Now showing items 1-19 of 19

 • Carregador de bateries per a una moto elèctrica 

  Cos Marti, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte es pretén estudiar un convertidor LLC prèviament implementat i dissenyar un sistema basat en un micro-controlador per poder supervisar i regular la tensió o el corrent al utilitzar aquest com a ...
 • Control vectorial de un motor trifásico síncrono de imanes permanentes mediante Programación VHDL 

  Ortiz Rodríguez, Juan Felipe (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Les següent línies documenten la implementació de l'accionament d'un motor de corrent altern mitjançant el control vectorial , demostrant la importància actual d'aquest tipus de controls en aquest tipus de màquines ...
 • Convertidor resonante LLC Half Bridge 

  Luria Lorenz, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Al present projecte es pretén dissenyar de cero una metodologia per a poder calcular fàcilment un convertidor ressonant d’alta eficiència, concretament utilitzant la topologia LLC Half Bridge (mig pont) seguit d’un tanc ...
 • Desarrollo de un sistema de control numérico computarizado de tres ejes (X, Y, Z) y eje de giro, para una máquina de perforado de diamante por láser 

  Otálora Lozano, Jorge Humberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball es realitza amb la col·laboració d'una empresa dedicada al disseny i fabricació d'eines per a la indústria productora de cable elèctric. A causa de manca de maquinària per al perforat de diamant, aquesta ...
 • Diseño de un controlador de motores brushless para la aplicación en drones 

  López Torres, Jose Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball té com a finalitat l’estudi en profunditat i el disseny d’un controlador per a motors sense escombretes i sense sensors hall de posició per a la seva aplicació a la tecnologia Drone actual, especialment per ...
 • Diseño de un controlador digital sobre un dispositivo programable utilizando VHDL: desarrollo del control vectorial de un motor de alterna 

  Gómez Santos, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte desenvolupa un control vectorial (Field-Oriented Control) d’un motor de corrent altern, on la seva principal característica és la facilitat amb la que es pot controlar el par exercit i el flux generat de ...
 • Diseño de un convertidor estático para la aplicación de la acumulación de energía mediante condensadores 

  Alcaraz Lara, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El projecte que s’ha dut a terme, esta basat en l’acumulació d’energia elèctrica mitjançant condensadors. Per a realitzar la seva demostració s’ha dissenyat un prototip d’un restaurador dinàmic de tensió (DVR) de mode ...
 • Diseño de un convertidor estático para una aplicación industrial específica 

  Hinojosa Romeo, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El present document es centra en el disseny d'un convertidor corrector del factor de potència. Aquest convertidor estàtic es basa en un convertidor Flyback amb aïllament galvànic. Aquest donarà solució a les problemàtiques ...
 • Diseño de un sistema de vídeo vigilancia con conexión a red ethernet 

  Martinez Barberà, Àngel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Diseño de un sistema microcontrolador de antirobo para mochilas 

  Lin, Huihuang (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en dissenyar un sistema antirrobatori per motxilles i localització del mateix a través de un módul GSM. El sistema antirrobatori està format per un fotorresistor LDR, un sensor de vibració, un ...
 • Diseño e implementación de un ondulador con carga resonante para calentamiento por inducción 

  Martínez Hortelano, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte consisteix en el disseny i la construcció d‟un convertidor estàtic (ondulador), que genera un senyal amb freqüència suficient per ha fer entrar en ressonància un tanc ressonant col·locat a la sortida. Gracies ...
 • Diseño y construcción de un convertidor de potencia para la transmisión inalámbrica de energía 

  Borrallo Maldonado, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte, s’ha dissenyat i posteriorment construït un convertidor de potència. Concretament un ondulador, en configuració de mig pont amb una càrrega ressonant LC per a la transmissió sense fils d’energia. D’altra ...
 • Disseny final i integració d'un carregador de bateries en sèrie per a drones 

  Martínez Mayor, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Hemav
  En el present projecte es realitza el disseny final i integració dels components necessaris d’ un carregador de bateries automàtic i en sèrie, en especial per a bateries de Drones. Partint d’ un disseny inicial, s’ estudien ...
 • Disseny i construcció d'un equip d'ajuda per el procés d'atacat químic de plaques de circuit imprès 

  Vaqué Busquets, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El següent projecte de final de grau consisteix en dissenyar i construir un equip d’ajuda per tal de facilitar el procés d’atacat químic de plaques de circuit imprès. Es controla tot el procés amb un microcontrolador PIC ...
 • Disseny i implementació d'un prototip de bobinadora automàtica per a inductors 

  Colet Subirachs, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte s’ha dissenyat el prototip d’una bobinadora automàtica, la qual té la funció d’automatitzar el procés d’enrotllar un fil de coure en un rodet. La idea d’aquest projecte va venir donada pels casos en ...
 • Equipo ondulador para alimentación independiente con consigna de activación mediante radiofrecuencia 

  Bolós Fraile, Francisco José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball de fi de grau té com a objectiu el disseny i la implementació física d’un prototip electrònic que eviti la desactivació de cargues crítiques degut a l’activació de l’interruptor magnetotèrmic en casos de ...
 • Rediseño de un encoder incremental 

  Martínez Díaz, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El següent projecte ha estat realitzat a l’empresa EUROHUBNER, que es dedica principalment al muntatge i reparació de encoders i dinamo-tacomètricas. L’encoder en qüestió és un encoder incremental tipus OG8 que varia en ...
 • Sistema BMS (Battery Management System) per bateries de plom 

  López Cano, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte consisteix en el disseny i implementació a nivell hardware i software d’un prototip BMS (Battery Management System) per bateries de plom. La seva finalitat és permetre visualitzar i controlar, en tot ...
 • Sistema de gestió de bateries per a moto elèctrica 

  Garriga Torra, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Electrosistemas Bach
  En aquesta memòria de treball de final de grau es pretén descriure el disseny i implementació d’un sistema de gestió de bateries per a una moto elèctrica. L’objectiu ha estat el de crear un sistema que permeti controlar ...