Està estructurat en 3 temes.
Accés i indexació de contingut àudio-visual: Eines per detectar escenes i identificar persones i esdeveniments d'interès amb descriptors semàntics d'alt nivell. Eines de cerca per aconseguir millores en els resultats de recuperació de informació. La interoperabilitat de metadades és també un tema clau.
Privacitat al contingut àudio-visual: El grup ha estat reconegut internacionalment per la seva recerca en Digital Rights Management. Hem desenvolupat la plataforma MIPAMS, que facilita la implementació de sistemes segurs de gestió i distribució de contingut àudio-visuals. Ara treballem la privacitat amb mecanismes de control d’accés i de gestió de polítiques de privacitat.
Gestió segura de informació mèdica: Aplicació de MIPAMS juntament amb estàndards HL7 per a la representació i intercanvi segur de registres de salut.
Destacar finalment que el grup és molt actiu en estandardització internacional, havent contribuït a estàndards MPEG i JPEG, entre d’altres.

http://futur.upc.edu/DMAG

Objetivos científicos: Definición de una arquitectura segura, estándar y modular para servicios de producción, gestión y distribución de contenidos multimedia.
Investigación para desarrollar herramientas interoperables para la protección de contenidos, control y auditoría, creación de contratos electrónicos, gestión del ciclo de vida de los derechos, y otros temas relacionados.
Continuar con la contribución a la estandarización internacional en temas de DRM (Digital Rights Management), metadatos y seguridad.
Otros objetivos: Continuar siendo un referente en determinados ámbitos de investigación, como la gestión de derechos digitales, la seguridad aplicada a las comunicaciones y los metadatos, todo esto en sistemas de producción, gestión y distribución de contenidos multimedia.
Los numerosos proyectos actuales, incluyendo dos europeos, han de ser una buena plataforma para el crecimiento del grupo.

http://futur.upc.edu/DMAG

Scientific objectives: Definition of a secure, standard and modular architecture for the production, management and distribution of multimedia content.
Research for the development of interoperable tools for content protection, control and auditing, electronic contracts creation, management of the rights life cycle, and other related topics.
Continue with contribution to international standardisation on the DRM (Digital Rights Management), metadata and security areas.
Other objectives: Continue being a reference in specific research topics, such as DRM, security applied to communications, and metadata, in relation to systems for production, management and distribution of multimedia content.
The important amount of current projects, including two European ones, should be a good platform for the enlargement of the group.

http://futur.upc.edu/DMAG

Recent Submissions

View more