• Optimització de Weston mitjançant atomic mode-setting 

    Granell Escalfet, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-21)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    Després d’introduir els conceptes bàsics i explicar l’arquitectura dels diversos components d’un entorn gràfic de Linux, aquest treball mostra com s’han dut a terme certes optimitzacions i millores al compositor ...