El grup de recerca SEER de la UPC, actualment també Centre de Recerca en Sistemes Elèctrics d’Energia Renovable de la xarxa TECNIO, centra les seves activitats de recerca en l’àmbit de la connexió a la xarxa elèctriques de sistemes de generació basats en energies renovables, principalment fotovoltaica, eòlica i marina. La missió principal del grup es la de contribuir a la integració a gran escala de les energies renovables a les xarxes elèctriques del futur. Amb aquest objectiu en ment, el grup SEER centra el seu treball d'investigació en el disseny de sistemes de control avançats i processadors de potència per a nous generadors basats en fonts d'energia renovable.
Tanmateix SEER desenvolupa anàlisis, sistemes auxiliars i solucions de control per a sistemes elèctrics amb alta penetració de generació distribuïda, que són necessaris per incrementar la penetració de les renovables tot mantenint l’estabilitat d’operació de la xarxa elèctrica.

http://futur.upc.edu/SEER

El objetivo del grupo de investigación en Sistemas Eléctricos de Energía Renovable (SEER) es llevar a cabo investigación de vanguardia a nivel de excelencia internacional en las áreas de sistemas eléctricos de energía distribuida, detección/protección ante descargas atmosféricas y sistemas electrónicos de potencia. La investigación en estas áreas se aplica al campo de las energías renovables, fundamentalmente energía fotovoltaica y eólica, y su principal finalidad es contribuir a la integración a gran escala de fuentes de energía renovable en las redes inteligentes de distribución de energía eléctrica del futuro. Para ello, SEER focaliza su investigación en el diseño de sistemas avanzados de control, interactivos con la red eléctrica, para los procesadores electrónicos de potencia de las fuentes limpias de energía, en la mejora de estos procesadores de potencia para aumentar su eficiencia energética, en el incremento de la calidad de potencia en dicha red eléctrica, en la detección de descargas atmosféricas

http://futur.upc.edu/SEER

The objective of the Renewable Electrical Energy Systems (REES) research group is to conduct leading edge research at internationally excellent level in the fields of distributed electric power systems, detection/protection of atmospheric discharges and power electronics systems. Research in these areas is applied to renewable energies, mainly to photovoltaic and wind energy, and its main purpose is to contribute to the large scale integration of renewable energies into the smart electric power networks of the future. With this goal in mind, REES focuses its research in designing advanced control systems, interacting with the gird, for the power processors of clean energy sources, in improving these power processors for increasing its energy efficiency, in detecting atmospheric discharges and in protecting such electric power systems. Our mission consists of reliability improving, energy efficiency, power quality, cost reduction, and large scale integration of renewable energies into electrical power systems.

http://futur.upc.edu/SEER

The objective of the Renewable Electrical Energy Systems (REES) research group is to conduct leading edge research at internationally excellent level in the fields of distributed electric power systems, detection/protection of atmospheric discharges and power electronics systems. Research in these areas is applied to renewable energies, mainly to photovoltaic and wind energy, and its main purpose is to contribute to the large scale integration of renewable energies into the smart electric power networks of the future. With this goal in mind, REES focuses its research in designing advanced control systems, interacting with the gird, for the power processors of clean energy sources, in improving these power processors for increasing its energy efficiency, in detecting atmospheric discharges and in protecting such electric power systems. Our mission consists of reliability improving, energy efficiency, power quality, cost reduction, and large scale integration of renewable energies into electrical power systems.

http://futur.upc.edu/SEER

Enviaments recents

Mostra'n més