Ara es mostren els items 1-20 de 23

 • A constraint-based hypergraph partitioning approach to coreference resolution 

  Sapena Masip, Emili (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-05-16)
  Tesi
  Accés obert
  The objectives of this thesis are focused on research in machine learning for coreference resolution. Coreference resolution is a natural language processing task that consists of determining the expressions in a discourse ...
 • Aplicación de gestión de gastos para smartphones con sistema operativo Android 

  Pérez Méndez, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Este proyecto de final de carrera consiste en desarrollar una aplicación para el sistema operativo Android para gestionar los gastos personales del usuario, y poder mantener un control de los mismos. Los gastos se ...
 • Aplicación para gestión de ganado vacuno 

  Vázquez López, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Desarrollo de una aplicación capaz de gestionar la información más relevante sobre los animales de una explotación ganadera informatizando algunos procesos como las altas y las bajas, la búsqueda dentro de una explotación, ...
 • Comparació de descripcions textuals i formals de models de processos 

  Sánchez Ferreres, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-28)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En el Business Process Management els processos de negoci sovint es documenten a la vegada com text i diagrama formal, afavorint les inconsistències. L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar un algorisme que permeti ...
 • Coneixement semàntic i relacions temporals aplicat a la mineria de processos 

  Gil Amat, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  S'ha escollit una aplicació software que genera models de processos BPMN a partir de textos plans. Aquesta app no té en compte que l'ordre en que s'esmenten els esdeveniment en el text no sempre és l'ordre real. En aquest ...
 • Correcció de tweets usant word embeedings i FreeLing 

  Llamas Xart, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  La correcció automàtica és un dels problemes oberts actualment en el camp del processament de llenguatge natural (PLN). La seva principal aplicació és la de normalitzar el text que es passarà com a entrada a processos ...
 • Enriquidor automàtic de la ontologia de Pat.mapa 

  Parramón Teixidó, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-20)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  The Semantic Web is the new wave of developments on the World Wide Web pushed forward by millions of developers and heralded by the W3C\footnote{http://www.w3.org/}. These new standards aim to provide the web with semantics, ...
 • Esports Elite: creación, desarrollo y mantenimiento de una tienda deportiva virtual 

  Blasco Serrano, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
 • Gestión de ventas de lotes de navidad 

  Manzano Sánchez, Julio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Nadal 78
  Proyecto basado en un caso de negocio real, cuya principal necesidad era gestionar correctamente el ciclo de ventas de los lotes de navidad, que debido a su particular tratamiento, este no estaba contemplado en los ...
 • Implantació data mart financer en entitats bancàries 

  Borràs Rosell, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-03)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En l’àmbit empresarial, la competitivitat es tradueix per un millor aprofitament de les oportunitats de negoci. En aquest sentit, les empreses desenvolupen sistemes informàtics de suport a la presa de decisions com ara ...
 • Implementació d'un corrector ortogràfic en software lliure 

  Clemente García, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-21)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Memòria del PFC de Implementació d'un corrector ortogràfic en Software lliure, on s'elaboren un conjunt de classes implementades dins la plataforma FreeLing per a oferir una eina de correcció i es realitza un estudi del ...
 • Integración de conocimiento morfológico en un sistema de traducción estadístico chino-castellano 

  Escolano Peinado, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-29)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Con este proyecto pretendemos a partir de una traducción chino-castellano simplificado, en la cual hemos eliminado la información morfológica, crear una arquitectura que permita recuperar esa información y generar una ...
 • Natural Process Processing: Discovering Process Models from Plain Text 

  Martinez Puerto, Didac-Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-20)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte consisteix en la implementació i estudi d'un mètode de generació automàtica de models Business Process Model and Notation(BPMN) mitjançant l'aplicació de tècniques de Natural Language Processing (NLP) i ...
 • Projecte Web 2.0 

  Peña Alonso, Raul; Ramos Fernández, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte tenia com objectiu principal el crear una plataforma virtual on els seus usuaris poguessin relacionar-se i compartir informació. Aquest objectiu principal es va dividir en dos fases. Una era desenvolupar ...
 • PTkChA: editor d’anotacions 

  Huguet Espargaro, Ezequiel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El Grup de Processament del Llenguatge Natural, dins del Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla (TALP), es dedica al tractament automàtic del llenguatge natural i desenvolupa diferents eines pel ...
 • Publicador EAI 

  Fernández Bernad, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El projecte és un procés JAVA que recuperant informació d’una base de dades Oracle és capaç de recuperar entitats de negoci de la base de dades i publicar cap a un bus TIBCO la informació corresponent.
 • Resolució de la correferència usant aprenentatge discriminatiu amb estructures latents 

  Pujantell Traserra, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-20)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Projecte orientat a la recerca en el qual s'implementa un sistema d'anàlisi automàtica de la coreferència amb tècniques d'aprenentatge automàtic supervisat (a partir d'un corpus d'exemples).
 • Sistema ASR basat en deep learning integrat en el servidor TextServer 

  Córdoba Perarnau, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest treball es descriu la planificació, disseny i implementació d’un sistema ASR (Automatic Speech Recognition) com un servei del servidor TextServer. Es tracta d’un projecte orientat a desenvolupadors, per tal que ...
 • Sistema de resumen automático accesible vía Web service 

  Pedrajas Pérez, Samuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-22)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En este proyecto se presenta un sistema de resumen automático que utiliza el método de las cadenas léxicas. Se ha implementado como un módulo para FreeLing, que es una librería open source de análisis lingüístico, y hecho ...
 • Sistema de traducción neuronal usando bitmaps 

  Aldon Minguez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este trabajo tiene como objetivo adaptar un sistema de TA neuronal para traducir del chino al español, utilizando como entrada diferentes tipos de granularidad: palabras, caracteres, fuentes de mapa de bits de las palabras ...