Now showing items 1-20 of 40

  • Análisis y acondicionamiento de muestras en una central térmica 

   Hernández Martínez, Noelia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present Treball de Final de Grau té com a objectiu definir l’anàlisi i acondicionament de mostres realitzat per un Sistema de Presa de Mostres situat a una central tèrmica. Es defineix el projecte des dels requeriments ...
  • Aplicacions de polímers conductors al desenvolupament de bateries de base orgànica 

   Cambra Obach, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el següent projecte s’han estudiat diversos compostos formats a partir del monòmer EDOT (3,4-etiledioxitiofè) juntament amb l’adició d’un ceràmic, l’alúmina (Al2O3). L’estudi s’ha basat en els efectes morfològics i ...
  • Calibraciones, certificaciones y validaciones en un laboratorio químico 

   Becerril González, Covadonga (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente documento trata de mostrar conocimientos relacionados con la gestión de calidad y sus ventajas, además de sus principios. Se definen certificaciones y acreditaciones para la gestión de la calidad según ...
  • Control de calidad de agua en una planta desaladora 

   Cortijo Hernández, Juan Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El procés de dessalinització d’aigües mitjançant tecnologia d’osmosi inversa es du a terme concatenant una sèrie de distintes etapes. Cada etapa té un conjunt de paràmetres característics els quals deuen de ser controlats ...
  • Degradació de colorants orgànics mitjançant processos d'oxidació avançada 

   Villarroya Arenas, Ignasi; Suriñach Ros, Amando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s’estudia la mineralització i decoloració de 200 ml de solució aquosa del colorant orgànic violeta de metil 2B en diferents concentracions inicials, mitjançant la tècnica d’oxidació avançada d’oxidació ...
  • Degradació de l'amoxicil·lina mitjançant AOP's 

   López Cano, Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La presència d’antibiòtics sintètics en els cursos fluvials és una realitat, un ús no abusiu d’aquests i el tractament de les aigües residuals per evitar la formació de bactèries resistents als medicaments és la ...
  • Degradación de sulfanilamida mediante métodos electroquímicos 

   Montecinos Correa, Karla Estefania (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L'augment de la població i el desenvolupament de les societats industrialitzades han activat la degradació del medi ambient, degut entre altres factors a la gran quantitat de residus generats. La indústria farmacèutica ...
  • Degradación electroquímica del herbicida Cyanazina 

   Mula Ruiz, Margarida; Cano Planas, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte pretén contribuir a millorar la qualitat de l’aigua contaminada amb l’herbicida Cyanazina que té una gran aplicació en l’agricultura actual. Des del punt de vista mediambiental, les s-triazines es ...
  • Desarrollo y estudio de supercapacitores de polímeros orgánicos conductores en configuración multicapa 

   Ruiz López, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El principal objetivo de este trabajo final de grado es demostrar si se pueden utilizar polímeros multicapa con capas de poros como supercapacitores y con cuantas capas es más rentable trabajar. Para la formación de la ...
  • Descontaminación de aguas residuales por métodos electroquímicos de oxidación avanzada 

   Ginés Bautista, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La contaminació d'aigües deguda, entre altres, a la utilització d'herbicides de la família dels s-triazínics és un greu problema ja que tenen una escassa solubilitat en aigua i una alta persistència en els sòls. Els ...
  • Desenvolupament i assaig de nous materials polimèrics conductors en format multicapa: aplicació a la fabricació d'un sensor per a la detecció simultània de dopamina i serotonina. 

   Vendrell Ahedo, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte consistirà en treballar en l’electrogeneració de polímers orgànics conductors i assajar diferents tipologies de polímers i/o productes inorgànics que siguin capaços de millorar les propietats elèctriques ...
  • Diseño e implantación de un sistema de gestión integral de residuos 

   García-Miguel García, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el següent projecte es descriu com ha estat l’evolució a Catalunya, durant els darrers anys, quant a gestió de residus industrials es refereix. Posteriorment es detalla el marc legal que regula els aspectes ambientals ...
  • Disseny d'una planta depuradora d'aigües residuals per una població de 8.000 habitants 

   Madrid Garcia, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En l’actual projecte es pretén donar una visió general del funcionament d’una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) per una població d’aproximadament 8.000 habitants, situada a Polinyà, Vallès Occidental. Aquesta ...
  • Efecte catalític de Cu i UVA en la degradació electroquímica de l'herbicida desmetrina 

   Juarros i Bertolín, Helena Georgina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte que es desenvolupa a continuació té com a objectiu l’estudi electroquímic, a escala de laboratori, de la degradació de l’herbicida Desmetrina, que pertany a la família dels s-triazínics. La degradació de ...
  • Electrogeneració d'un polímer conductor per la preparació de bateries orgàniques 

   Pous Martínez, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La finalitat principal d’aquest projecte és el desenvolupament de bateries orgàniques mitjançant un polímer com a base constituent. El polímer utilitzat s’anomena 3,4-etilendioxitiofè i es sintetitza a través d’una ...
  • Eliminación del herbicida cianazina en agua mediante métodos de oxidación avanzada 

   Cairol Esteller, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte pretén contribuir a millorar la qualitat de l’aigua contaminada amb l’herbicida Cianazina que té una gran aplicació en l’agricultura actual. A l’actualitat hi ha un elevat número d’estudis que tracten de ...
  • Eliminación del herbicida cianazina en agua mediante métodos de oxidación avanzada. 

   López Quero, Christian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte pretén contribuir a millorar la qualitat de l’aigua contaminada amb l’herbicida Cianazina que té una gran aplicació en l’agricultura actual. A l’actualitat hi ha un elevat número d’estudis que tracten de ...
  • Estudi comparatiu de l'extracció de metalls d'un mineral a partir del mètode convencional i de biolixiviació 

   Yustos Pérez, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte tracta sobre l’extracció del coure de la calcopirita. La recuperació de coure s’ha realitzat mitjançant l’aplicació dels següents mètodes: un mètode convencional hidrometal·lúrgic i biolixiviació ...
  • Estudi de la problemàtica plantejada pels contaminants emergent en aigües residuals. Abast i mètodes d'eliminació 

   Baena Romera, Cora (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Els contaminants emergents s’estan convertint cada vegada més en un objecte d’estudi més freqüent. La seva presencia en aigües residuals ha posat en alerta organismes institucionals en relació a la preocupació pel medi ...
  • Estudi de sensors polimèrics multicapa per la detecció de neurotransmissors en medi orina i suor 

   Almato Bellavista, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest present projecte està emmarcat dins l’estudi del grup de recerca IMEM (Innovation in Materials and Molecular Engineering) del Departament d’Enginyeria Química de l’EEBE de la Universitat Politècnica de Catalunya. ...