1. Potenciar la capacitat dels professors, tècnics i altres professionals de la UPC que treballen en els camps de la modelització, la simulació, l'anàlisi multivariant de dades i la gestió i explotació de la informació, basada en les TIC, per emprendre projectes més complets i de més abast, atès el caràcter complementari d'aquestes disciplines. 2. El Laboratori estaria dedicat a la recerca i la innovació metodològica en els camps esmentats i en la seva implementació en sistemes informàtics per a la resolució de problemes científics i empresarials plantejats per la societat de la informació. 3. El Laboratori neix amb la voluntat de ser un centre de referència en l?àmbit europeu en temes de modelització, simulació, mineria de dades i anàlisi de la informació. En aquest sentit, es fomentarà la participació en projectes de recerca europeus i espanyols, així com en convenis amb empreses i institucions del nostre entorn. 4. Partint del grup de professors i tècnics impulsors del projecte, el Laboratori pretén aglu

http://futur.upc.edu/LIAM

The objectives of the researchers working at the laboratory are the following: 1. To strengthen the IT skills of academics and other UPC staff who have been working in the fields of modelling, simulation, multivariate analysis of data and information management, so that, as a result of the complementary character of these disciplines, they are able to undertake projects that are more long-term and wider in scope. 2. To carry out research and methodological innovation in the aforementioned fields and their implementation in computer science systems for the solution of scientific and business problems raised by the information society. 3. To take on European leadership in subjects like modelling, simulation, data mining and information analysis. To this end, the participation in European and Spanish research projects is promoted, as are agreements with companies and institutions in the socioeconomic environment. 4. Once lecturers and researchers have initiated a project, the Laboratory tries to engage other lec

http://futur.upc.edu/LIAM

The objectives of the researchers working at the laboratory are the following: 1. To strengthen the IT skills of academics and other UPC staff who have been working in the fields of modelling, simulation, multivariate analysis of data and information management, so that, as a result of the complementary character of these disciplines, they are able to undertake projects that are more long-term and wider in scope. 2. To carry out research and methodological innovation in the aforementioned fields and their implementation in computer science systems for the solution of scientific and business problems raised by the information society. 3. To take on European leadership in subjects like modelling, simulation, data mining and information analysis. To this end, the participation in European and Spanish research projects is promoted, as are agreements with companies and institutions in the socioeconomic environment. 4. Once lecturers and researchers have initiated a project, the Laboratory tries to engage other lec

http://futur.upc.edu/LIAM

Enviaments recents

Mostra'n més