Now showing items 1-20 of 57

  • Banco de pruebas de variadores de frecuencia automatizado 

   Roda Ariza, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente trabajo de final de grado pretende definir en todos los aspectos la solución técnica que permita testear cualquier variador de frecuencia de potencia nominal inferior a 45 kW, que sirva también como herramienta ...
  • Desarrollo de una red autónoma para un sistema de ventilación y otros escenarios 

   Muñiz García, Elena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball té com objectiu estudiar la viabilitat d'un sistema de plaques fotovoltaiques per a diferents escenaris, plantejant l'opció d'utilitzar acumuladors i la possibilitat de connexió a la xarxa en cada cas. Els ...
  • Desenvolupament d'una aplicació per a generar característiques de motors a velocitat variable 

   Mogrovejo Peñaloza, César Humberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo de fin de grado (TFG) en Ingeniería Eléctrica, consiste en la creación de una aplicación para generar curvas características de los motores síncronos a velocidad variable. La creación de esta aplicación se ...
  • Desenvolupament d'una aplicació web per a selecció de motors 

   Ribas Fernández, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de fi de grau (TFG) consisteix sobre el desenvolupament d’una aplicació web per a poder seleccionar motors elèctrics a partir d’una inserció de dades i amb la ajuda dels catàlegs dels motors que té la ...
  • Desenvolupament d’una xarxa autònoma per a bombeig d’aigua mitjançant energia fotovoltaica 

   Cobos i López, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte tracta sobre el desenvolupament d’una xarxa per al bombeig d’aigua fent ús d’energia fotovoltaica. En el document es pot trobar tota la informació teòrica relativa a aquest tipus d’instal·lacions, els càlculs ...
  • Desenvolupament d’una xarxa autònoma per a un habitatge 

   Gómez Díez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Dimensionament d'una xarxa autònoma (fotovoltaica + eòlica si cal) per a fer una casa pràcticament autònoma. Les dades de partida podrien ser el consum anual d'un habitatge. Valorar què ens cal per a ser autònoms, valorar ...
  • Design and optimization of a permanent magnet synchronous machine 

   Richter, Matias Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The purpose of the present project is the design and optimization of a fifth teen-slot ten pole permanent magnets synchronous machine with interior magnets and concentrated windings. Stator and rotor armatures are taken ...
  • Dimensionat integral d'un sistema elèctric de tracció d'un vehicle elèctric 

   Arola Martinez, Albert; Cortada Palau, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte s’ha realitzat una recerca i estudi dels diferents components que s’incorporen al sistema de tracció del vehicle elèctric, el qual serà desenvolupat per l’equip EUETIB e-Tech Racing per a la prova ...
  • Diseño de un motor de inducción monofásico 

   Alonso Martín, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El següent projecte té com objectiu principal el disseny d’un motor d’inducció monofàsic d’engegada per condensador, sense aplicació específica. El motor és dissenyat a partir de la potència, la velocitat de sincronisme ...
  • Diseño de un motor síncrono de imanes permanentes con puesta en marcha directa a red 

   Hoyos Suarez, Paul Richard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte consisteix en el disseny d'un motor síncron amb engegada directa a xarxa. En primer lloc es parteix amb una potència, velocitat, freqüència i tensió d'alimentació a la xarxa. Es realitza uns càlculs analítics ...
  • Diseño de un reóstato automatizado para el laboratorio de máquinas eléctricas 

   Ocampo Sanyer, John Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte es basa sobre un disseny preliminar que pretenia la modernització i automatització de la bancada actual de reostato i bobina trifàsica que es troba al laboratori de Màquines Elèctriques de l'Escola, necessari ...
  • Diseño de una serie de motores asíncronos 

   Fernández Salas, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es presenta una sèrie de càlculs de diferents motors asíncrons i les seves posteriors simulacions amb el programa femm42 basat en el mètode dels elements finits preprogramat anteriorment amb Matlab. ...
  • Diseño de una serie de motores síncronos de reluctancia 

   Anglada Taltavull, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es realitza l’estudi electromagnètic i tèrmic d’una sèrie de motors síncrons de reluctància. A partir d’unes dades proporcionades pel fabricant es realitzen els càlculs previs per dimensionar cadascuna ...
  • Diseño de una serie de transformadores de tensión para medida 

   Maestre Santamaría, Rosa M. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente estudio, establece un modelo de diseño de un transformador monofásico de tensión para medida. Este modelo se desarrollará dependiendo de las características del transformador, como número de espiras de los ...
  • Disseny d'un aerogenerador de petita potència per a nuclis urbans 

   Soriano Tomas, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Disseny d'un generador d'imants permanents per a una mini-turbina eòlica d'eix vertical aïllada de xarxa 

   García Monterrubio, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La creixent demanda d’energia i la necessitat d’un model econòmic més sostenible ha creat la necessitat de reemplaçar les alternatives convencionals de generació elèctrica. L’evolució dels generadors utilitzats per la ...
  • Disseny d'un microgenerador destinat a una turbina eòlica d'eix vertical 

   Pons Cardona, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte consistirà en el disseny d’un microgenerador destinat a una turbina eòlica d’eix vertical. Aquest serà un generador síncron d’imants permanents de rotor exterior, el qual treballarà a baixes velocitats. ...
  • Disseny d'un motor de rotor exterior per una bicicleta elèctrica 

   Pedregosa Sandoval, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte té com a objectiu dissenyar un motor elèctric de tipus síncron per a una bicicleta elèctrica, a partir de una arquitectura de rotor exterior amb imants permanents amb una potència i velocitat fixades. A ...
  • Disseny d'un motor per a motocicleta elèctrica 

   Perelló Burguera, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Formació i Treball
   El present document tracta el tema del disseny d’un motor amb una aplicació definida, la de complir la funció de moure un vehicle elèctric, en aquest cas una motocicleta. Per tal de dur a terme el projecte en qüestió ...
  • Disseny d'un motor per a una rentadora industrial 

   Vilarrasa López, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte té com a principal objectiu el disseny d’un motor síncron d’imants permanents per a una rentadora industrial. El punt de partida són les condicions que ha de complir el motor, és a dir, els parells i ...