• Tutorial de Qt4 Designer 

    Fuster Juncà, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Aquest projecte té com a objectiu principal ser el successor d’un manual ja existent de la versió 3 del programa de creació d’interfícies Qt Designer1, usat com a suport a la docència a l’Escola Tècnica superior d’Enginyeria ...