Llibres UPC recull els llibres en format digital editats per les diferents unitats de la universitat

Llibres UPC està dividit en dues grans comunitats, segons el nivell d’accés que està permès als llibres:

  • Accés obert: libres d'accés lliure a Internet, dels quals se'n pot fer els usos detallats a la llicència que tenen assignada.
  • Comunitat UPC: llibres d'accés restringit als membres de la UPC. S'hi pot accedir des dels ordinadors connectats a la xarxa UPC o des de fora de la xarxa UPC mitjançant el vostre nom d’usuari i contrasenya corresponents a les intranets UPC o al Campus Virtual.

Per obtenir informació detallada sobre els mètodes de cerca, condicions d'accés i serveis que ofereix, podeu consultar-ne l'Ajuda.

Libros UPC recoge los libros en formato digital editados por las distintas unidades de la universidad

Libros UPC está dividido en dos grandes comunidades, según el nivel de acceso a los libros permitido:

  • Acceso abierto: libros de acceso libre en Internet, de los cuales pueden hacerse los usos detallados en la licencia asignada
  • Comunidad UPC: libros de acceso restringido a los miembros de la UPC. Se puede acceder a ellos desde los ordenadores conectados a la red UPC o desde fuera de la red UPC mediante el nombre de usuario y contraseña correspondientes a las intranets UPC o al campus virtual.

Para obtener información detallada sobre los métodos de búsqueda, condiciones de acceso y servicios que ofrece, puede consultar la Ayuda.

UPC Books hosts digital versions of books published by the units of the Universitat Politècnica de Catalunya • BarcelonaTech.

UPC Books is divided into two communities, depending on the level of access to the books.

  • Open access: books that are freely accessible on the internet and can be used as detailed in their licence.
  • UPC community: books whose access is restricted to UPC members. They can be accessed from computers connected to the UPC network or from outside the UPC network using the username and password for the UPC intranet or the Virtual Campus.

For detailed information on the deposit conditions, search methods and services offered, please see Help.

Subcomunidades

Envíos recientes

Muestra más