Now showing items 1-20 of 35

 • Desenvolupament d'una aplicació web per a selecció de motors 

  Ribas Fernández, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de fi de grau (TFG) consisteix sobre el desenvolupament d’una aplicació web per a poder seleccionar motors elèctrics a partir d’una inserció de dades i amb la ajuda dels catàlegs dels motors que té la ...
 • Design and optimization of a permanent magnet synchronous machine 

  Richter, Matias Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The purpose of the present project is the design and optimization of a fifth teen-slot ten pole permanent magnets synchronous machine with interior magnets and concentrated windings. Stator and rotor armatures are taken ...
 • Dimensionat integral d'un sistema elèctric de tracció d'un vehicle elèctric 

  Arola Martinez, Albert; Cortada Palau, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte s’ha realitzat una recerca i estudi dels diferents components que s’incorporen al sistema de tracció del vehicle elèctric, el qual serà desenvolupat per l’equip EUETIB e-Tech Racing per a la prova ...
 • Diseño de una serie de motores asíncronos 

  Fernández Salas, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el present projecte es presenta una sèrie de càlculs de diferents motors asíncrons i les seves posteriors simulacions amb el programa femm42 basat en el mètode dels elements finits preprogramat anteriorment amb Matlab. ...
 • Diseño de una serie de motores síncronos de reluctancia 

  Anglada Taltavull, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es realitza l’estudi electromagnètic i tèrmic d’una sèrie de motors síncrons de reluctància. A partir d’unes dades proporcionades pel fabricant es realitzen els càlculs previs per dimensionar cadascuna ...
 • Diseño de una serie de transformadores de tensión para medida 

  Maestre Santamaría, Rosa M. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El presente estudio, establece un modelo de diseño de un transformador monofásico de tensión para medida. Este modelo se desarrollará dependiendo de las características del transformador, como número de espiras de los ...
 • Diseño de un motor de inducción monofásico 

  Alonso Martín, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El següent projecte té com objectiu principal el disseny d’un motor d’inducció monofàsic d’engegada per condensador, sense aplicació específica. El motor és dissenyat a partir de la potència, la velocitat de sincronisme ...
 • Diseño de un motor síncrono de imanes permanentes con puesta en marcha directa a red 

  Hoyos Suarez, Paul Richard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte consisteix en el disseny d'un motor síncron amb engegada directa a xarxa. En primer lloc es parteix amb una potència, velocitat, freqüència i tensió d'alimentació a la xarxa. Es realitza uns càlculs analítics ...
 • Disseny d’una bancada d’assaig de motors elèctrics amb acoblament elèctric i mecànic d’un generador amb la finalitat de reduir el consum energètic de la xarxa 

  Vayreda Calbó, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Solar Profit Energy Services
  El present projecte descriu els elements i paràmetres necessaris per tal de dimensionar el disseny d’una bancada de proves de motors elèctrics capaç d’assajar màquines elèctriques amb les pautes establertes i tot d’acord ...
 • Disseny d'un aerogenerador de petita potència per a nuclis urbans 

  Soriano Tomas, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Disseny d’una sèrie de motors de baixa velocitat i parell elevat 

  Arranz Bernal, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte té com a principal objectiu el disseny d’una sèrie formada per nou motors de baixa velocitat i elevat parell, coneguts com Direct Drive o Motors Torque. Aquests motors seran d’una tipologia de màquina ...
 • Disseny d'una sèrie de motors d'eficiència IE5 

  Coma Coll, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Engi2plan
  Durant el transcurs d’aquest projecte es realitza el disseny d’una màquina síncrona de reluctància amb una elevada eficiència energètica, de manera que obtingui la qualificació de IE5 de la IEC (International Electrotechnical ...
 • Disseny d'una sèrie de motors síncrons d'imants permanents 

  Marco Llamas, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte presenta el disseny d’una sèrie de motors síncrons de imants permanents. Mitjançant una sèrie existent ja produïda s’ha estudiat la seva modificació amb l’objectiu de reduir el parell de Cogging. Per ...
 • Disseny d'una sèrie de motors síncrons d'imants permanents 

  Escudé i Riba, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte té com a principal objectiu el disseny d'una sèrie formada per vuit motors síncrons d'imants permanents. Les dades de partida de les que es disposa són la velocitat i la potència nominal per cada motor, ...
 • Disseny d’un generador eòlic de petita potència 

  Monjo Mur, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2009-06)
  Master thesis
  Open Access
  En l’actualitat l’energia eòlica està assolint un protagonisme molt important en termes de grans parc de molt alta potència per generador. Tanmateix, un segment encara poc desenvolupat però amb símptomes d’un gran creixement ...
 • Disseny d'un microgenerador destinat a una turbina eòlica d'eix vertical 

  Pons Cardona, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte consistirà en el disseny d’un microgenerador destinat a una turbina eòlica d’eix vertical. Aquest serà un generador síncron d’imants permanents de rotor exterior, el qual treballarà a baixes velocitats. ...
 • Disseny d'un motor de rotor exterior per una bicicleta elèctrica 

  Pedregosa Sandoval, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte té com a objectiu dissenyar un motor elèctric de tipus síncron per a una bicicleta elèctrica, a partir de una arquitectura de rotor exterior amb imants permanents amb una potència i velocitat fixades. A ...
 • Disseny d'un motor per a motocicleta elèctrica 

  Perelló Burguera, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Formació i Treball
  El present document tracta el tema del disseny d’un motor amb una aplicació definida, la de complir la funció de moure un vehicle elèctric, en aquest cas una motocicleta. Per tal de dur a terme el projecte en qüestió ...
 • Disseny d'un motor per a una rentadora industrial 

  Arroyo Pons, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte es dissenya el motor d’una rentadora industrial, a partir d’unes característiques de parell i velocitat a donades. L’objectiu principal és realitzar el disseny canviant la configuració actual de ...
 • Disseny d'un motor per a una rentadora industrial 

  Vilarrasa López, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte té com a principal objectiu el disseny d’un motor síncron d’imants permanents per a una rentadora industrial. El punt de partida són les condicions que ha de complir el motor, és a dir, els parells i ...