramètric fent ús de la matriu fonamental 

   Egea Quijada, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de fi de grau consisteix en la creació d’un programa escrit en C++ fent ús de les llibreries OpenCV que ens permeti trobar la geometria epipolar d’un parell fotogramètric sense conèixer els paràmetres ...
  • Resolución de una pericial judicial entre dos propietarios en el término municipal de Cadaqués 

   Carnicero Pol, Belen; Díaz Marín, Alexandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   The project consists of the resolution of a topographic judicial expert, in the municipality of Cadaqués, Girona. It is to determine the boundaries between lands, which are in dispute, a polygon formed by three parcels ...
  • Creació i publicació d'un catàleg de documentació cartogràfica històrica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

   Artigal Julien, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Àrea Metropolitana de Barcelona
   El present projecte s’emmarca dins d’un conveni de col·laboració acadèmica amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Es basa en la descripció d’algunes tasques i feines realitzades durant el transcurs del mateix. E ...