Ara es mostren els items 1-20 de 33

 • Análisis y acondicionamiento de muestras en una central térmica 

  Hernández Martínez, Noelia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El present Treball de Final de Grau té com a objectiu definir l’anàlisi i acondicionament de mostres realitzat per un Sistema de Presa de Mostres situat a una central tèrmica. Es defineix el projecte des dels requeriments ...
 • Aplicacions de polímers conductors al desenvolupament de bateries de base orgànica 

  Cambra Obach, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En el següent projecte s’han estudiat diversos compostos formats a partir del monòmer EDOT (3,4-etiledioxitiofè) juntament amb l’adició d’un ceràmic, l’alúmina (Al2O3). L’estudi s’ha basat en els efectes morfològics i ...
 • Calibraciones, certificaciones y validaciones en un laboratorio químico 

  Becerril González, Covadonga (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El presente documento trata de mostrar conocimientos relacionados con la gestión de calidad y sus ventajas, además de sus principios. Se definen certificaciones y acreditaciones para la gestión de la calidad según ...
 • Control de calidad de agua en una planta desaladora 

  Cortijo Hernández, Juan Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El procés de dessalinització d’aigües mitjançant tecnologia d’osmosi inversa es du a terme concatenant una sèrie de distintes etapes. Cada etapa té un conjunt de paràmetres característics els quals deuen de ser controlats ...
 • Degradació de colorants orgànics mitjançant processos d'oxidació avançada 

  Villarroya Arenas, Ignasi; Suriñach Ros, Amando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest projecte s’estudia la mineralització i decoloració de 200 ml de solució aquosa del colorant orgànic violeta de metil 2B en diferents concentracions inicials, mitjançant la tècnica d’oxidació avançada d’oxidació ...
 • Degradació de l'amoxicil·lina mitjançant AOP's 

  López Cano, Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  La presència d’antibiòtics sintètics en els cursos fluvials és una realitat, un ús no abusiu d’aquests i el tractament de les aigües residuals per evitar la formació de bactèries resistents als medicaments és la ...
 • Degradación de sulfanilamida mediante métodos electroquímicos 

  Montecinos Correa, Karla Estefania (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L'augment de la població i el desenvolupament de les societats industrialitzades han activat la degradació del medi ambient, degut entre altres factors a la gran quantitat de residus generats. La indústria farmacèutica ...
 • Degradación electroquímica del herbicida Cyanazina 

  Mula Ruiz, Margarida; Cano Planas, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte pretén contribuir a millorar la qualitat de l’aigua contaminada amb l’herbicida Cyanazina que té una gran aplicació en l’agricultura actual. Des del punt de vista mediambiental, les s-triazines es ...
 • Descontaminación de aguas residuales por métodos electroquímicos de oxidación avanzada 

  Ginés Bautista, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La contaminació d'aigües deguda, entre altres, a la utilització d'herbicides de la família dels s-triazínics és un greu problema ja que tenen una escassa solubilitat en aigua i una alta persistència en els sòls. Els ...
 • Diseño e implantación de un sistema de gestión integral de residuos 

  García-Miguel García, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En el següent projecte es descriu com ha estat l’evolució a Catalunya, durant els darrers anys, quant a gestió de residus industrials es refereix. Posteriorment es detalla el marc legal que regula els aspectes ambientals ...
 • Disseny d'una planta depuradora d'aigües residuals per una població de 8.000 habitants 

  Madrid Garcia, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En l’actual projecte es pretén donar una visió general del funcionament d’una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) per una població d’aproximadament 8.000 habitants, situada a Polinyà, Vallès Occidental. Aquesta ...
 • Efecte catalític de Cu i UVA en la degradació electroquímica de l'herbicida desmetrina 

  Juarros i Bertolín, Helena Georgina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte que es desenvolupa a continuació té com a objectiu l’estudi electroquímic, a escala de laboratori, de la degradació de l’herbicida Desmetrina, que pertany a la família dels s-triazínics. La degradació de ...
 • Electrogeneració d'un polímer conductor per la preparació de bateries orgàniques 

  Pous Martínez, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  La finalitat principal d’aquest projecte és el desenvolupament de bateries orgàniques mitjançant un polímer com a base constituent. El polímer utilitzat s’anomena 3,4-etilendioxitiofè i es sintetitza a través d’una ...
 • Eliminación del herbicida cianazina en agua mediante métodos de oxidación avanzada 

  Cairol Esteller, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte pretén contribuir a millorar la qualitat de l’aigua contaminada amb l’herbicida Cianazina que té una gran aplicació en l’agricultura actual. A l’actualitat hi ha un elevat número d’estudis que tracten de ...
 • Eliminación del herbicida cianazina en agua mediante métodos de oxidación avanzada. 

  López Quero, Christian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte pretén contribuir a millorar la qualitat de l’aigua contaminada amb l’herbicida Cianazina que té una gran aplicació en l’agricultura actual. A l’actualitat hi ha un elevat número d’estudis que tracten de ...
 • Estudi comparatiu de l'extracció de metalls d'un mineral a partir del mètode convencional i de biolixiviació 

  Yustos Pérez, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte tracta sobre l’extracció del coure de la calcopirita. La recuperació de coure s’ha realitzat mitjançant l’aplicació dels següents mètodes: un mètode convencional hidrometal·lúrgic i biolixiviació ...
 • Estudi de la problemàtica plantejada pels contaminants emergent en aigües residuals. Abast i mètodes d'eliminació 

  Baena Romera, Cora (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Els contaminants emergents s’estan convertint cada vegada més en un objecte d’estudi més freqüent. La seva presencia en aigües residuals ha posat en alerta organismes institucionals en relació a la preocupació pel medi ...
 • Estudi i optimització de les condicions de funcionament del càtode de difusió d'oxigen en EAOPs 

  Boix Marinel·lo, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El projecte que es desenvolupa a continuació, té com a objectiu l’estudi i optimització de les condicions de funcionament del càtode de difusió d’oxigen, en processos electroquímics d’oxidació avançada (EAOPs). Aquest ...
 • Estudi i optimització de les condicions de funcionament del càtode de difusió d'oxigen en EAOPs 

  Romero Garreta, Olga (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte que es desenvolupa a continuació, té com a objectiu l’estudi i optimització de les condicions de funcionament del càtode de difusió d’oxigen, en processos electroquímics d’oxidació avançada (EAOPs). Aquest ...
 • Estudio cinético de la desmetrina y estudio del efecto del catalizador en el proceso de degradación de la atrazina 

  Triguero Cuesta, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Els herbicides s-triazinics són substàncies àmpliament utilitzades en l'actualitat. Des del punt de vista mediambiental, les s-triazines es constituïxen com a substàncies problemàtiques donada la seva escassa solubilitat ...