Now showing items 1-20 of 34

  • Amplificador en clase D para aplicaciones de audio 

   Macario Chib, Romà (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño, simulación y posterior implementación de un amplificador de potencia en clase D para aplicaciones en sistemas de audio. Para tal fin, se ha estudiado el funcionamiento ...
  • Analizador de redes trifásicas 

   Cano Castro, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball final de grau té com a objectiu el disseny i la programació d'un prototip d'analitzador de xarxes elèctriques trifàsiques de tres fils amb neutre, capaç de mesurar paràmetres elèctrics com els corrents i ...
  • Anàlisi i disseny d'un equip de comunicació mitjançant la xarxa elèctrica 

   Rubió Solsona, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de fi de grau, consisteix en l’anàlisi i el disseny d’un equip que es pugui comunicar a través de la xarxa elèctrica. L’equip està format per dos circuits, el circuit emissor, que és l’encarregat d’enviar ...
  • Automatització d’una muntura de telescopi 

   Ferrer Palau, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest treball s’explica com s’ha dissenyat i construït un automatisme per a una muntura de telescopi. L’automatisme permet fer que el telescopi localitzi un punt concret del cel sense haver de saber-lo fer funcionar. ...
  • Carregador de bateries per a una moto elèctrica 

   Cos Marti, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte es pretén estudiar un convertidor LLC prèviament implementat i dissenyar un sistema basat en un micro-controlador per poder supervisar i regular la tensió o el corrent al utilitzar aquest com a ...
  • Control vectorial de un motor trifásico síncrono de imanes permanentes mediante Programación VHDL 

   Ortiz Rodríguez, Juan Felipe (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Les següent línies documenten la implementació de l'accionament d'un motor de corrent altern mitjançant el control vectorial , demostrant la importància actual d'aquest tipus de controls en aquest tipus de màquines ...
  • Controlador de un horno de reflujo de precisión para soldadura de componentes SMT 

   Rodrigo Aranda, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el presente documento se describe el diseño e implementación de un controlador para un horno de soldadura por reflujo para componentes electrónicos de montaje superficial a partir de un horno convencional de sobremesa. ...
  • Convertidor resonante LLC Half Bridge 

   Luria Lorenz, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el presente proyecto se pretende dise˜nar desde cero una metodolog´ıa para poder calcular f´acilmente un convertidor resonante de alta eficiencia, concretamente utilizando la topolog´ıa LLC Half Bridge (medio puente) ...
  • Desarrollo de un sistema de control numérico computarizado de tres ejes (X, Y, Z) y eje de giro, para una máquina de perforado de diamante por láser 

   Otálora Lozano, Jorge Humberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este trabajo se realiza con la colaboración de una empresa dedicada al diseño y fabricación de herramientas para la industria productora de cable eléctrico. Debido a falta de maquinaria para el perforado de diamante, ...
  • Diseño de un BMS para baterías de ion de litio 

   Gómez Cano, Carla; Ye Zhu, Jia Qiang (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-04)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo general de este trabajo de fin de grado es desarrollar el diseño de un innovador sistema de gestión de baterías conocido por sus siglas en inglés BMS (Battery Management System). En concreto, se incluye el ...
  • Diseño de un BMS para baterías de ion de litio 

   Ye Zhu, Jia Qiang; Gómez Cano, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-04)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo general de este trabajo de fin de grado es desarrollar el diseño de un innovador sistema de gestión de baterías conocido por sus siglas en inglés BMS (Battery Management System). En concreto, se incluye el ...
  • Diseño de un controlador de motores brushless para la aplicación en drones 

   López Torres, Jose Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball té com a finalitat l’estudi en profunditat i el disseny d’un controlador per a motors sense escombretes i sense sensors hall de posició per a la seva aplicació a la tecnologia Drone actual, especialment per ...
  • Diseño de un controlador digital sobre un dispositivo programable utilizando VHDL: desarrollo del control vectorial de un motor de alterna 

   Gómez Santos, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte desenvolupa un control vectorial (Field-Oriented Control) d’un motor de corrent altern, on la seva principal característica és la facilitat amb la que es pot controlar el par exercit i el flux generat de ...
  • Diseño de un convertidor estático para la aplicación de la acumulación de energía mediante condensadores 

   Alcaraz Lara, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El projecte que s’ha dut a terme, esta basat en l’acumulació d’energia elèctrica mitjançant condensadors. Per a realitzar la seva demostració s’ha dissenyat un prototip d’un restaurador dinàmic de tensió (DVR) de mode ...
  • Diseño de un convertidor estático para una aplicación industrial específica 

   Hinojosa Romeo, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El present document es centra en el disseny d'un convertidor corrector del factor de potència. Aquest convertidor estàtic es basa en un convertidor Flyback amb aïllament galvànic. Aquest donarà solució a les problemàtiques ...
  • Diseño de un sistema de vídeo vigilancia con conexión a red ethernet 

   Martinez Barberà, Àngel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Diseño de un sistema microcontrolador de antirobo para mochilas 

   Lin, Huihuang (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en dissenyar un sistema antirrobatori per motxilles i localització del mateix a través de un módul GSM. El sistema antirrobatori està format per un fotorresistor LDR, un sensor de vibració, un ...
  • Diseño e implementación de un ondulador con carga resonante para calentamiento por inducción 

   Martínez Hortelano, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte consisteix en el disseny i la construcció d‟un convertidor estàtic (ondulador), que genera un senyal amb freqüència suficient per ha fer entrar en ressonància un tanc ressonant col·locat a la sortida. Gracies ...
  • Diseño y construcción de un convertidor de potencia para la transmisión inalámbrica de energía 

   Borrallo Maldonado, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present projecte, s’ha dissenyat i posteriorment construït un convertidor de potència. Concretament un ondulador, en configuració de mig pont amb una càrrega ressonant LC per a la transmissió sense fils d’energia. D’altra ...
  • Diseño y construcción de un verificador para un controlador multiparamétrico de tratamiento de aguas 

   Muñoz Soler, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en la creació d’un verificador per a un controlador multiparamètric de tractament d’aigües (WTRtec) per a l’empresa Innovació Tecnològica Catalana (ITC); utilitzant una Raspberry Pi i majoritàriament ...