1. Objectius

Des de la seva creació el 1977, el Grup TQG-LCMA (2001-SGR00248) ha desenvolupat una tasca innovadora en l'àmbit de la simulació i l'optimització de processos químics, i actualment ocupa un lloc d'avantguarda entre els centres de recerca que internacionalment treballen en temes d'enginyeria de processos (PSE, process systems engineering) i medi ambient (atmosfera).

El grup de recerca CEPIMA és el resultat de la integració plena del grup actual TQG-LCMA per consolidar i potenciar la seva tasca en l'àmbit de: millores en la concepció i la gestió òptima dels recursos productius a la indústria de procés conduents a la minimització de l'impacte ambiental i a situacions ecològicament acceptables.

Consegüentment, el camp d'actuació i els objectius del CEPIMA es concreten en un triple vessant:

a) Integració i intensificació de processos per a un desenvolupament sostenible que preveu el disseny i l¿operació òptims de la cadena completa de subministrament durant el cicle sencer de vida del producte sota criteris multiobjectius (productivitat, impacte ambiental, seguretat, optimització de recursos), tot considerant diversos nivells de detall (estratègic, tàctic i operacional) i diverses tècniques d'optimització (programació matemàtica, mètodes estocàstics, anàlisi de cicle de vida, etc.). També es desenvolupen sistemes de suport a la decisió intel·ligent (DSS) per a una actuació en línia i temps real (gestió, coordinació, supervisió i diagnosi i control). Es desenvolupen aplicacions informàtiques que faciliten la implementació d'aquestes metodologies i tècniques i la seva transferència a l'entorn industrial.

b) Gestió i valoració de residus mitjançant tractaments tèrmics i aprofitament energètic (combustió, gasificació i piròlisi), que permeten un bon control mediambiental. Es complementa amb estudis de sistemes de neteja dels gasos calents mitjançant sorbents sòlids que permeten l'aprofitament dels gasos en un cicle combinat de potència i energia. També es preveu la cogasificació de residus d'origen divers (biomassa, residus sòlids urbans -RSU-, pneumÓtics usats, fangs de depuradora) per a la producció sostenible i neta de gas de síntesi o, alternativament, de H2 pur per a la seva utilització en cel·les de combustible d'alta eficiència. Es desenvolupen equips (reactors de llit fluïditzat) i suport informàtic de disseny propi per a aplicacions a escala industrial.

c) Control de la contaminació atmosfèrica que preveu el desenvolupament de noves metodologies, tècniques i eines per a l'avaluació d'emissions industrials (olors, compostos orgànics volàtils -COV-, etc.). Es desenvolupen sistemes de control d'episodis d'olor i qualitat ambiental en àrees urbanes amb la integració d'anàlisi meteorològica, anàlisi química, modelització i control social. El sistema permet l'estudi d'identificació de les fonts d'origen i la seva contribució als episodis. Es desenvolupen equips de disseny propi que permeten l'automatització de la captació de mostres i aplicacions informàtiques per al desenvolupament de mapes i predicció d'origen (retrodispersió).

Es detallen a continuació com a indicadors de l'activitat del grup de recerca les publicacions, projectes i convenis recents més rellevants:

http://futur.upc.edu/CEPIMA

1. Objectives
The TQG-LCMA (2001-SGR00248) research group was created in 1977. Since then, the group has carried out innovative tasks and has taken a leading role in chemical process simulation and optimisation. Today, it is considered an international centre of excellence in the field of process systems engineering (PSE) and environmental engineering (focusing on air pollution control). The new CEPIMA research group presented here is the result of the integration of the TQG-LCMA group, which will consolidate and enhance its work in the area of the "advancement in the design of the process industry and the optimum management of its resources, leading to environmental impact minimisation and an ecologically acceptable scenario".

The research activities and objectives of the CEPIMA are therefore focused on three main areas:

(a) Process integration and intensification for sustainable development, which includes the optimum design and operation of supply chains through products¿ entire life-cycles under multi-objective criteria (productivity, environmental impact, safety and resource optimisation). Various approaches (strategic, tactical and operational) and optimisation techniques (mathematical programming, stochastic methods, life-cycle analysis, etc.) are also considered. All of the above requires the development of intelligent decision support systems (DSS) for online and real-time initiatives (management, coordination, supervision, diagnosis and control). In the course of this research, new software applications are envisaged to facilitate the implementation of these methods and techniques, and the transfer of this technology to industry.

