Now showing items 1-20 of 39

 • Análisis y acondicionamiento de muestras en una central térmica 

  Hernández Martínez, Noelia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present Treball de Final de Grau té com a objectiu definir l’anàlisi i acondicionament de mostres realitzat per un Sistema de Presa de Mostres situat a una central tèrmica. Es defineix el projecte des dels requeriments ...
 • Aplicacions de polímers conductors al desenvolupament de bateries de base orgànica 

  Cambra Obach, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el següent projecte s’han estudiat diversos compostos formats a partir del monòmer EDOT (3,4-etiledioxitiofè) juntament amb l’adició d’un ceràmic, l’alúmina (Al2O3). L’estudi s’ha basat en els efectes morfològics i ...
 • Calibraciones, certificaciones y validaciones en un laboratorio químico 

  Becerril González, Covadonga (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El presente documento trata de mostrar conocimientos relacionados con la gestión de calidad y sus ventajas, además de sus principios. Se definen certificaciones y acreditaciones para la gestión de la calidad según ...
 • Control de calidad de agua en una planta desaladora 

  Cortijo Hernández, Juan Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El procés de dessalinització d’aigües mitjançant tecnologia d’osmosi inversa es du a terme concatenant una sèrie de distintes etapes. Cada etapa té un conjunt de paràmetres característics els quals deuen de ser controlats ...
 • Degradació de colorants orgànics mitjançant processos d'oxidació avançada 

  Villarroya Arenas, Ignasi; Suriñach Ros, Amando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte s’estudia la mineralització i decoloració de 200 ml de solució aquosa del colorant orgànic violeta de metil 2B en diferents concentracions inicials, mitjançant la tècnica d’oxidació avançada d’oxidació ...
 • Degradació de l'amoxicil·lina mitjançant AOP's 

  López Cano, Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La presència d’antibiòtics sintètics en els cursos fluvials és una realitat, un ús no abusiu d’aquests i el tractament de les aigües residuals per evitar la formació de bactèries resistents als medicaments és la ...
 • Degradación de sulfanilamida mediante métodos electroquímicos 

  Montecinos Correa, Karla Estefania (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L'augment de la població i el desenvolupament de les societats industrialitzades han activat la degradació del medi ambient, degut entre altres factors a la gran quantitat de residus generats. La indústria farmacèutica ...
 • Degradación electroquímica del herbicida Cyanazina 

  Mula Ruiz, Margarida; Cano Planas, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte pretén contribuir a millorar la qualitat de l’aigua contaminada amb l’herbicida Cyanazina que té una gran aplicació en l’agricultura actual. Des del punt de vista mediambiental, les s-triazines es ...
 • Desarrollo y estudio de supercapacitores de polímeros orgánicos conductores en configuración multicapa 

  Ruiz López, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El principal objetivo de este trabajo final de grado es demostrar si se pueden utilizar polímeros multicapa con capas de poros como supercapacitores y con cuantas capas es más rentable trabajar. Para la formación de la ...
 • Descontaminación de aguas residuales por métodos electroquímicos de oxidación avanzada 

  Ginés Bautista, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  La contaminació d'aigües deguda, entre altres, a la utilització d'herbicides de la família dels s-triazínics és un greu problema ja que tenen una escassa solubilitat en aigua i una alta persistència en els sòls. Els ...
 • Desenvolupament i assaig de nous materials polimèrics conductors en format multicapa: aplicació a la fabricació d'un sensor per a la detecció simultània de dopamina i serotonina. 

  Vendrell Ahedo, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte consistirà en treballar en l’electrogeneració de polímers orgànics conductors i assajar diferents tipologies de polímers i/o productes inorgànics que siguin capaços de millorar les propietats elèctriques ...
 • Diseño e implantación de un sistema de gestión integral de residuos 

  García-Miguel García, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el següent projecte es descriu com ha estat l’evolució a Catalunya, durant els darrers anys, quant a gestió de residus industrials es refereix. Posteriorment es detalla el marc legal que regula els aspectes ambientals ...
 • Disseny d'una planta depuradora d'aigües residuals per una població de 8.000 habitants 

  Madrid Garcia, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En l’actual projecte es pretén donar una visió general del funcionament d’una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) per una població d’aproximadament 8.000 habitants, situada a Polinyà, Vallès Occidental. Aquesta ...
 • Efecte catalític de Cu i UVA en la degradació electroquímica de l'herbicida desmetrina 

  Juarros i Bertolín, Helena Georgina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte que es desenvolupa a continuació té com a objectiu l’estudi electroquímic, a escala de laboratori, de la degradació de l’herbicida Desmetrina, que pertany a la família dels s-triazínics. La degradació de ...
 • Electrogeneració d'un polímer conductor per la preparació de bateries orgàniques 

  Pous Martínez, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La finalitat principal d’aquest projecte és el desenvolupament de bateries orgàniques mitjançant un polímer com a base constituent. El polímer utilitzat s’anomena 3,4-etilendioxitiofè i es sintetitza a través d’una ...
 • Eliminación del herbicida cianazina en agua mediante métodos de oxidación avanzada 

  Cairol Esteller, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte pretén contribuir a millorar la qualitat de l’aigua contaminada amb l’herbicida Cianazina que té una gran aplicació en l’agricultura actual. A l’actualitat hi ha un elevat número d’estudis que tracten de ...
 • Eliminación del herbicida cianazina en agua mediante métodos de oxidación avanzada. 

  López Quero, Christian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte pretén contribuir a millorar la qualitat de l’aigua contaminada amb l’herbicida Cianazina que té una gran aplicació en l’agricultura actual. A l’actualitat hi ha un elevat número d’estudis que tracten de ...
 • Estudi comparatiu de l'extracció de metalls d'un mineral a partir del mètode convencional i de biolixiviació 

  Yustos Pérez, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte tracta sobre l’extracció del coure de la calcopirita. La recuperació de coure s’ha realitzat mitjançant l’aplicació dels següents mètodes: un mètode convencional hidrometal·lúrgic i biolixiviació ...
 • Estudi de la problemàtica plantejada pels contaminants emergent en aigües residuals. Abast i mètodes d'eliminació 

  Baena Romera, Cora (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Els contaminants emergents s’estan convertint cada vegada més en un objecte d’estudi més freqüent. La seva presencia en aigües residuals ha posat en alerta organismes institucionals en relació a la preocupació pel medi ...
 • Estudi experimental pel disseny de piles d'electròlit orgànic, emprant polímers conductors com a elèctrodes 

  Querol Egido, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Hi haurà una primera fase de recerca bibliogràfica per definir i acotar la posterior línia de treball al laboratori. La part experimental es realitzarà als laboratoris de l'EEBE i serà fonamentalment amb un equip format ...