• Validació i verificació d'un simulador d'allaus 

    Colls Xatart, Màxim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-16)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    L'objectiu del projecte és continuar amb el desenvolupament del simulador per acabar aconseguint un model vàlid. A partir de la informació d'allaus reals es començarà un procés que consistirà en comparar el model simulat ...