(b) Waste management and upgrading by thermal conversion processes (combustion, gasification, pyrolysis) that enable excellent environmental control. As a complement, the group studies hot gas clean-up systems that use dry sorbents, which permit the use of the resulting gas in a high-performance, combined heat and power cycle system. Special consideration is given to studies of co-gasification of residues from various sources (biomass, RSU, used tyres, water treatment waste, etc.) for the sustainable and clean production of synthesis gas or, alternatively, high-purity hydrogen for use in highly efficient fuel cells. The group designs equipment (fluidised bed reactors) and provides proprietary software support for applications on an industrial scale.

(c) Air pollution control and monitoring, including the development of new methodologies, techniques and tools for the evaluation of industrial emissions (odours, VOCs, etc.). Here, the development of new systems for the study and control of odour episodes and environmental quality is considered for urban areas, integrating meteorological and chemical analyses and modelling and social control approaches. The system envisaged enables odour sources and their contribution to episodes to be identified. Complementary, proprietary equipment design is carried out, including fully automated sampling and support software for contour map generation and the prediction of contamination sources (backscattering). 2. As indicators of the research group¿s activities, please find, in the Catalan version, a short list detailing the most relevant papers published over the last three years, international and national projects, and the agreements signed in the last five years (in that order).

http://futur.upc.edu/CEPIMA

1. Objectives
The TQG-LCMA (2001-SGR00248) research group was created in 1977. Since then, the group has carried out innovative tasks and has taken a leading role in chemical process simulation and optimisation. Today, it is considered an international centre of excellence in the field of process systems engineering (PSE) and environmental engineering (focusing on air pollution control). The new CEPIMA research group presented here is the result of the integration of the TQG-LCMA group, which will consolidate and enhance its work in the area of the "advancement in the design of the process industry and the optimum management of its resources, leading to environmental impact minimisation and an ecologically acceptable scenario".

The research activities and objectives of the CEPIMA are therefore focused on three main areas:

(a) Process integration and intensification for sustainable development, which includes the optimum design and operation of supply chains through products¿ entire life-cycles under multi-objective criteria (productivity, environmental impact, safety and resource optimisation). Various approaches (strategic, tactical and operational) and optimisation techniques (mathematical programming, stochastic methods, life-cycle analysis, etc.) are also considered. All of the above requires the development of intelligent decision support systems (DSS) for online and real-time initiatives (management, coordination, supervision, diagnosis and control). In the course of this research, new software applications are envisaged to facilitate the implementation of these methods and techniques, and the transfer of this technology to industry.

(b) Waste management and upgrading by thermal conversion processes (combustion, gasification, pyrolysis) that enable excellent environmental control. As a complement, the group studies hot gas clean-up systems that use dry sorbents, which permit the use of the resulting gas in a high-performance, combined heat and power cycle system. Special consideration is given to studies of co-gasification of residues from various sources (biomass, RSU, used tyres, water treatment waste, etc.) for the sustainable and clean production of synthesis gas or, alternatively, high-purity hydrogen for use in highly efficient fuel cells. The group designs equipment (fluidised bed reactors) and provides proprietary software support for applications on an industrial scale.

(c) Air pollution control and monitoring, including the development of new methodologies, techniques and tools for the evaluation of industrial emissions (odours, VOCs, etc.). Here, the development of new systems for the study and control of odour episodes and environmental quality is considered for urban areas, integrating meteorological and chemical analyses and modelling and social control approaches. The system envisaged enables odour sources and their contribution to episodes to be identified. Complementary, proprietary equipment design is carried out, including fully automated sampling and support software for contour map generation and the prediction of contamination sources (backscattering). 2. As indicators of the research group¿s activities, please find, in the Catalan version, a short list detailing the most relevant papers published over the last three years, international and national projects, and the agreements signed in the last five years (in that order).

http://futur.upc.edu/CEPIMA

Enviaments recents

 • Scenario-based price negotiations vs. game theory in the optimization of coordinated supply chains 

