L'objectiu del grup és l'estudi de material d'interès històric, arqueològic, artístic i de patrimoni cultural, utilitzant tècniques d'anàlisi química i grans equips científics.
A partir del coneixement de la composició dels materials es poden explicar els mecanismes químics dels processos d'envelliment i alteració, cosa que és d'alt interès en el camp de la conservació i restauració i també obtenir informació sobre tecnologies de producció, origen geogràfic, intercanvis comercials, etc..

L'interès de la recerca es basa en adequar les tècniques als problemes proposats, i en l'optimització dels mètodes d'anàlisi, així com de la utilització que se'n pugui fer dels resultats en altres camps del coneixement.
Es disposa de CE, HPLC i FTIR, i s'utilitzen altres tècniques com: Difracció de Raig X XRD, Microscòpia Electrònica SEM-EDS... una part important de la recerca es recolza en aprofitar les avantatges que presenten diferents tècniques acoblades a la Llum Sincrotró.

http://futur.upc.edu/AMPC

El objetivo del grupo es el estudio de materiales de interés histórico, arqueológico, artístico i de patrimonio cultural, utilizando técnicas de análisis química y grandes equipos científicos.
A partir del conocimiento de la composición de los materiales se pueden explicar los mecanismos químicos de los procesos de envejecimiento y alteración, lo cual es de gran interés en el campo de la conservación y restauración y también obtener información sobre tecnologías de producción, origen geográfico, intercambios comerciales, etc.
El interés de la investigación se basa en adecuar las técnicas a los problemas propuestos y en la optimización de los métodos de análisis, así como de la utilización que se pueda hacer de los resultados en otros campos del conocimiento.
Se dispone de CE, HPLC y FTIR, y se utilizan otras técnicas como: Difracción de rayos X XRD, Microscopia Electrónica SEM-EDS... una parte importante de la investigación se apoya en aprovechar las ventajas que presentan diferentes técnicas acopladas a l

http://futur.upc.edu/AMPC

The objective of the group is to study material of historical, archeological, artistic and heritage interest using chemical analysis and sophisticated scientific equipment.
From knowledge of the materials used the chemical mechanismes of the ageing processes and alterations can be explained which is of great interest in the field of conservation and restoration and also to obtain information on the techniques of the production of these materials, their geographical origin, trade etc.
The research is based on adapting the techniques to the proposed problems and in optimizing the method of analysis as well as the possibility of using the results in other fields of knowledge.
CE, HPLC and FTIR are available and other techniques are used such as: X-ray difraction XRD,Electronic microscope SEM EDS... An inportant part of the research depends on taking advantage of the different techniques attached to Synchrotron light sources.

http://futur.upc.edu/AMPC

The objective of the group is to study material of historical, archeological, artistic and heritage interest using chemical analysis and sophisticated scientific equipment.
From knowledge of the materials used the chemical mechanismes of the ageing processes and alterations can be explained which is of great interest in the field of conservation and restoration and also to obtain information on the techniques of the production of these materials, their geographical origin, trade etc.
The research is based on adapting the techniques to the proposed problems and in optimizing the method of analysis as well as the possibility of using the results in other fields of knowledge.
CE, HPLC and FTIR are available and other techniques are used such as: X-ray difraction XRD,Electronic microscope SEM EDS... An inportant part of the research depends on taking advantage of the different techniques attached to Synchrotron light sources.

http://futur.upc.edu/AMPC

Enviaments recents

Mostra'n més