Now showing items 1-20 of 23

  • Ambliopía y plasticidad sensorial 

   Negrete García, Mishell Alexandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Durante años la ambliopía ha sido la principal causa de pérdida de visión en los niños, provocando pérdida o disminución de la agudeza visual a largo plazo, con una prevalencia en la población infanl. Definida como una ...
  • Aplicació per a l'avaluació de l'estabilitat d'un fàrmac 

   Miras Rigol, Francesc; Sabarich Muray, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu de l'estudi és, a partir de la degradació observada als 0, 3, 6, 9 i 12 mesos i seguint les recomanacions que la Emea* fa a la directriu "Stability testing for new drug substances and products", decidir si la ...
  • Aplicación de la espectroscopia Raman al estudio analítico de fármacos 

   Gómez Osuna, Lorena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09-28)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   English: Pharmacology is the science that deals with the study of drugs at several levels and Raman spectroscopy is a photonics technique of characterization chemical compounds. The union of these two concepts that can be ...
  • Automatització de variables ambientals per a la producció de productes farmacèutics 

   Álvarez Borràs, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte pretén fer l’estudi per a la implantació d’un sistema de control i adquisició de dades en un entorn amb especificacions ambientals pròpies dels productes farmacèutics. Prèviament es realitzarà l’estudi de ...
  • Caracterización de la degradación de sulfametazina mediante foto-fenton (POA's) 

   Amigó Martínez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte pretén contribuir a la millora de la qualitat de l’aigua contaminada amb l’antibiòtic Sulfametzina (SMT), fàrmac de la família sulfamides de gran aplicació veterinària en el sector porcí. Hi ha molts ...
  • Degradació d'un fàrmac mitjançant processos d'oxidació avançada 

   Mauri López, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Diverses substàncies, anomenades contaminants emergents, s'han detectat en aigües residuals, aigües de consum i sòl en les últimes dècades. Dins d'aquestes es troba el paracetamol, àmpliament utilitzat com analgèsic i que ...
  • Degradación de sulfanilamida mediante métodos electroquímicos 

   Montecinos Correa, Karla Estefania (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L'augment de la població i el desenvolupament de les societats industrialitzades han activat la degradació del medi ambient, degut entre altres factors a la gran quantitat de residus generats. La indústria farmacèutica ...
  • Determinació del diagrama Pressió-Temperatura de materials moleculars 

   Huguet Escuer, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball és l’estudi del fenomen de polimorfisme, és a dir, la capacitat d’una substància d’existir en més d’una forma sòlida, així com de les relacions d’estabilitat de les fases existents. En el cas ...
  • Estudi experimental de la caracterització de profàrmacs antirretrovirals 

   Querol Serra, Arantxa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La finalitat d’aquest projecte consisteix en la caracterització de fàrmacs antirretrovirals i s’ha dut a terme en el departament de Quimiometría de la Universitat de Química de Barcelona (UB). La caracterització s’ha ...
  • Estudio analitico de un principio activo farmaceutico en un proceso industrial 

   Cano Izquierdo, Juan Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Actualment més de la meitat dels medicaments se administren en la forma farmacèutica de comprimits. La justificació d'això rau en els nombrosos avantatges que presenta davant altres formes farmacèutiques, ja que desde un ...
  • Estudio analítico de principio activo farmacéutico en un proceso industrial 

   Murillo Patilla, Angela; Avilés Sintes, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   "Estudi analític d’un principi actiu en un procés industrial” tracta d’estudiar el procés de fabricació de comprimits a la indústria farmacèutica. Les diferents etapes de que consta, maquinaria utilitzada, formulació, etc., ...
  • Estudio experimental de caracterización de profármacos antirretrovirales 

   Reverter García, Montserrat; Martínez Fernández, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte que es presenta a continuació, s’ha realitzat en el departament de Química Analítica de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona (UB). La seva finalitat, és caracteritzar alguns dels fàrmacs ...
  • Evaluación del efecto de la referencia en estudios farmacológicos mediante EEG 

   Fernández Márquez, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En els darrers anys, l’electroencefalografia ha estat utilitzada per conèixer el comportament de medicaments a nivell cerebral. Un dels problemes que presenta el registre dels electroencefalogrames (EEG) està relacionat ...
  • Microchannel enhanced neuron-computer interface: design, fabrication, biophysics of signal generation, signal strength optimization, and its applications to ion-channel screening and basic neuroscience research 

   Wang, Ling (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-12-15)
   Doctoral thesis
   Open Access
   En el presente trabajo, utilizamos técnicas de microfabricación, simulaciones numéricas, experimentos de electrofisiología para explorar la viabilidad en me- jorar la interface ordenador-neurona a través de microcanales, ...
  • Modelització farmacodinàmica del procés analgèsic en una cirurgia 

   Lalana Cruz, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • New drugs complexed with AT-rich DNA against neglected diseases 

   Millán, Cinthia; Acosta Reyes, Francisco Javier; Lagartera, Laura; Saperas Plana, Núria; Dardonville, Cristophe; De Koning, Harry Pieter; Campos López, Josefina de Lourdes (2019)
   Conference lecture
   Restricted access - publisher's policy
  • Organoclays for drug delivery Systems 

   Canovas Creus, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya / Politecnico di Milano, 2008)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Overall stability for the ibuprofen racemate: experimental and topological results leading to the pressure-temperature phase relationships between its racemate and conglomerate 

   Rietveld, Ivo B.; Barrio Casado, María del; Do, Bernard; Tamarit Mur, José Luis; Céolin, René (2012-05-10)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Enantiomer resolution is much sought after for pharmaceutical applications, because many optically active drug molecules have only one pharmaceutically active enantiomer. Although it is always possible to force separation, ...
  • Study of the Microfluidic Crystallization of a Pharmaceutical Compound 

   Casadevall Gras, Noemí (Universitat Politècnica de Catalunya / Université Libre Bruxelles, 2013)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Université libre de Bruxelles
  • Tailoring systems pharmacology through computational models 

   De La Maza Prieto, Iñigo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-11)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
   Anticoagulant drugs are essential treatments of cardiovascular diseases like myocardial infarction and stroke, but their effective use requires achieving a careful balance between suppressing pathological clotting (thrombosis) ...