  Hjaila, Kefah; Puigjaner Corbella, Lluís; Espuña Camarasa, Antonio (2015)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  A scenario-based negotiation (SBN) win-to-win approach is proposed for the optimization of coordinated decentralized multi-site multi-product Supply Chains (SCs) in a competitive environment. Based on non-symmetric roles, ...
 • Scenario-based dynamic negotiation for the coordination of multi-enterprise supply chains under uncertainty 

  Hjaila, Kefah; Lainez, Jose M.; Puigjaner Corbella, Lluís; Espuña Camarasa, Antonio (Pergamon Press, 2016-08-04)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  A novel scenario-based dynamic negotiation approach is proposed for the coordination of decentralized supply chains under uncertainty. The relations between the involved organizations (client, provider and third parties) ...
 • Multiparametric metamodels for model predictive control of chemical processes 

  Shokry, Ahmed; Dombayci, Canan; Espuña Camarasa, Antonio (Elsevier, 2016)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  This work proposes a Data-Based MultiParametric-Model Predictive Control (DBMPMPC) methodology, which enables simple implementations of explicit MPC in situations when the deep mathematical knowledge required to develop ...
 • A novel contribution to the modeling of the matting efficiency of aqueous polyurethane dispersions 

  Uribe, Julio; Graells Sobré, Moisès; Salgado, Juan (2017-08-01)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  Gloss is a critical issue in many applications in the coating industry. Gloss depends on optical and rheological properties of complex mixtures, and estimating gloss from basic properties is still a challenge. In order to ...
 • Study of the degradation performance (TOC, BOD, and toxicity) of bisphenol A by the photo-Fenton process 

  Pérez Moya, Montserrat; Kaisto, Tina; Navarro Toro, Melba; Valle Mendoza, Luis Javier del (2017-03-01)
  Article
  Accés obert
  Degradation of bisphenol A (BPA, 0.5 L, 30 mg L-1) was studied by photo-Fenton treatment, while Fenton reagents were variables. The efficiency of the degradation process was evaluated by the reduction of total organic ...
 • Online energy management systems for microgrids: experimental validation and assessment framework 

  Luna, Adriana; Meng, Lexuan; Díaz Aldana, Nelson; Graells Sobré, Moisès; Vasquez, Juan; Guerrero, Josep (2017-05-02)
  Article
  Accés obert
  Microgrids are energy systems that can work independently from the main grid in a stable and self-sustainable way. They rely on energy management systems to schedule optimally the distributed energy resources. Conventionally, ...
 • Integrated management of hierarchical levels: towards a CAPE tool 

  Dombayci, Canan; Medina González, Sergio Armando; Graells Sobré, Moisès; Espuña Camarasa, Antonio (2016-06)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  The integration of decision-making procedures usually assigned to different hierarchical production systems requires the use of complex mathematical models and high computational efforts, in addition to the need of an ...
 • An optimization model for the long-term planning of energy distribution networks 

  Somoza Tornos, Ana; Pozo Fernández, Carlos; Hoz Casas, Jordi de la; Guillén Gosálbez, Gonzalo; Espuña Camarasa, Antonio; Graells Sobré, Moisès (2016)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  Although design is a problem that has been addressed in the literature, maintaining, upgrading and expanding energy distribution networks along the entire life-cycle is a topic that has received scarce attention. The problem ...
 • Integrated game-theory modelling for multi enterprise-wide coordination and collaboration under uncertain competitive environment 

  Hjaila, Kefah; Puigjaner Corbella, Lluís; Lainez, José M.; Espuña Camarasa, Antonio (Pergamon Press, 2017-03-04)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  In this work, an integrated Game Theory (GT) approach is developed for the coordination of multi-enterprise Supply Chains (SCs) in a competitive uncertain environment. The conflicting goals of the different participants ...
 • Volatile methyl siloxanes (VMS) concentrations in outdoor air of several Catalan urban areas 

  Gallego Piñol, Eva; Perales Lorente, José Francisco; Roca Mussons, Francisco Javier; Guardino Solà, Xavier; Gadea Carrera, Enrique (2017-04-01)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  Volatile methyl siloxanes (VMS) were evaluated in ten Catalan urban areas with different industrial impacts, such as petrochemical industry, electrical and mechanical equipment, metallurgical and chemical industries, ...

Mostra'n més